Zpět k článkům

Služba Revive Israel
©31/10/2014 Revive Israel Ministries

Činit následovníky v národech

Dan Juster

V Matouši 28,18-20 čteme: Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Již od doby pádu Bůh přislíbil vykoupení lidem, kteří se znovu narodí. Pád bude zvrácen. Ve smlouvě s Abrahamem Bůh zaslíbil, že všechny národy země budou požehnány skrze Abrahamovo sémě. Evangelium – založené na životě, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení Ješuy -  je naplněním zaslíbení národům a povede k tomu, že všechny národy se podřídí vládě Mesiáše a vstoupí do plnosti Království. V této době jsme ale zapojeni do hledání dostatečného „pozůstatku“ věřících z každého národa, který ovlivní spasení Izraele a jejich národů.

To je zvláště důležité pro židovské učedníky Ješuy. Izrael není povolán pouze pro naplnění svého vlastního povolání. Izrael je povolán už od počátku být požehnáním pro národy. Proto by měli být židovští následovníci Ješuy zapojeni do modliteb za národy a být otevření na Boží povolání pro ně. To může být vyjádřeno mnoha způsoby. Když židovští učedníci nesou evangelium ostatním národům, projevuje se zvláštním způsobem speciální pomazání. Někteří to činí v podobě krátkodobých výjezdů, jiní ve službě milosrdenství a jiní v podobě dlouhodobých pobytů pro šíření této Dobré zprávy.

Musím poznamenat, že Velké povolání není naplňováno pouze sdílením se s poselstvím, ale hlavně v činění učedníků z národů a učení je poslouchat Jeho přikázání. To zahrnuje i cvičení se v božím charakteru, včetně vyučování věřících ve všech svých zodpovědnostech a sférách života.

Ješua říká těm, kteří vyučují: „Byla Mi dána veškerá autorita.“ To znamená, že On deleguje Svou autoritu a moc, aby naplnil přikázání. Kéž nám Bůh dá Své srdce pro národy a pro činění učedníků. Kéž nám dá konkrétní národ, pro který jsme povoláni se za něj modlit a činit konkrétní skutky Království.


Kurdský boj Da'aš

Michael Kerem

Sunnitsko-šíitská válka pokračuje v devastaci a pustošení celého Blízkého východu. V posledním sčítání počtu uprchlíků jich přibylo dalších 1,8-2 milionů, které zaplavily severní Irák a východ Turecka. V posledních několika měsících vzrostl také počet vysídlených Syřanů na téměř 6 milionů.
Asyrští křesťané, kteří osídlovali mosulskou oblast a jezídští Kurdové, byli nejvíce postiženi posledním útokem Da'aš (Islámský stát). Muži a děti křesťanských rodin byly zabiti a ženy byly určeny vojákům, aby s nimi naložili podle svého uvážení. Útěkem statisíců do severního Iráku a Turecka vznikla nesmírná humanitární, kdy humanitární organizace, místní samosprávy a církve otevřely své dveře, aby se pokusily o péči o tyto uprchlíky.
Nicméně styčným bodem všech současných bojů, které se nyní soustředily na kurdské město v severní Sýrii, přiléhající k turecké hranici (nedaleko od starobylého města Cháran), je město Kobani. To představuje strategický test schopnosti mezinárodního společenství bránit se agresi Islámského státu a zabránit kontrole velké části Iráku a Sýrie v rámci obnoveného islámského státu.
Jak se modlit:  
1. Za finanční a humanitární pomoc tisícům obyvatel těchto zemí a uprchlíků (křesťané, muslimové a Jezídi). Příchodem zimy je tato pomoc akutnější.
2. Za některé místní mesiánské věřící, kteří cestovali do Sýrie a Iráku poskytnout pomoc a sdílet Boží plán pro oblast uvedenou v Izajáši 19,23-25​​. Modlete se za více těchto týmů, které bude do těchto oblastí vyslány!
3. Za rozhodnutí mezinárodních vlád, aby stály za Kurdy v severním Iráku a na celém Blízkém východě. Kurdové čítají na 25 - 30 000 000 a stále nemají vlastní národní stát. Jsou sunnitští muslimové, ale projevili velkou otevřenost na evangelium.  


Slavnostní otevření muzea polského židovství

Mateusz Wójcikiewicz

28. října roku 2014 proběhlo ve Varšavě slavnostní otevření muzea polských Židů, kterého se zúčastnil izraelský prezident Reuven Rivlin a polský prezident Bronislaw Komorowski. Tato historická událost ukazuje, jak dobré jsou polsko-izraelské vztahy v současné době.

Světová média si všimla trendu, že Polsko je vůči Židům přátelštější než jiné země v západní Evropě, kde antisemitismus se stává silnější. Filmový režisér Adam Zucker v rozhovoru pro The Times Izrael mluvil o rostoucím fenoménu filosemitismu, který tak lze živě vidět v Polsku.

Židovské kulturní festivaly jsou v Polsku velmi populární. Největší známý je festival židovské kultury v Krakově každý rok v červnu, Singera ve Varšavě v srpnu a Mezinárodní filmový festival židovské kultury v květnu ve Varšavě. Existuje bezpočet hudební festivalů, nových židovských restaurací inspirovaných židovskou kuchyni a nově restaurovaných synagog.

Prezident Komorowski v průběhu slavnostního zahájení řekl: „Člověk nemůže pochopit historii Polska bez znalosti historie polských Židů. Člověk stejně nemůže pochopit historii Židů bez znalosti historie Polska“.


Zpět