Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/4/2014 Revive Israel Ministries

"Proměnit se a přesunout se"

Ašer Intrater

Tou nejdůležitější událostí v posledních časech bude Ješuův Druhý příchod. Sestoupí z nebe v čele andělských armád a uvolní Boží oheň, který zničí vše zlé. Duše těch, kteří jsou součástí prvního vzkříšení, povstanou a dostanou nová těla. Ježíš vstoupí ve slávě do Jeruzaléma a započne tisícileté království na zemi.
V té době dojde k dalším mimořádným událostem, které jsou populárně nazvány „vytržení“. Existují tři hlavní důvody pro tuto událost:

  1. Obdržení vzkříšeného těla – Tito konkrétní věřící, kteří budou na živu, obdrží spolu s těmito zmrtvýchvstalými, kteří jsou součástí prvního vzkříšení, nové tělo. Namísto smrti budou podrobeni okamžité proměně a jejich těla budou nahrazena novými.

(1 Korintským 15,51-52).

  1. Zničující porážka zlého – Ze stejného důvodu jako když andělé vytáhli Lota ze Sodomy před tím, než byla zničena, tak budou někteří andělé z Ješuovy armády určeni k „odsunu“ spravedlivých „z cesty“ před příchodem ohně (Matouš 24,31).
  2. Přivítání Ješuy v Jeruzalémě – Davy lidí přivítají Ješuu zpátky v Jeruzalémě výkřiky „Hosanna“. Aby Jej uvítali, svatí Mu vyjdou naproti vstříc do oblak, když bude sestupovat. Aby byli vyvýšeni a přemístěni do vzduchu, budou samozřejmě potřebovat proměněné tělo (I Tesalonickým 4,16-17).

V nebi nebo na zemi?

Někteří se ptají, jestli „proměnění-přemístění“ svatí budou v nebi nebo na zemi. Odpověď je - obojí. S lidským tělem může člověk zůstat na zemi, ne však v nebi. Duch svatých, kteří odešli do nebe, tam může zůstat, nemůže se však vrátit na zem. Avšak vzkříšené neboli proměněné tělo může přebývat tam i tam, a cestovat mezi těmito místy.

Jsou dva základní rozdílné způsoby pohledu na tuto událost proměnění a přemístění. Je Boží původní záměr pro lidské bytosti vyjmutí ze země a život v ne-pozemském těle navěky v nebi? Nebo je to ustanovení Božího království na zemi sjednocením nebe a země do dokonalé harmonie (Efezským 1,10)? My věříme, že pravdou je to druhé. Proto se denně modlíme „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ – (Matouš 6,10).


Vidět význam života skrze Smlouvu

Jak postupujete, když máte s někým smluvní vztah? V tomto poselství Ašer vysvětluje, že smlouva je biblickým mechanizmem pro udržení vztahu, a také mluví o tom, proč je integrita a loajalita základem smluvních vztahů… Pro zhlédnutí (v angl.) klikněte zde.
Beit Netanel News - Mimuna

Rachel & Gilad

Poslední Jom Kipur jsme Gilad a já navštívili místní velmi „liberální“ synagogu, kde nás nějaký čas tomu požádali, abychom odešli a nikdy nemluvili o naši víře v Ješuu. Takže nás velmi překvapilo, když nás pozvali, abychom v této synagoze mluvili o tom, proč věříme v Ješuu.
Řekli nám, že nám nedovolí mluvit více jak sedm minut, ale při takovém zájmu a tolika otázkách jsem mluvil více jak půl hodiny. Vysvětlil jsem jim, že i přestože jsem vyrůstal v náboženské rodině a miloval Boha, Bůh mi byl velice vzdálený. A jen skrze Ješuu, Mesiáše, mám opravdový vztah s Bohem a stal se mi tak blízkým. Také jsem vypíchl zmatek a neshodu mezi Židy ohledně toho, kdo je mesiáš. Jsme „Lidem Knihy“ tak bychom měli přece znát pravdu!

Po mé řeči nám řekla jedna žena, že to bylo velmi zajímavé. Pozvali jsme ji do našeho domu a mluvili jsme spolu až do jedné do rána. Poté jsme pozvali i její rodinu, aby nás navštívili a oslavili s námi Mimunu v poslední den Paschy. Mimuna je marocký svátek, kdy se setkáváme, abychom oslavili konec Paschy, oblékli se do marockého oblečení a jedli první chléb po týdnu nekvašených chlebů. Prosím modlete se za nás, protože na Mimunu otevíráme dům mnoha nevěřícím a budeme se s nimi sdílet o evangeliu.


Jít hlouběji s Aglow International

Ilana & Ariel Blumenthal

Minulý týden jsme měli to privilegium setkat se s našimi drahými přáteli z Aglow International (http://www.aglow.org/), se kterými budujeme strategické partnerství v modlitbě a evangelizaci celého světa.  Je to pro nás taková čest vidět více a více skupin jako je Aglow , které k nám přicházejí do Izraele, vnímat Jeho touhu vidět celosvětové Tělo propojené a správně napojené na mesiánský pozůstatek. Strávili jsme jeden večer s větší skupinou 215 lidí a o pár dní později s asi tak polovinou z nich, kteří zůstali, a strávili celý den v našem centru.

Duch Svatý nám sloužil mocnými způsoby, se silným důrazem na tajemství olivovníku z Římanům 11: naroubování pohanů, „navzdory přirozenosti“ a roli, kterou spolu hrajeme v přípravách na znovu-naroubování přirozených větví – nevěřící Izrael. Všichni jsme naplněni nadějí a očekáváním na to co bude Pán dělat! Učinil naše srdce „Aglow“ (žhnoucí)!


Zapište si do kalendářů - Šavuot

Připojte se k nám už po čtvrté u příležitosti celonočních modliteb na svátek Šavuot (Letnice). Po 12 hodin od večera 3. června 2014 (izraelského času) budeme uctívat a věřit ve svěží vylití Ducha Svatého. Tentokrát budeme vysílat živě přes web a věříme, že si to nenecháte ujít. Více detailů se dozvíte v následujících newsletterech.


Zpět