Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©3/10/2014 Revive Israel Ministries

Rozezn ávání Těla Páně

Ariel Blumenthal

Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. (1 Korintským 11,29-30)
Co se to v Korintu děje? Jaký hřích způsobil, že sdílení večeře Páně, která je určena k léčení a dávání života, vede k nemocem, dokonce i ke smrti? Byl to sexuální hřích, jež je uveden v 5 kapitole? Nebo nějaký jiný hřích takového velkého rozsahu?

 A tak, bratří moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. (1 Korinstkým 11,33)

V rané korintské církvi probíhaly každý týden setkaní, které začínaly společným jídlem a na připomínku Ješuovy oběti, se pilo víno a jedl chléb. Po tomto společném jídle věřící pokračovali ve chválách, modlitbách, vyučování a v praktické aplikaci duchovních darů. Jak již víme z předchozí kapitoly, ve shromáždění docházelo k rozdělení. Jedni hlásali loajalitu k Pavlovi, druzí zase preferovali styl vyučování Apolla a vyskytovali se i tací, kteří hlásali, že jediný, kdo je povolán je vyučovat, je Ješua samotný.

Někteří členové církve na týdenní setkání přijížděli dříve než druzí a s dalšími jim blízkými spojenci hlásali svá požehnání, vyvyšovali jméno Páně nad jejich vlastním chlebem a vínem a měli své večeře. Později dorazili ostatní, někteří s jídlem, někteří bez.

Pavel těžce káral tyto časné příjezdy více než nezdvořilost samotnou: selhali v rozpoznávání Těla Páně. Toto není porucha správného vnímání mystické transformace sousta chleba do doslovného těla Kristova; Z kontextu je zřejmé, že se mluví o selhání chápání energie, posvátnosti a autority toho, že Bůh chce být přítomen v týdenních setkávání svatých.
Každý věřící je živý kámen, a společně jsme použiti do stavby svatého chrámu samotného Boha, jež v něm přebývá (1 Pt 2, 5; 1 Kor 3,16-17). Podle Písma primární význam tohoto mystického Těla -  chrámu Mesiáše je prostě to, co nazýváme „místní“ církev a je jedno, zda se scházíme po domech, veřejných budovách, nebo uprostřed lesa. Na těchto každotýdenních setkáních církve je něco zvláštního, až nadpřirozeně svatého.

Budeme-li znevažovat tuto svatost tím, že budeme lhostejní na přítomnost (nebo nepřítomnost) druhých; nebo si v našem shromáždění najdeme úzkou skupinku sympatizantů a pochlebovačů aniž bychom byli otevřeni na zbytek shromáždění, pak jsme v nebezpečí, že se nám nepodaří rozeznat „Tělo Páně.“ A za toto selhání, a to zejména, když slavíme večeři Páně, můžou být vážné následky. Nechť každý člověk a každé společenství zkontrolujte sebe sama (11:28), aby se ujistil, že může mezi námi zažívat plnost Jeho uzdravující přítomnosti!!


Trocha respektu

Ašer Intrater

Vzdát čest druhým lidem je jedním z principů života dle obrazu Boha. Jedno z deseti přikázání je ctít vlastní rodiče (Ex 20,.. Dt 5). Vzdávání cti rodičům není záležitostí jen jich samotných, ale i všech těch, kterým úcta náleží: úctu, komu úctu; čest, komu čest. (Římanům 13,7). Když se podřizujeme a druhému tak vzdáváme úctu, Bůh nám zase na oplátku sem dolů předává Své požehnání. Učit se vzdávat úctu je běh na dlouhou trať.
Problém není v tom, že jedny osoby jsou významnější než ty druhé (I Kor. 12,23), ale v rozvoji charakteru a autenticitě respektu. Pokud máme postoje založené na respektu, pak je pro Boha „bezpečné“, aby nám dal slávu a čest, aniž by nás to zničilo. Koneckonců Bůh nás chce „oslavit“ (Římanům 8,18; 30; 1 Kor 2; 7; Žd 2,10). Respektování ostatních je v tomto životě součástí Boží školy, která vypůsobí slávu, jež na tento svět přichází.

Již roky sleduji problém, který způsobil více škod než jakýkoli jiný a to je „zraněná pýcha“ nebo „uražená čest“, hlavně mezi vedoucími. Nemáme dělat nic z marnivé pýchy a ze soutěživosti (Galatským 5,26); ale považovat všechny ostatní za více úctyhodné než jsme sami (Římanům 12,10; Filipským 2,3). Samotný Ješua se vzdal slávy, aby pomohl ostatním (Filipským 2,7). Když uděláme totéž, můžeme se stát příjemnými a podobnými Kristu.


Konec od začátku

V této zprávě Ašer mluví o Bohu, který má obecný a konkrétní plán pro každého člověka, který znal již před stvořením světa. Stejným způsobem Bůh plánoval svůj osud Izraele a národů, a skrze Jeho slovo se můžeme podívat na to, co tento budoucí plán s sebou nese... Chcete-li toto vyučování sledovat, klikněte ZDE!


Archerovi v Kanadě

Tento týden jsme opět misijně vyslali Cody & Liat, tentokrát do Alberty v Kanadě, kde budou mluvit devětkrát v průběhu celého měsíce října. Prosím, mějte je na modlitbách, když budou vyučovat, setkávat se s vedoucími, a to vše absolvovat s 1,5 starou dcerkou Hallel.


Zpět