Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©22/8/2014 Revive Israel Ministries

Sjednocen í Těla

Ašer Intrater

Celosvětová jednota opravdových Ješuových následovníků vede k odhalování Božího království. Můžeme si to přirovnat k malým kouskům puzzle. Když nejsou jednotlivé dílky pohromadě, není možné porozumět obrazu. Když jsou ale tyto kousky spojeny, je pak význam obrazu zřejmý.

Když je v Těle Mesiáše jednota, vztahují se k ní plnost, sláva, svatost, láska, autorita a v konečném důsledku vede k návratu Ješuy, aby se chopil vlády a panování. V mých myšlenkách mi uvízly z Nové smlouvy tři pasáže ohledně úplné jednoty a slávy.

  1. Jan 17 – modlitba za jednotu
  2. Římanům 11 – naroubování na olivovník  
  3. Efezským 4 – apoštolský tým služebníků

Jan 17,21 – Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.

Naše jednota začíná nejprve s naším napojením na Boha. Je to bezesporu posvátný zázrak prožívat se samotným Bohem duchovní jednotu. Tím, že se stáváme účastníky „božské přirozenosti“ (2 Petrova 1,3-5), stáváme se tak navzájem jedním tělem. Tato božská jednota zahrnuje slávu, dokonalost a světovou evangelizaci.

Římanům 11,17 – Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy.

Součástí procesu jednoty je naroubování mezinárodní církve na „olivovník“ Izraele. Tyto výhonky jsou jedno se zbytkem stromu. Smíření židovských a nežidovských věřících vytváří „jednoho nového člověka" (Efezským 2,11). Plnost a obnova Izraele a církve jsou závislé jedna na druhé.

Efezským 4,11-13 – A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti.

Práce těchto pěti služebností vede k plnosti a k jednotě v Těle Mesiáše. Obnova apoštolské a prorocké služby je součástí celkové obnovy a plnosti Těla, a to jak na mezinárodní úrovni, tak zde v Izraeli.

Tyto tři pasáže dnes dohromady obsahují „trojitou nit“ pro probuzení a uvolnění Božího království.


Strategické dávání

Simcha Moore

Jednou za čas se věnujeme praktické pomoci církvi zde v Izraeli. V rámci naší Revive Israel vize je strategie, aby třetina ze všech našich příjmů z darů šla dál, ale ve skutečnosti odchází mnohem více než to. Chceme dávat naději, naději pro budoucnost, naději na změnu, a doufáme, že k tomu můžeme přispět i financemi.

Některé z potřeb, které jsme podpořili, jsou účty za lékařskou péči, platby za dům, podpora novomanželů, studentů, neziskových organizací atd... Podporujeme také věřící ve světě byznysu, arabské křesťany a ty, kteří slouží ve svých sborech.

Prosím Vás, abyste stáli s námi, když investujeme do lidských životů, podporujeme růst Božího království a Tělo Kristovo zde v Izraeli. Jednoduše řečeno, nemůžeme to udělat bez Vaší pomoci. Chcete-li nás finančně podpořit, klikněte zde:


Síla kříže

V této zprávě (s překladem do korejštiny), Juval Janaj, ředitel Revive Israel, mluví o spojení mezi stromem života v zahradě Eden a stromem/dřevem kříže, na který byl Ješua ukřižován... Pro shlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Baruch Haba Tour

Chtěli bychom vás za organizaci Revive Israel osobně pozvat, abyste se k nám připojili na další poznávací zájezd „Baruch Haba Tour“ (27. 4. - 07. 05. 2015). Chceme vám ukázat Izrael tak, jak jej známe a milujeme, Izrael pro který žijeme. Tento naučný výlet je jiný než ty ostatní, jelikož je postaven na spolupráci s místními věřícími a sbory, aniž by účastník zájezdu přišel o návštěvu významných památek a biblických míst.

Někteří z našich členů týmu Revive Israel pojedou autobusem společně s vámi. Zveme vás, abyste nebyli jen turisty, ale společně s námi naplňovali biblická proroctví.
Pro více informací a registraci napište na: [email protected]


Zpět