Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©9/1/2015 Revive Israel Ministries

Židé a pohané – tajemství jednoty

Ašer Intrater

Pasáže z Římanům 11 a Efezským 3, jsou sice paralelní, ale úplně odlišné. Tyto verše vyřešily záhadu vztahu mezi Židy a pohany, Izraelem a národy. Je to tajemství, které se line celou cestu zpět ke dvěma smlouvám, které Bůh učinil s Noem a Abrahamem. Noe byl první a čelil Božímu územnímu plánu pro národy světa. Smlouva s Abrahamem přichází později a týká se Božího plánu pro Izrael. Znamením Noemovy smlouvy byla duha a znamením Abrahamovy smlouvy zase obřízka.

Římanům 11 a Efezským 3, hovoří o Božím plánu s mesiánskou komunitou v Izraeli a s mezinárodní církví z národů světa. Mesiánská komunita je Božím řešením pro dnešní Izrael. Mezinárodní církev je zase Božím řešením osudu národů. Římanům 11 hovoří o postoji církve vůči Izraeli. Efezským 3 hovoří o postoji Izraele vůči církvi.

Tajemství

Izrael a církev jsou od sebe odlišné, ale stávají se jedním, stejně jako je tomu u muže a ženy, kteří jsou rozdílní, ale stanou se jedním tělem. Je to tajemstvím, které je obousměrně provázáno. Proto tyto dvě pasáže hovoří o tajemství.

Římanům 11,25 – Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství…

Efezským 3,3, 4, 5 – že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství… tajemství Kristovu… které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům…

Tajemství obvykle zahrnuje dva různé prvky, které se stávají jedním. Co je zřejmé pro stranu A, je záhadou pro stranu B - vice versa. Nechápou jeden druhého, protože jsou odlišní. Aby se mohly stát jedním, musí A pochopit B a B musí pochopit A. Když začne chápat jeden druhého, mluvíme o pochopení. Tajemství A již není tajemstvím pro B a naopak.

Izrael je tajemstvím pro církev a církev je záhadou pro Izrael. Izrael potřebuje zjevení o Církvi a Církev potřebuje zjevení o Izraeli. Oba dva se musí pokořit, aby se navzájem poznali. Odhalení tajemství vyžaduje pokoru, protože akceptujeme názor druhé strany. Vy rozumíte svému úhlu pohledu, ale druhá strana nemusí. Oni rozumí tomu, čemu zase my ne.

Zjevení

Pasáž v Římanům 11 popisuje mezinárodní církev, která dostává zjevení o významu mesiánské komunity v Izraeli. Efezským 3 popisuje zjevení významu mezinárodní církve, které se dostalo k mesiánské církvi. Pasáž v Římanům 11  mluví o tom, jaký dopad na církev by mělo to, že celý Izrael bude spasen.

Římanům 11,26 – Bude však zachráněn celý Izrael.

Když církev nabyde plnosti a získá zjevení o významu Izraele, způsobí to, že Izrael bude spasen. Spása Izraele je závislá na naplnění plnosti mezinárodní církve a pochopení role izraelské církve. Stejně je tomu i naopak, kdy Židé dojdou naplnění jen díky pochopení významu mezinárodní církve.

Efezským 3,10 - Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost.

Skrze mezinárodní církev se tak má zjevit úžasná moudrost Boží. Jejím znakem je duha, protože mezinárodní církev je různobarevná, harmonická, sjednocená, nebeská a nádherná – osvěcuje druhé jako odraz světla slunce. Znakem Izraele je obřízka, protože fyzické narození Mesiáše, stejně jako jeho fyzický návrat na Zemi, proběhl a proběhne přes Izrael.

Manželství

Pavlovo zjevení nebylo jen o tom, že pohané budou spasení. Petr to pochopil již mnohem dříve ve vizi sítě sestupující z nebe (Sk 10-11). Pavlovo zjevení bylo, že křesťané z pohanů se stanou velikým mezinárodním orgánem, který se stane rovnocenným partnerem Izraele.

Efezským 3,6 – …že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši…

To bylo pro původní židovské věřící těžké uznat, že by se jim pohané mohli stát rovnocennými partnery. Mysleli si, že pohané jsou méně důležití. Potřebovali se pokořit a pochopit krásu a význam mezinárodní církve. My mesiánští Židé dnes musíme udělat totéž.

Stejně tak je obtížné pro církev pochopit význam Izraele. Církev je dnes tak duchovní, a tak četná (Zjevení 7,9). Přesto všechno je povolání církve v „naroubování“ na Izrael (Římanům 11,17). Izrael byl ten první. Církev vyšla z Izraele a je připojena k Izraeli. Izrael a církev byli stvořeni „na míru“ jeden pro druhého.

Plnost Církve uvolní spasení Izraele a plnost Izraele uvolní osud církve.


Chození v sexuální čistotě – Klíč #3

V tomto čtvrtém ze čtyř videí Cody vyučuje o důležitosti internetových filtrů v boji proti závislosti na pornografii. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE.


Vrchol francouzské imigrace Židů do Izraele

Židovská imigrace do Izraele v roce 2014 dosáhla desetiletého maxima s počtem 26.500 lidí. Francie v roce 2014 byla číslem jedna se 7000 nováčky, oproti roku 2013, kdy jich přilšlo 3293. Francouzská židovská komunita čítá na 500,000 Židů. V Americe je číslo mnohem vyšší, kolem 6 milionů, ale v roce 2014 se do Izraele přistěhovalo jen 3230 amerických Židů.

Na druhém místě je Ukrajina s 5105 Židy, kteří v roce 2014 přišli do Izraele.

„Karin Amit, výzkumník z Ruppinova Akademického centra Ústavu pro přistěhovalectví a sociální integrace, kde probíhá výzkum francouzského přistěhovalectví, řekl, že odchod francouzských Židů je způsoben rostoucím antisemitismem ve Francii a ekonomickými aspekty. Je to způsobeno ale také i hlubokou oddaností francouzských Židů k Izraeli, sionismu a judaismu“.

První tři města, kde se převážně usazují noví přistěhovalci, jsou Tel Aviv, Netanya a Jeruzalém.


Zpět