Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©19/9/2014 Revive Israel Ministries

P řál si zdeptat ho

Ašer Intrater

V Písmu se nachází hluboké proroctví o Mesiáši, které Jej popisuje jako trpícího služebníka:

Izajáš 53,10         
„Hospodin si přál zdeptat ho“.

Kořen hebrejského slova použitého pro „zdeptání“ je דכא   a je totožné se slovem použitým v

Izajáši 53,5
„Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění“.

Jak by mohlo být Boží vůlí deptat nebo mučit duši svého spravedlivého služebníka?
Mesiášova duše byla stvořena nést „vinu“ (verš 10), a musí být na ní „vylita smrt“ (v. 12). V procesu vykoupení za naše hříchy trpěl nezměrnou úzkostí.

Jeho čistá duše musela absorbovat a cítit negativitu, zradu a nenávist našich hříchů. Deptání a bolest Jeho duše vypůsobilo, že našim duším bylo odpuštěno. Dovolil, aby Jeho duše byla doslova rozdrcena. Jeho emoce byly zdeptány kvůli nám. Kvůli kontaktu s lidstvím zažíval utrpení.

Tonto „deptání“ duše v oběť za „vinu“ je záhadou. „Deptání“ spravedlivého člověka má spásný vliv. Deptání jednoho jediného člověka až do bodu, kdy je docela rozdrcen, nedává vůbec smysl. Je to nepochopitelné.

Ješua v průběhu svého utrpení měl věřit ve Svého nebeského Otce. Musel věřit, že Jeho utrpení bude dobré pro ostatní. Tento jev můžeme vidět i u jiných hrdinů víry: Abraham, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David, Jeremiáš, Petr, Pavel, Jan, a mnoho dalších.

Deptání duše pozbývá pýchy a žádostivosti. Utrápená duše se zdá být zcela neúčinná. Bůh přesto může pracovat přes trpící duši člověka, který stojí ve víře a lásce.

Je povzbudivé vědět, že Pán je milostivý. Bůh není sadista. Jestliže si něco Bůh přeje, znamená to, že ví, že výsledek vyprodukuje ještě větší dobro. Je obšťastňující vědět, že Pán s námi může být spokojen i v době, kdy se všechno zdá špatné, a ve všem, co děláme, cítíme bolest. Můžeme věřit Bohu, že nějakým způsobem z toho, co prožíváme, vzejde dobro.

Přeje-li si Bůh naše utrpení, pak můžeme být poctěni tím, že utrpení prožíváme. Tímto způsobem se totiž stáváme součástí procesu proměny „do podoby Krista“.


Postřeh z vysílání na Christian Broadcasting Network

Jay Comiskey, víceprezident televize CBN

8. až 9. září Ašer & Betty byli ve Virginia Beach hosty v televizi CBN, kde mluvili s personálem a setkali se s různými vedoucími. Ašer mluvil před zaměstnanci ve firemní kapli CBN o příchodu Ježíše, o Izraeli a Božím království. Poté se Ašer s manželkou věnovali individuálně zaměstnancům televize.

Vize televize CBN je příprava světa na Druhý příchod Ježíše a budování Božího království na Zemi. Druhý příchod se uskuteční v Jeruzalémě, kde také bude hlavní město Jeho království na Zemi.

Pro mě osobně význam této zprávy bylo uvědomění si reality „chybějícího článku“ těla Kristova v Izraeli a nezbytnost mesiánských věřících v čase Druhého příchodu a ustanovení Božího království. Toto spojenectví je součástí poselství Jana 17 v přímluvě Ježíše a je naplňováno přes CBN a Revive Israel.

 Ašer a Betty měli také čas osobního sdílení během oběda s předsedou CBN Gordonem Robertsonem a prezidentem Michaelem Littlem. Byl to čas plný radosti a příležitost k utváření partnerství, kdy se dohromady můžeme podílet na přípravě národů země pro návrat Ježíše Mesiáše, který sestoupí na Olivetskou horu v Jeruzalémě.

V úterý byl Ašer pozván k diskuzi do zpráv na CBN News. Pro sledování tohoto videa klikněte ZDE.


Povstává mladá generace vedoucích

Eddie Santoro

Jedním z našich primárních cílů v Ahavat Ješua je výchova další generace mladých izraelských vedoucích. Pravidelně jsme se scházeli po určitou dobu s těmi, kteří cítí povolání do vedení, abychom je učili a povzbuzovali.

Před šesti měsíci v reakci na rostoucí touhu těchto mladých, stát se aktivnější v roli vedoucích, nás požádali, abychom se začali scházet jako skupina a oni měli příležitost dávat pokyny a začít s programy, které vidí jako důležité pro život sboru.  Nazvali tuto skupinu skupinou „Udělej to“.
Po šesti měsících má tato skupina velmi opravdový vliv na sbor. Dokonce je zde již výbor, který je zapojen do posílení a rozvoje programu pro děti. Je v nich svěží zaměření na evangelizaci a rozhodli se začít zakládat více menších skupinek v celém sboru. Dva z těchto mladých lidí byli již ordinováni za diakony a nedávno začali sloužit v týmu vedoucích sboru.

Za tím vším hmatatelným „ovocem“ stojí rostoucí smysl pro jednotu, lásku a nadšení těchto mladých při stále větším „vlastnictví“ sboru Ahavat Ješua. Prosím modlete se za tuto „Udělej to“ skupinu.  Velice reálným způsobem tak sbor přechází do své budoucnosti. Prosím modlete se za nás všechny vedoucí, kteří potřebují moudrost a trpělivost, když vkládáme sami sebe do tohoto důležitého procesu.


Zpět