Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©30/1/2015 Revive Israel Ministries

Říše zla

Deset ran, islám a Boží soud

Ašer Intrater

Deset ran je jedním z nejvíce epických a podrobných příběhů popsaných v Písmu. Tento příběh nám poskytuje základ pro lepší chápání Božího soudu.

Před tím, než se Mojžíš vrátil do Egypta, mu Bůh řekl, že „ zatvrdí faraónovo srdce(Exodus 4,21). Bůh však toto neučinil do doby, než Egypt postihla rána kobylek (Exodus 10,1), což byla osmá rána. Farao už své srdce zatvrdil již 7x v prvních sedmi ranách. Pokaždé, když byla faraónovi nabídnuta příležitost k milosti a odpuštění, vždy odpověděl zle. Teprve pak, když faraónovo odmítání došlo své plnosti a kdy faraón neustále zatvrzoval své srdce, ve své vlastní svobodné vůli, Bůh zatvrdil jeho srdce jako akt rozsudku.

Předtím, než byl Mojžíš poslán do Egypta, mu Bůh řekl, aby hodil svou hůl na zem; ta se změnila na hada (Exodus 4,3). To bylo znamení Mojžíšovy duchovní autority nad satanskými silami, symbolizovanými hadem. Ještě zde byl další důvod. Bůh věděl něco, co Mojžíš nevěděl.

Mojžíš byl na poušti čtyřicet let. Situace se zatím zvrhla do té míry, že na úrovni nejvyšších vládnoucích elit a jejich čarodějů docházelo k okultnímu uctívání, skrze které byli schopni proměnit hole v hady (Exodus 7,12), změnit vodu na krev (Exodus 7,22) a rozmnožit žáby v řece Nil (Exodus 8,3). Čarodějnictví bylo na denním pořádku až do té míry, že egyptští králové nosili koruny, na nichž byli hadi. Proto Bůh dopředu připravoval Mojžíše na to, že bude nutné vyhnat tyto satanské duchy.

Oko za oko

Smrt prvorozených byla poslední a nejhorší epidemií. Pamatujte, že egyptští faraoni již 80 let vraždili nevinné děti (Exodus 1,16). Boží soud vždy předchází milost a dokonalá spravedlnost (to, co děláš pro ostatní, bude činěno i tobě).

Vražda židovských dětí v Egyptě byla prvním typem "holocaustu" a později bude následovat Haman, Herodes, nacismus a dnešní Islámský džihád. Islám tvrdí, že Mohammed je konečný Boží prorok po všech biblických prorocích, včetně Mojžíše a Ježíše. Je ironií, že tito džihádisté mají více společného se zlem faraonů, než s jakýmkoliv židovským biblickým prorokem nebo apoštolem.

Džihádisté usilují o soud nad západní společností za všudypřítomný hřích korupce a smilstva. Na těchto obviněních je něco pravdy (srov. Zjevení 17,16-17). Nicméně islamisté znásilňují tisíce nevinných dívek, což je také forma sexuální nemravnosti; páchají vraždy a lžou, což také přestupuje Desatero přikázání. Boží proroci musí rovněž sami dodržovat Boží morální zákony.

Po deseti ranách byla egyptská armáda zničena v Rudém moři. Tyto armády byly ozbrojené a připraveny zabíjet, utlačovat bezmocné zástupy skrze brutální otroctví, které trvalo po tři generace. Boží soud byl krutý, protože zločiny, které byly spáchané, byly také kruté.

Druhé kolo

Bůh je soudce, spravedlivý soudce. Písmo nám připomíná znovu a znovu, že Boží soudy jsou dokonale spravedlivé (Žalm 96,13; 98,9; Zjevení 15,4; 19,11). Boží soud zahrnuje:
1. Morální spravedlnost
2. Nabídka milosti
3. Jasné varování
4. Soudní proces
5. Morální Požadavky na proroky

Islám tvrdí, že přináší Boží soud, ale nedělá žádnou z výše uvedených částí.

Faraónův Egypt v Mojžíšově době byl možná jednou z nejvíce démonických říší v historii. Nicméně se z prorockých Písem zdá, že takové říše zla povstanou znovu a budou ještě horší. Bude to to celosvětová vražedná, genocidní, démonická a tyranská říše. Exodus z Egypta je v Bibli zaznamenán nejen jako historická událost, ale také jako proroctví. Co se stane na konci časů, bude podobné tomu, co se stalo v Egyptě.

[Poznámka: Hebrejský kořen (C-RR) צרר je stejný pro slovo Antikrist (Corer), Soužení (Carot) a Egypt (Micrajim).] Příběh exodu poskytuje biblický rámec pro pochopení Božích soudů a ran na konci časů.


„Křesťan“ v knize Skutků

Ari Sorko Ram

Pojem „křesťan“ byl poprvé v Nové smlouvě použit v knize Skutků 11,26 – „v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany“. V Antiochii Pavel a Barnabáš vyučovali pohany, na základě čehož mnozí přišli k víře. Tito noví věřící, nebo učedníci, byli nazýváni „křesťané“ (mesiánští) jakožto pohanští následovníci Ješuy. Slovo „učedníci“ (mathetes) znamená „studenti“.

Pavel, Barnabáš a další židovští věřící udržovali svou identitu jako židovští stoupenci „té Cesty“ (Skutky 9,2). Pojem „křesťan“ byl odkazem na nové učedníky. Vzhledem k tomu, že tito žáci byli kdysi pohané, ale momentálně byli věřícími, potřebovali jméno. Na jednu stranu jim nebylo uloženo se obřezávat, ani aby se stali Židy, jako byl Pavel a Barnabáš. Na druhou stranu potřebovali jméno, které by je odlišilo od pohanů, kteří byli kolem nich.

To se odráží v dalších dvou místech Nového zákona, která se vztahují k tomuto termínu. Ve Skutcích 26,28, král Agrippa, který byl považován za pohana, použil tento termín, aby definoval svojí téměř konverzi. 1 Petrova 4,16 se vztahuje k poutníkům z mnoha zemí, jak je uvedeno v 1 Petrově 2,10, který byli dříve nazývání „ne-lid“, ale nyní jsou „Božím lidem.“
Tato terminologie odráží pravdu Efezským 2,11-13, která pojednává o nové podstatě (Tělo Mesiáše, či společenství Izraele), složené ze Židů a pohanů - která se stala jedním ve víře a lásce, i když jsou jejich původní identity odlišné.


Přehled: Kniha Ezechiel - část 2

V této druhé části se Ašer zaměřuje na závěrečné prorocké kapitoly v knize Ezechiel. Sdílí se také o tom, kde nás nyní vidí v Božím prorockém harmonogramu. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Kdo obědval s Abrahamem

Minulý týden vyšla v češtině kniha Ašera Intratera „Kdo obědval s Abrahamem“!

Z předmluvy: Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce. Tato kniha má rovněž tři druhotné účely:

1. Prohloubení židovských kořenů v křesťanské víře
2. Vylíčení, kým je Ješua v hebrejských Písmech
3. Demonstrace souladu Bible od začátku do konceBudeme velice potěšeni, když si objednáte český výtisk knihy "Kdo obědval s Abrahamem" na tel: 732 872 254 nebo e-mail: [email protected]


Zpět