Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/12/2014 Revive Israel Ministries

Zbo žný charakter

Dan Juster

Pochopení evangelia království vede ke způsobu života, který nazýváme Královský život. Matoušovo evangelium je velmi užitečné, protože spojuje království Boží s přikázáními Ješuy. V Matouši 28,19-20 čteme: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je…a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal…“

Ješuovy přikázání jsou základem pro hodnocení našeho charakteru a nástrojem pro jeho trénink. Schopnost růst v poslušnosti Jeho přikázání závisí na Jeho proměňující milosti (jsme napojeni na Jeho vinnou révu – Jan 15). Což zahrnuje identifikaci s Jeho ukřižováním, kdy se umrtvují skutky těla. Moc vzkříšení je také velmi důležitá, protože jsme neustále naplněni Duchem svatým, aby nás motivovat k poslušnosti.

Učení Ješuy v Matouši 5-7 nám ukazuje, jak aplikovat Tóru. „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“ Jak toho věřící může dosáhnout? Je to jen díky Jeho moci a milosti.

Charakter je součástí našeho svědectví života. Tóra je aplikována na otázky srdce. Věřící nejsou jediní, kteří nevraždí, nehněvají se a nemají nenávist ve svém srdci. Milují své nepřátele, modlí se za ně, a dokonce jim oplácí v dobrém. Nejenom, že věřící necizoloží, ale poslušně odmítají pustit chtíč do svých srdcí. Přísahy nejsou brány jako důkaz, že mluvíme pravdu. Následovník Ješuy je zcela upřímný a uskutečňuje Jeho slovo!

Západní církev velmi málo vyučuje o nezbytnosti zbožného charakteru, života, kde musíme umírat sami sobě. Zbožný charakter umožňuje člověku udržovat životnost smluvních vztahů; ať už v manželství, přátelství nebo ve společenském životě. Lidé, kteří rostou v charakteru Božího království, se naučí milovat sebe navzájem víc a víc. Zbožný charakter je základním pilířem Božího království.


Běžet sloužit

Ašer Intrater

Jednou z charakterových vlastností, kterou vidíme u našich předků (a jejich dcer) je, že kdykoli se naskytla příležitost, byli bezprostředně připraveni posloužit pohostinstvím a zdánlivě špinavou prací. Byli nejen připraveni sloužit, oni doslova „běželi“ sloužit. Abraham běžel posloužit bytosti Božího anděla, která přišla, aby ho navštívila (Genesis 18). Rebeka (Rivka) běžela sloužit služebníku Abraháma, a dokonce napojila všechny jeho velbloudy (Genesis 24). Obě tyto události se uskutečnily za parných dní na poušti. S největší pravděpodobností jim bylo vedro, byli špinaví, zpocení, unavení a nijak zvlášť nepřekypovali energií. Přesto vyskočili a běželi s nově nabitou energií a s duchem vedenou motivací, v touze prokázat svou lásku a víru, kterou měli ve svých srdcích.


Chození v sexuální čistotě – Klíč #1

V tomto druhém ze čtyř videí, Cody Archer mluví o intimnosti s Bohem jako prvním klíči k chůzi v sexuální čistotě. Tím, že pravidelně dáváme sami sebe Božímu slovu, uctíváme, modlíme se v jazycích a postíme se s cílem přiblížit se k Bohu, najdeme sílu odolávat hříchu a chodit ve vítězství. Pro sledování klikněte ZDE!


Nový domov pro Ahavat Ješua

Eddie Santoro

Sbor Ahavat Ješua se stěhuje do nového domova. Tyto poslední dva roky v našem aktuálním působišti byly požehnané a plodné. Vzhledem k nárůstu počtu rodin s dětmi byly současné prostory pro dětský program nevyhovující.

Nová lokalita, která je v samém srdci Jeruzaléma, je ve vlastnictví křesťanské organizace a budeme se zde o tyto prostory dělit s dalším sesterským mesiánským sborem. Renovace dětského křídla a společenského sálu poskytne dostatek prostor pro náš sborový domov.

Náš sbor je mnohými z vás věrně finančně podporován. Proto před vás přinášíme finanční potřeby. Renovace bude stát 130 000 dolarů. K dnešnímu dni, i díky věrnému dárcovství členů našeho sboru, máme v našem fondu k dispozici 30 000 dolarů.

Pokračujeme i nadále v lokálním získávání finančních prostředků, ale jen díky vaší pomoci můžeme dosáhnout našeho cíle. Stále tedy potřebujeme na aktuální projekt 100 000 $. Vaše štědrost dělá nemožné možným. Pokud budete mít zájem zaslat zvláštní dar na náš stavební fond, klikněte prosím ZDE!


Do podoby Krista

Francis Frangipane, (výňatek)

Byli jsme stvořeni, abychom se stali podobni Kristu. Dokonce i Ježíš se nezměnil, ani Boží plán pro církev. Naše proměna bude hořet v Božím srdci „dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti“ (Efezským 4,13).

Naším cílem by mělo být po dosažení podoby Krista Jeho láska k lidem. To byl Otcův záměr od počátku časů a zůstává jeho neměnným cílem i na konci věků. (Genesis 1,26-27, Římanům 8,29)

Pavel řekl, že výsledkem procesu přeměny do podoby Kristovy plnosti je, že „abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu“ (Efezským 4,14). Dokonce i pravá doktrína může mít falešný důraz a může nás svést na scestí.

Výsledkem je, že Pavel napsal, že intimita s Kristem byla nejhlubším přáním jeho srdce. Řekl: „abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti“ (Filipským 3,10).

Nemluvil o nějakém esoterickém poznání Krista, ale důvěrnosti, která vedla ke shodě. Napsal: „abych poznal jej…připodobňuji se.“ Znát Krista a připodobňovat se k němu je stejné podstaty. Kristus sám je pravdivý základ, na kterém musíme stavět naše životy.


Zpět