Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©4/4/2014 Revive Israel Ministries

Oslava Boha

Ašer Intrater

Jedním z našich životních cílů by měla být oslava Boha. Ježíš začal Své dvě nejznámější modlitby s prosbou, aby byl oslaven Jeho otec v nebi: „Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno“ (Matouš 6,9); „Oslav svého Syna, aby tvůj Syn oslavil tebe“ (Jan 17,1).

Tím, že toužíme oslavit Boha, zároveň očišťujeme své vlastní motivy. V každé situaci našeho života hledáme příležitost, jak bychom mohli Pánu vzdát slávu. Jednou se učedníci zeptali Ježíše, proč se slepec narodil slepý (Jan 9), anebo proč nepřišel dřív uzdravit Lazara (Jan 11). Jako lidé máme tendenci analyzovat, proč se stávají špatné věci, a ptáme se, kdo je v určitých situacích dobrý nebo špatný.

Avšak Ježíš neodpověděl tak, jak se očekávalo. Ve skutečnosti jim řekl, že pokládají špatné otázky. Změnil způsob, jak se dívat na situaci. Jeho prioritou bylo prostě „jak může v té dané chvíli být oslaven Bůh?“

Jan 9,3 – Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.
Jan 11,4 – Tato nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni oslaven.

Správná reakce

Kolikrát už jsme si ve svém životě položili hodně zbytečných otázek. Jsme tak zaneprázdněni vzájemným argumentováním namísto hledání toho, co by vzdalo Bohu slávu. Bůh je svrchovaný a všemocný. V každé situaci může poskytnout odpověď a my bychom měli reagovat způsobem, který Jej bude oslavovat.

Hledání oslavy Boha mění postoj našeho srdce: již nejsme ovlivněni humanistickými teoriemi nebo nehledáme slávu jen pro sebe. Nechceme usilovat o pomstu nebo sebe-ospravedlnění. Usilujeme o celkovou změnu perspektivy, která přinese průlom do našich životů.

Petr si pokládal mnoho otázek o svém životě a životech ostatních učedníků. Místo přímé odpovědi mu Ježíš řekl, aby následoval Boha a vzdal mu slávu až po zbytek jeho vlastního života.

Jan 21,19 – Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.

Chci vás povzbudit, ať také hledáte vlastní způsob reakce na každou situaci, která bude oslavovat Boha. Pojďme hledat slávu, která přichází od Boha, namísto slávy, která pochází od člověka (Jan 5,44), a tak slaďme naše životy s hlubším povoláním našeho Pána Ježíše.

Historie Revive Israel a 2minutová vize

Poslechněte Ašerovo stručné osobní svědectví a vizi, kterou dal Bůh Revive Israel - následovat původní apoštolské povolání z knihy Skutků vedoucí k probuzení. Klikněte ZDE.


Pesach

Eddie Santoro

Před Velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce“ (Jan 13,1)

Bylo to den před Velikonocemi v Jeruzalémě. Židovské hlavní město bylo plné mužů a žen, které se chystaly na oslavu velikonoční Sederové večeře. Stejně jako jejich předkové a nespočet generací před nimi, si připomínali vysvobození Izraele z pout otroctví v Egyptě a oslavovali Boží věrnost.

Bůh tehdy ale neseslal anděla, ale přišel sám osobně, aby se dotkl svého milovaného Izraele. Zmocnil svého služebníka Mojžíše. Přišly epidemie. Vše prvorozené zemřelo a železná pouta otroctví, která byla uzamčena po 400 let, byla uvolněna. V ten den Izrael navždy opustil Egypt a následoval oblak slávy, překročil Rudé moře a vydal se na cestu, aby se stal vyvoleným národem a zobrazením lásky a milosrdenství svého Boha.

Ale tento konkrétní pesach, o mnoho let později, povstal jeden z davu, který nebyl ničím zajímavý. Beránek, který kvůli hříchu světa přišel ke Svému lidu. Shromáždil tehdy své učedníky kolem sebe, aby s nimi mohl slavit Své poslední Velikonoce. Tentokrát Boží sláva nebyla zjevená v mraku, ale byla naplněna v tom, kdo byl nazván Immanuel, Bůh s námi.

A pak přišel okamžik, kterým definoval tento král králů opravdovou lásku. Sundal si plášť, uvázal ručník kolem pasu a poklekl před své služebníky, aby jim umyl nohy.

V té chvíli se nebe otřásalo. Teprve poté bylo učedníky plně pochopeno, kým je tento muž, který se rozhodl být pokorným služebníkem. Velikost byla definována ve služebnictví. Síla byla zobrazena v pokoře.

Ještě před ním stál kříž. V příštích hodinách jen potvrdí to, jakým způsobem žil před svými učedníky. Velikost lásky tkví v tom, že je obětován něčí život pro druhé. On se ponížil a ochotně nabídne sebe jako věčnou oběť. Jeho oběť byla jednou pro vždy zdarma nabídnuta lidstvu.


Bitva o Jad Hašmonu

V případě, že jste minulý týden nezaznamenali toto video, je zde jedinečný a smutný příběh o tom, jak Jad Hašmona (mesiánská židovská osada) stojí na biblických pravdách, a jak byla nucena ukončit svou činnost.


Zpět