Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©5/12/2014 Revive Israel Ministries

Evangelium kr álovství

Dan Juster

Evangelium odpovědělo na velkou židovskou otázku, kde je Boží království zaslíbené proroky? Nadějí proroků bylo, že Izrael a národy světa budou přebývat v jednotě pod vládou Mesiáše, Syna Davidova. Jako čteme v Izajáši 2, slovo Hospodinovo vzejde ze Siónu, a národy již spolu nebudou válčit. Dokonce dojde k transformaci přírody, kde vlk bude ležet s beránkem (Izajáš 11). Země bude plná poznání Pána.

Když Ješua započal svou službu, jeho prohlášení udivilo náš lid.

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“(Marek 1,14).

V Ješuovi přišlo Království takovým způsobem, že jej můžeme přijmout a vstoupit do něj. Ješua demonstroval, že Království se opravdu zjevilo a bylo dostupné, ačkoli konečná plnost Království ustanovená po celém Světě pořád čeká na budoucí intervenci.

Kde je království Boží? Kdekoliv, kde jsou ustanovena Boží pravidla do té míry, že jeho vláda zasahuje jakoukoliv oblast lidského života. Poté můžeme říci, že je to Boží království. Ježíš přichází s mocí, aby ustanovil svou vládu, která začíná v našich srdcích. Moc království vysvobozuje z nemocí a démonického útlaku a umožňuje nám žít podle učení Ješuy. Toto učení dovádí Tóru k nejvyšší aplikaci. Nenávist je odstraněna z našich srdcí. Vražda se stává nemožnou. Milujeme své nepřátele. Vyhýbáme se nejen doslovnému cizoložství, ale máme v našich srdcích svobodu od chtíče. Jsme upřímní v našich slovech a věrní svým slibům.

Ješuova podobenství ukazují povahu království, kterou nám On nabízí. Rozšiřuje se jako osivo Slova Božího, a hledá úrodnou půdu našich ochotných srdcí. Vyrůstá z malého, hořčičného semene, do největší rostliny v zahradě. Je to poklad, který nahrazuje všechny ostatní (Matouš 13).

 Proto je dobrou zprávou to, že království Boží je k dispozici. Když jsme přišli k Otci na základě smrti a vzkříšení Ješuy, naše hříchy byly odpuštěny, a my tak můžeme vstoupit do království Božího. Bůh nás povolává k tomu, abychom všechny věci našeho života podřídili Jeho vládě, vládě Království, Tóry a Nové Smlouvy, a to vše skrze moc Ducha Svatého.


Přechod ze smrti do života

V této první části Ašer mluví o úžasném propojení mezi židovským lidem přecházejícím Rudé moře a Ješuovým vzkříšením a věřícím, který je pokřtěn. Pro sledování, klikněte ZDE!


Obnova otců

Steve Magnuson

Bůh je náš Otec, a žádný člověk nebo skupina lidí nemůže nahradit Jeho místo. Nicméně je to Abrahám, který je lidským otcem naší víry. Období sirotků se chýlí ke konci. Bůh je Otec sirotků. Jedním ze způsobů, jak Bůh uvolní své Otcovské srdce a zjeví sebe sama jako Otce, je prostřednictvím obnovy židovského národa.

„Otcové víry“, se vrátí k „synům, které zplodili.“ Tím, že se napojíme na naši minulost, dojde k obnově smyslu vnímat vize pro budoucnost. Toto spojení nám umocní stát pospolu jako rodina. Ruku v ruce; otec a syn. Bůh zaslíbil, že obrátí srdce otců k synům, a srdce synů k otcům (Malachiáš 4,6). Kromě obnovy v našich rodinách, toto proroctví také obrací srdce Židů (otcové) k jejich duchovním synům (pohané) a otáčí srdce synů (pohané) k jejich duchovním otcům (k Židům).


Svědectví z off-roadu

Jedním z koníčků Juvala Janaje (více ředitel Revive Israel), jsou terénní auta. V poslední době měl mnoho příležitostí setkávat se s ostatními off-road nadšenci a cestovat mimo vyjeté cesty. Na těchto cestách zažívá úžasnou příležitost sdílet svou víru. Tito muži (někdy i se svými dětmi), přichází s mnoha otázkami o životě a o tom, kdo je to ten Ješua, z čehož vyplývají úžasné konverzace. Juval a jeho rodina pojedou tento víkend na další výlet, kde bude mnoho nevěřících. Prosím, modlete se za ně, když budou trávit čas s těmito drahými lidmi, aby do jejich srdcí přišlo velké světlo a svědectví o Božím království.


Nové volby

Prosím, modlete se za volby, které se v Izraeli uskuteční 17. března 2015. V současné době je tato malá země rozdělena do více než 10ti různých politických stran. Rozpolcenost, ambice a zraněná pýcha trápí vládu, která nemůže efektivně fungovat. Země je v nebezpečí, že bude hluboce polarizovaná extrémními frakcemi mnoha politických stran. Modlete se za „mír“ pro Jeruzalém (Ž 122), a také za širší pojetí jednoty.


Jad Hašmona

Rozhodnutí soudu proti mesiánskému kibucu ve věci homosexuálně- lesbické lobby dosáhlo na novou úroveň. Nejvyšší soud bohužel rozhodl v neprospěch Jad Hašmony a znovu potvrdil právo homosexuálů realizovat „svatební“ obřady v prostorách kibucu, i přes otevřené postoje komunity zastávající biblické hodnoty tradiční rodiny. Toto rozhodnutí představuje obrovskou finanční výzvu pro kibuc, jelikož hrozí, že bude nucena ukončit organizaci svateb, slavností a gastronomických služeb. Kromě toho, bylo kibucu uloženo zaplatit dalších 4000 dolarů za soudní výlohy a předchozí pokuty. Dary pro Jad Hašmonu lze zaslat prostřednictvím reviveisrael.org


Zpět