Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©12/9/2014 Revive Israel Ministries

Pravdiv á láska

Ašer Intrater

Pokračování naší diskuze z předešlého článku „Co je pravda?“ -
Na životy v dnešní společnosti jsou vyvíjeny soustavné útoky. Komunikační systémy jsou jako houby po dešti nad vší představivostí. Mladá generace je zaplavena tolika zdánlivě protichůdnými informacemi, které způsobují, že není možné věřit v žádnou „jednu“ absolutní pravdu. Myšlenka, že existuje taková věc, jako je „absolutní“ pravda, se zdá být staromódní až zastaralá.

Nicméně pravda zůstává vždycky pravdou bez ohledu na to, jak moc se vyvyšuje lež. Nakonec pravda zvítězí už tím, že je to pravda.

2 Korintským 13,8 – Neboť nezmůžeme nic proti pravdě, nýbrž pro pravdu.

Abychom nalezli pravdu, musíme po ní toužit a vyhledávat jí. Když budeme pasivní, nebudeme tak schopni pravdu rozeznat. Musíme překonat obrovské množství nepravd, než budeme moci dospět k pravdě. Musíme znát pravdu, i když to jde proti našemu vlastnímu sobectví. Musíme milovat pravdu víc než lži, ve kterých se cítíme dobře. Máme být lidmi, kteří „milují pravdu“, ač je, či není společensky přijatelná.

2 Tesalonickým 2,10 – … protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni.

Lidé, kteří opravdu chtějí a milují pravdu, naleznou ji. Jak rozumí, věří a poslouchají pravdu, jsou spaseni. Lidé, kteří milovali a nalezli pravdu tváří v tvář silné opozici, pak pravdu musí chránit a předávat ji dále.

1 Timoteovi 3,15 - …v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy.

Jsme povoláni být „sloupy a pevnostmi“ pravdy navzdory tmě ve světě. Společenství víry se skládá z těch, kteří milují pravdu, brání pravdu, žijí podle pravdy a bojují za pravdu v naší společnosti.


Rozšiřování Božího království skrze modlitbu

Dan Juster

Modlitba je hlavním motorem rozšiřování království. Mnoho jiných náboženství bylo založeno a šířeno mečem, stejně jako islám. Nicméně, naše víra se šíří nadpřirozenými zbraněmi hlásání evangelia a pokládá vlastní životy za ostatní. To může vypadat slabě a hloupě. V 2 Korintským 10,4 čteme, že zbraně našeho válčení nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. V našem arzenálu modlitba představuje mocnou zbraň, která má být trvale používána.

Ježíš učil, že se máme modlit: „Přijď království Tvé, staň se tvá vůle.“ Tato modlitba nás opravňuje ustanovovat Boží vládu v každé oblasti, jíž jsme součástí, rozšiřovat toto království ztraceným, a osamělým a toužit po Jeho návratu. Modlitba ovlivňuje průběh sdílení evangelia a zdokonalování těla Kristova. Matouš 7 kontext Království posouvá dále. Ježíš řekl: „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno (Matouš 7, 7-8).
               
Kde jsou dva, nebo tři zajedno, tam je velká moc. O co více moci by bylo, kdyby stovky lidí byly v jednotě! Druh modlitby která funguje, je modlitba za „Boží vůli“. Když přebýváme ve vinném kmeni, známe Jeho srdce. Ješua nám zaslíbil, že nám dá, o cokoliv požádáme a bude to shodné s Jeho vůlí (Jan 15,7). V Janovi 14,13 Ješua říká „A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu.“ Modlitba v Jeho jménu není žádnou magickou formulkou. V hebrejském kontextu toto znamená modlit se podle významu Jeho jména, podle podstaty toho, kým On je. Naše touhy se stanou stejnými, jako jsou ty Jeho.

Jakub podle popisu mocné Eliášově modlitby napsal:  „Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ Individuální a společná modlitební setkání a půst jsou nezbytné pro rozšiřování Božího království. Pokud je to tak, budeme šťastní, když budeme poslouchat a cvičit se v této pravdě. Velká hnutí, které rozšiřovala Boží království, byla zrozena a podporována modlitbou. Velcí Boží mužové a ženy dosvědčovali sílu takovéto mocné modlitby, ať už to byl George Mueller, anglický služebník sirotkům, Hudson Taylor, zakladatel čínské misie, Heidi Baker, která dnes slouží v Africe. Následujme tedy tuto modlitební strategii!


Nové vyučování – Lid, místo, trůn

V této zprávě Ašer podtrhuje prorocký význam židovských následovníků Ješuy v současné zemi Izrael a význam mezinárodní církve jako lidu naroubovaného do společenství Izraele. Plnost Izraele a církve přivede zpátky Ješuovou vládu nad zemí. Chcete-li si toto vyučování poslechnout, klikněte ZDE!


Novinky z Beit Netanel

Rachel & Gilad

Jedna z mých přátel mi nedávno řekla, že se každý den modlí k Bohu, ale nechápe, proč má znát Ješuu, když může mluvit přímo s Bohem. Citoval jsem jí z Deut. 18,15 „Hospodin, tvůj Bůh, ti ustanoví proroka, jako jsem já z tvého středu, z tvých bratří. Jeho poslouchejte.“ Také jsem s ní mluvil o povstání Koráchovi, který si myslel, že nepotřeboval Mojžíše. Máme-li mluvit k Bohu přímo, pak bychom měli vědět, co od nás očekává. Pak jsem jí dal několik odkazů z Tenachu, které se konkrétně zmiňují o Ješuovi. Chtěla vědět, co má dělat, a tak jsem jí řekl, že spasení skrze Ješua je jedinou odpovědí.

Prosím, modlete se za Den otevřených dveří, který budeme mít v Beit Netanel během každoročního festivalu, který se bude konat 18. -19. září v Ein Kerem.


Zpět