Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©16/1/2015 Revive Israel Ministries

Autorita apo štolů

Dan Juster

Na autoritu apoštolů se můžeme dívat dvěma způsoby. Za prvé bychom měli usilovat o to, abychom podřídili náš sborový život učení původních apoštolů z prvního století a uměli se tímto učením řídit na každý den. Za druhé bychom měli naše sbory podřídit autoritě apoštolských vůdců, starších, kteří jsou i v současné době Bohem nadpřirozeně vyvoleni a potvrzeni jako služebníci a ochránci konkrétních shromáždění. Toto je princip Boží vlády.

Dle Bible jsou starší povoláni vést shromáždění. To je jasně vidět v knize Skutků, kde se píše, že Pavel pomazal starší. Je zajímavé, že v Písmu není kladen až takový důraz na roli samotného pastora. Já osobně věřím v roli pastora jako vůdce skupiny starších, ale skupina starších v místních sborech je součástí Nového zákona.

Vykazatelné společenství

Podle Písma by místní společenství nemělo být nezávislé. Jak se věřící společenství rozrůstaly, byly podřízeny jednomu místnímu staršovstvu, které dohlíželo na mnoho tisíc členů. Nad sbory rovněž dohlíželi i apoštolové, postavy, které „sadily“ nebo ustanovovaly základy buď přímo, nebo skrze ty, které vyslali, jako v případě Timotea. Apoštol Pavel byl opakovaně tím, kdo navštěvoval sbory, vyučoval a korigoval je. Co když by některý z těchto sborů odmítl Pavlovu korekci? Pavel jen mohl věřit v nadpřirozenou sílu v prosazování své autority. Starší byli místně pomazáni k prosazování Božích přikázání, standardů spravedlnosti a dobré vlády.

V této struktuře by samotní apoštolové měli být vykazatelní jiným starším vedoucím. Tým starších pěti služebností by měl mít staršího apoštola jakožto součást sítě vykazatelnosti. Může být konfrontován, pokud je v hříchu a ve výsledné fázi může být i odstraněn.

Členi sboru jsou také součástí struktury odpovědnosti sboru. Podle Matouše 18,5, může být každý člen církve součástí procesu nápravy pro ty, kteří jsou v hříchu. Galatským 6,1-2 mluví o tom, kdy věřící koriguje jeden druhého. Kromě toho, starší mohou být usměrňováni výpovědí dvou nebo tří členů sboru. V případě, že jsou vůdci církve v hříchu, mohou se členi sboru odvolat ke společenství starších a apoštolů, žádat jejich rady a vést tak tyto vůdce k pokání.

Dobré vedení sboru počítá se členy shromáždění v procesu rozhodování a jednání o důležitých rozhodnutích. Nezbytná je taktéž morální odpovědnost. Autorita náleží starším, ale moudrý starší bude budovat jednotu se členy sboru.

Povoláni ke zmocňování

Je taky důležité zmínit důraz ohledně zmocňování. V Efezským 4 čteme, že Bůh povolal některé za apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Ty všechny povolal ke zmocnění svatých k dílu služby. Každý sbor potřebuje službu všech pěti.

Samozřejmě že dnes nevěříme tomu, že by se do Písma daly vpisovat nové věci, ale funkce apoštolů je ve vedení a při posilování růstu místních sborů velmi důležitá. Sbory by se proto měly podílet na tvorbě vzdělávacích programů, konferencí a misijních příležitostí.


Přehled: Kniha Ezechiel – Část 1

V této první části Ašer hovoří o nezbytnosti pochopení vidět všechny proroctví z Nové smlouvy o konci časů v kontextu Starého zákona. Kniha Ezechiel obsahuje 14 kapitol, které jsou plné zvláštních a podrobných proroctví o konci časů, se kterými bychom měli být obeznámeni. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Židé odmítli Ješuu – Pravda nebo lež?

Elhanan Ben Avraham

Průměrný čtenář by odpověděl: Je to pravda. Ale to bych v zápětí položil další otázku: A kdo tedy přijal Ješuu? K událostem z 1. století našeho letopočtu popsaných v evangeliích Nového zákona došlo v židovském státě v zemi Izrael. Pojem „Palestina“ se nikde v textech Nového Zákona nevyskytuje. Andělská zpráva Josefovi a Marii popisuje zemi jako, „zemi Izrael“ (Matouš 2,20, 21).

Možná by se dalo argumentovat, že Janovo evangelium rozlišuje mezi „Židy“ a stoupenci Ješuy, čímž se vytvořilo nepřátelství mezi „křesťany“ a „Židy.“ Toto je ale velice chybné pochopení Písma, jelikož tyto pasáže každém případě neodkazují na Židy, ale na představitele náboženského vedení v Jeruzalémě, nikoli na židovský národ jako celek. V Janovi 19,38-40, Nikodém, židovský vůdce, tajný učedník „ ze strachu před Židy“ přináší aloe a myrhu pro Ješuovo tělo, „jak je to u Židů při pohřbu zvykem.“

V knize Skutků čteme, že tisíce Židů přicházejí k víře v Mesiáše, a mnozí z nich jsou farizeové, kněží a zákoníci (Skutky 21,20) a to včetně Nikodéma a Josefa z Arimatie. O Letnicích (Šavuot) vidíme tisíce Židů vstupovat do mikví (křtitelnic), což je starobylá židovská tradice očištění, nikoli konverze k jinému náboženství. Později vidíme Pavla a Silase vstupovat do pohanských měst, například do Filip, kde místní obyvatelé poukazují na to, že „tito muži jsou Židé“ (Skutky 16,20).

Židé Ješuu neodmítli, ale byli jeho učedníky a apoštoly, kteří přinesli evangelium pohanům.


Novinky

Izraelské volby -  Politická strana ministra Libermana je předmětem vyšetřování; strana Šas je názorově rozdělena; Kahlonova strana přidala několik nových kandidátů; a zdá se, že Lapidova strana nemůže dosud najít nový směr. Strana práce ukázala míru jednoty, ale je zde stále určitá nedůvěra. Ministryně Livni velice často mění své politické názory. Strana premiéra Netanjahua může být nedávnými teroristickými útoky zesílena. Bennetova strana přišla s jasným prohlášením proti homosexuálním sňatkům.

Teror ve Francii – Jak jsme minulý týden před útokem psali, migrace Židů z Francie již dosáhla nového maxima. Ve francouzské židovské komunitě s novými útoky roste velmi intenzivně strach. I přes obrovskou účast na demonstracích, byli mnozí Izraelci šokováni, když slyšeli, že evropská média chápala útok jako útok na svobodu projevu, nikoliv jako útok islámského džihádu.

Šai Sol – Tato mladá věřící soutěžila v izraelské obdobě talentové soutěže Hlas, a měla v izraelské televizi znovu příležitost svědčit tisícům o své víře. Nepostoupila sice do dalšího kola, ale prosíme Vás, abyste se modlili se za její ochranu, jelikož na základě jejího svědectví čelila již několika útokům. Modlete se také za milost a zaopatření, jelikož plánuje vydat své první album.


Zpět