Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©2/5/2014 Revive Israel Ministries

Syn člověka

Ašer Intrater

Ješua se často nazýval, a to zejména v Lukášově evangeliu, „Synem člověka“. Hebrejské slovíčko zde použité je adam – stejně jako první člověk.V aramejštině je použito slovo enaš – jako Enóš (Gen 4,26), za kterého se začalo poprvé vzývat jméno Páně. Dále bych chtěl uvést dalších pět duchovních aplikací na jméno „Syn člověka“:

  1. Adamovo lidství – Ješua byl fyzicky porozen na tento svět před cca 2000 lety a plně přijal fyzickou podstatu člověka (Lukáš 3,38).
  2. Adamova pozemská autorita – zázraky, které Ješua činil, byly aplikací Boží autority, která byla dána Adamovi při stvoření. (Genesis 1,26, Matouš 9,6).
  3. Druhá lidská rasa - Ješua byl počátkem druhé úrovně Božího záměru pro lidskou rasu. Je paralelou k prvnímu Adamovi (Římanům 5,14) a zároveň je reprezentací konce této úrovně. Je počátkem nové úrovně vylití Ducha Svatého a je posledním Adamem. (1 Korintským 15,47)
  4. Věčný král – Proroctví Božího Mesiáše, který je příjemcem věčného království, jak bylo psáno za starých časů v Danielovi 7,13, se vztahuje na Mesiáše nazvaného bar enaš (syn Enóšův). Ješua použil tohoto pojmu označujíce sebe sama jako tuto postavu.
  5. Trůn slávy – Osoba sedící na Božím trůnu a vyvýšena ve slávě, obklopena ohněm a cheruby je zde popsána jako „člověk“ (Ezechiel 1,26).  Ješua použil tento termín identifikujíce se s touto postavou, která je popisována, jak sedí v plném projevu Božské moci.

Termín „Syn člověka“ vyjadřuje celou řadu tajemství, které jsou skryty jak v lidství, tak v Božství Mesiáše.


Charedim (část 2)

Ariel Blumenthal

Minulý měsíc jsme psali o velkých demonstracích ultra-ortodoxních Židů (Charedim), které byly zaměřeny proti vládním plánům, které měly za cíl integraci ortodoxů do armády a do společnosti. Pro mnoho křesťanů, obzvláště pro ty, kteří milují a modlí se za Izrael, může být obtížné pochopit, jak by taková velká část izraelské společnosti mohla mít takovou skálopevnou zatvrzelost vůči státu Izrael. Za účelem prohloubení své znalosti a správného postoje ve svých modlitbách, se i nadále zaměříme na tento jev, který popíšeme v této sérii článků.

Historické trauma

Problém začal před téměř 2000 lety, kdy se židovský národ dvakrát vzbouřil proti římské nadvládě, a to nejprve v roce 68-70 n. l. - což mělo za následek zničení druhého chrámu; a pak zase v roce 133-136, což bylo povstání Bar Kochby. V obou případech byly prvotní židovská vítězství zastíněna ohromně výkonnou silou římských vojsk. Podle historiků bylo toto krveprolití při 2. povstání obzvláště závažné. Skoro 1 milion Židů padlo a zbytek byl vzat do otroctví. Od té doby (136 n. l.) byli Židé vykázáni ze země a jméno Izrael/Judea bylo změněno Římany na Palestina.

Jaká je zde souvislost s demonstrací, která proběhla minulý měsíc v Jeruzalémě? Obě povstání, ale především to druhé, bylo schváleno a podpořeno vedoucími rabíny. Pravdou bylo, že Rabbi Akiva, který je považován za jednu z velkých postav rabínského judaismu, osobně „pomazal“ charismatického bojovníka Simona Bar Kochbu na vyvoleného mesiáše a vůdce druhého židovského povstání. Vnímáte zde ten problém? Odpovědnost za povstání, které vedlo k římskému „holocaustu“ Židů v letech 133-136 našeho letopočtu lze přičíst samotným zakladatelům dnešního ortodoxního Judaismu!

V důsledku tohoto traumatu, rabíni následných generací učinili talmudický slib: nikdy více se židovský lid nevzbouří proti cizí vládě a postaví zeď, která odděluje současný Izrael od Izraele mesiášského věku. Jinými slovy, než přijde Mesiáš a se zjevně božskou mocí ustanoví Mesiášův Izrael v zaslíbené zemi, židovskému náboženskému lidu bude zakázáno brát věci do vlastních rukou. To je důvod, proč moderní a sionistickou obnovu Izraele vedli především více světští, humanističtí Židé - (Z nichž mnozí se rozhodli zůstat v Evropě a zahynuli spolu s miliony jejich následovníků v pecích Osvětimi!), spíše než ti náboženští a to je důvod, proč až do dnešního dne mají Charedi Židé stále problém s něčím, jako je vojenská služba v moderním, demokratickém státě Izrael, který ještě zjevně není naplněním mesiášského Izraele, o kterém mluví bibličtí proroci.

Všichni náboženští Židé věří v příchod Mesiáše a v Jeho pozemskou vládu řízenou z Jeruzaléma (modlí se za to alespoň dvakrát denně!) Otázkou není, „ jestli“, ale „kdy“ a zejména „ jak“? Ta hrozná a zcestná proroctví z časů rabiho Akivy a jiných před téměř 2000 lety, stále ještě zaslepují velkou část náboženských Židů, kteří míjí jednu z největších záhad v Písmu: jako je příchod Mesiáše, kterému musí předcházet určité historické události. Toto je ale téma, na které se podíváme příště…


Výběr lidí, se kterými budeme budovat vztahy

Máme jen omezený čas k investicím do vztahu s druhými, takže jak si tedy vybrat ty správné lidi, abychom s nimi mohli budovat vztahy? V tomto poselství Ašer káže z Marka 6,12 o tom, jak si Ješua vybral své učedníky a mluví zde o tom, čím se z tohoto příběhu můžeme inspirovat. Chcete-li jej sledovat v angličtině, klikněte zde.


Zpět