Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©21/3/2014 Revive Israel Ministries

Eli áš přijde

Když Ješua popsal identitu a povolání Jana Křtitele, dal nám důležitý klíč k pochopení biblického proroctví.

Matouš 11,14 – „…on je Eliáš, který má přijít.“

Ježíš měl na mysli proroctví Malachiáše o konci, které uvádí, že Eliáš přijde „dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.“ – Malachiáš 4,5.

Nicméně Jan nebyl Eliáš - nevěříme v reinkarnaci! Jan byl úplně jiný člověk, který přišel s podobným povoláním a pomazáním jako přišel Eliáš.

Lukáš 1,17 – „A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově.“

Takže zde mluvíme o třetí osobě Eliáše, která má teprve přijít před „velkým a hrozným dnem“ Jeho soudu. Bude to další úplně jiná osoba, ale ani Jan nebo Eliáš. Nicméně bude mít podobného ducha. Bude skrze prorockou autoritu ovlivňovat události na konci časů, což povede až k Druhému příchodu Ješuy.

Eliáš sám?

Jak v křesťanství tak judaismu můžeme nalézt určité známky toho, že se Eliáš vrátí. Nicméně tento pohled je ošidný a ne podle biblického vzoru. Eliáš skončil svůj čas na zemi, a pak ustanovil Elíšu, aby dokončil to, co ještě nebylo vykonáno. Nemáme hledat lidi, aby znovu povstávali z minulosti, ale měli bychom se aktivně zapojit do Božího plánu pro naši generaci (Skutky 13,36). Pokud budeme čekat na návrat starých proroků, mineme to, pro co nás Pán povolal.

Ješuovo učení vysvětluje vzor „trojího“ naplnění biblického proroctví: 1) starověký Izrael, 2) první příhod, období evangelia.  3) druhý příchod, poslední časy. Ve starověkém Izraeli působil opravdový Eliáš. Jan zase přišel v podobném duchu v období evangelia a připravil cestu pro Ješuu a Jeho první příchod. Uprostřed soužení konce časů přichází další prorocká postava (nebo jich bude více…viz. Zj 11,3-6) která povstane v duchu a moci Eliášově, kdy přikáže nebi, aby nepršelo, stejně jako tomu bylo ve dnech prvního Eliáše. Vzor trojího naplnění se vyskytuje v mnoha proroctvích, týkajících se Izraele, národů a konce časů.


Reportáž z konference „Christ at the Checkpoint“

Dan Juster

Letos jsem byl pozván, abych mluvil na této arabsko-židovské konferenci o teologii náhrady. Gary Burge (uznávaný profesor Nového zákona na Wheaton College) byl požádán, aby také vytvořil prezentaci, po které by byl prostor pro otázky a odpovědi.

Palestinští křesťané jsou milí lidé, kteří stále udržují kulturu cti. Konference byla velmi profesionální a setkala se s velkým ohlasem. Zúčastnili se křesťanští vedoucí z celého křesťanského světa včetně učenců a významných osobností.

Ohledně mého působení na této konferenci jsem se setkal s mnoha útoky, ale díky podpoře týmu z Izraele jsem byl povzbuzen se zúčastnit. Někteří si mysleli, že budu použit jen pro další politický vliv, který vyplívá z této konference. Některé e-maily a blogy z Anglie měly charakter vysoké úrovně útoku a obviňování.

Někteří lidé z CATC vyvinuli opravdu velmi silnou politickou agendu, která měla za cíl podkopávat křesťanskou podporu Izraele. Jiní jsou více orientováni ke skutečnému dialogu a opravdové jednotě s mesiánskou židovskou komunitou.

Když jsem byl vyzván k proslovu, zjistil jsem, že se chvěji. Věřím, že to je poprvé, co jsem zažil chvění pod pomazáním.

Enormní utrpení

Začal jsem tím, že jsem se ztotožnil s obrovským utrpením palestinských křesťanů. Již jsem poznamenal, že my Židé jsme byli také lidmi, kteří zažili obrovské utrpení. Poznamenal jsem, že nesmíme tvořit teologii z naší bolesti, nebo ji jakýmkoliv způsobem zkreslovat. Bolest Palestinců se orientuje na teologii, která nezohledňuje pokračování voleb v Izraeli, který (Izraelský stát), jak oni věří, jim způsobil takovou bolest. Myslím, že pokud jim nepřičteme k dobru tuto realitu bolesti, jejíž základem je odpověď na skutečné události a opravdové trauma, nemůžeme je přesvědčit k naslouchání naší teologie. Tvrdím, že se můžeme teologii zabývat pouze na základě Bible, a že každý text musí být dán do souvislosti na základě původního kontextu.

Poté co jsem mluvil o knize Římanům 9 a 11, kde jsem obhajoval, že neodvolatelné dary a povolání z Římanům 11,29 musí obsahovat i povolání pro tuto Zemi. Avšak bylo mi jasné, že toto nedává Izraeli právo zacházet s Palestinci špatně – obzvlášť když jsou ochotni žít v míru spolu s Židy. Také Ezechiel 36 mluví o Božím povolání zpět do Země předtím, než se znovuzrodíme.

Mnohohlasný souhlas

Po mém příspěvku za mnou přišli Palestinští křesťané ze všech stran a poděkovali mi za prezentaci. Nicméně větší efekt může mít čas s vedoucími, kteří se se mnou sdíleli u kávy a jídla. Mnozí vyjádřili souhlas s mou prezentací a někteří chtějí podporovat dialog v budoucích jednáních mezi Židy a Araby. Setkání s doktorem Gary Burgem, kdy jsme měli později možnost diskutovat, bylo velmi hodnotné.

Takže pojďme se i nadále modlit a věřit v dobré věci, které z této konference povstanou!Gateways School a rekapitulace Esteřina postu

Minulý týden jsme měli možnost hostit mesiánskou biblickou školu Gateways School z Kypru, kdy jsme spolu po tři dny trávili časem plným bohoslužeb, vyučování a přátelství. 13. března jsme uspořádali 12 hodinový Esteřin půst v naší uctívání místnosti. Díky všem, kteří se s námi na této celodenní akci spojili přes online vysílání. Přestože místní účast byla nižší oproti loňskému roku a protože akce proběhla v běžný pracovní den, zažili jsme hodně požehnaný půst a věříme, že historie byla ovlivněna prostřednictvím naší chvály a cílené přímluvy.

Přidejte se k nám opět v předvečer 3. června (izraelského času) pro celonoční modlitební setkání k svátku Šavuot (Letnice). Více podrobností později.


Zpět