Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©6/6/2014 Revive Israel Ministries

Nakl ádání s nejednotou

Ašer Intrater

Kdykoliv budeme diskutovat o morálních nebo duchovních hodnotách, musíme být opatrní, abychom nepohrdali osobu, která s námi nesouhlasí. Měli bychom nenávidět všechnu zlou činnost (Přísloví 8,13), ale milovat hříšné lidi (Jan 3,16). Nikdo nekáral hřích více než Ješua; Zatím nikdo nebyl větším přítelem hříšníků jako On (Lukáš 7,34).

Milujeme arabské lidi, ale nesouhlasíme s těmi, kteří jsou propagátory Islámského džihádu vedoucího k nenávisti, zabíjení a terororu.

Milujeme lidi zapojené do homosexuality, ale jsme proti jejich činnosti, stejně jako jsme proti cizoložství nebo prostituci. Všechny typy sexuálního hříchu ničí zdravé vztahy mezi muži a ženami.

Pokud by někdo dnes v dnešní západní společnosti vznesl námitku proti homosexualitě, je okamžitě odsouzen jako fanatik. Nicméně, jak již bylo řečeno, „Je to o biologii, ne o bigotnosti“. Nechceme nikým pohrdat, ale chceme diskutovat o morálních a sociálních otázkách.

My jako mesiánští Židé se často budeme muset vypořádat s teologickými rozpory jak v tradičním křesťanství, tak v judaismu. S ultra-ortodoxními Židy (Charedim), kromě střetu nad naší vírou v Ješuu (Ježíše), existuje několik dalších oblastí objektivního nesouhlasu:

1. Ústní zákon - Principem ultra-ortodoxie je, že ústní zákon byl dán přímo od Boha na Sinaji. Tato chyba je paralelou v některých křesťanských denominacích k víře v autoritu církevních tradic namísto biblických pravd.

2. Přístup k pohanům – Ultra-ortodoxní Judaismus zásadně odmítá neŽidy. Tento postoj mnohdy hraničí s obyčejným rasismem. Vidíme v tom velký problém, obzvlášť když je důsledkem tohoto postoje antisemitismus v mnoha částech evropského křesťanství.

3. Náboženský monopol - V Izraeli jsou náboženské instituce řízeny ortodoxními Židy, včetně statutu manželství a konverze. Dokonce i konzervativní rabíni nemají žádnou skutečnou autoritu.

4 Anti-sionismus - Velká část Charedi ve světě zpochybňuje legitimitu Izraele jako sekulárního státu. (Je ironií, že to je poněkud podobné postoji radikálních muslimů, kteří uznávají jen státy s právem šaría.) Mnoho z nich odmítá soudní pravomoc a jsou proti vojenské službě.

5. Daň z korupce – Zatímco vláda složitě připravuje státní rozpočet, charedi odstraňují lidi z pracovního procesu, a tedy nijak nepřispívají k odvodu daní a  tvorbě hospodářské základny.

Připomínejme se, že máme milovat a respektovat ty, s nimiž máme neshody; Ještě stále hledáme ten správný způsob, jak spravedlivě a objektivně diskutovat na těmito problémy.


Brown v CNN na téma homosexualita

Nenechte si ujít tento krátký klip s naším drahým přítelem Dr. Michael Brownem, který byl pozván do CNN k diskusi na téma homosexualita. Vyvrací tvrzení, že Ježíš nekritizoval homosexualitu tím, že citoval tři pasáže: 1. Zákony Tóry nejsou odstraněny (Matouš 5,17) 2. Manželství je mezi mužem a ženou (Matouš 19,5) 3. Smilstvo (porneo), včetně homosexuality, je přirovnáváno k cizoložství (Matouš 19,9) Dr. Brown také nezbytně poukazuje na drzost biologických rozporů homosexuality tím, že řekl, „konečník slouží k defekaci, nikoliv k reprodukci." Pro víc informací klikněte v angličtině ZDE.


Moralní kompas

Mati Šošani

Být stoupencem Ješuy vyžaduje sdílení své osobní zkušenosti s poselstvím spásy. Navíc, naše povolání, a to jak osobní, tak kolektivní, je také morálním kompasem pro společnost tím, že vyjadřujeme naše hodnoty, normy a porozumění toho, co je „správné a co špatné.“

Izajáš kapitola 40 hovoří o potřebě připravit cestu Páně, o změně terénu, aby byl připraven na Jeho příchod. Příchod je citován v Markovi kapitole 1 - jako volal Jana Křtitel po morální revoluci, stává se tak předobrazem Ješuy.

Ješua sám byl muž volající po morální revoluci. Často kritizoval zákonické diskuse o rituálních přikázáních, ale zdůrazňoval hodnoty a morálku slovy Tóry. Příklad toho můžeme nalézt v Markovi 10, kde Ježíš stanoví vyšší standard morálky, neboť se týká smlouvy o manželství.

Jako izraelský mesiánský Žid se ptám: kdo rozhoduje o morálce a etice naší společnosti? Jsme to my, stoupenci Ješuy, nebo někdo jiný? Pokud se podíváme na některé z nejdůležitějších otázek naší společnosti - zbožnost, finanční bezúhonnost, vlastnictví půdy, manželské normy - je jasné, že my jsme ti, kteří nastavují diskuzi o těchto tématech.

Jsme povinni říkat lidem to, v co věříme, když na naší cestě narazíme na problém zahrnující morální hodnoty. To si však vždy, až na konkrétní výjimky, nevyžaduje sdílení evangelia. To znamená, že bychom měli jednoznačně konstatovat, a vyjádřit tak naše přesvědčení, že je něco špatně, nebo dobře. Je to velmi jednoduché a tvrdé.

Izraelci jsou hladoví po morální obsahu, což nás jako součást této společnosti zavazuje. Máme skrze Bibli, Ješuu a Ducha svatého vše co potřebujeme a já věřím, že je čas proniknout do společnosti s naší zprávou.


Meyers na „Wall or Fence“

Nenechte si ujít toto krátké video s naším drahým přítelem Calevem Meyersem diskutujícím o problematice tzv. „oddělení zdí" mezi Izraelci a Palestinci. Pokud jde o otázku, zda se jedná o zeď nebo plot, Calev cituje statistiku, že 97% procent z bariéry je osvětlený plot a není jím tlustá betonová zeď. Na tom, zda je pro etnickou separaci nebo bezpečnostní ochranu, Calev uvádí další statistiku, že od té doby, co byla bariéra postavena, počet Židů zavražděných teroristy, kteří vstoupili na území Izraele, se snížil o 98%, a to v oblastech, kde nedocházelo k teroristické činnosti, neexistuje žádná překážka vůbec. Pro více, klikněte ZDE.


Zpět