Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/10/2013 Revive Israel Ministries

Plnost

Ašer Intrater

Boží plnost se nachází v Ješuovi (Jan 1,16; Koloským 2:9), je předávána lidstvu skrze Ješuu až dokud nedosáhneme plnosti také (Efezským 3,19; 4,13). Řecké slovo pro „plnost“ v těchto pasážích je „Pleiroma“.

Ješua učil podobenství o Božím království, že přichází po určitých úrovních, tak jako rostlina dochází „plnosti“ až na konci období sklizně.

Marek 4,28 - Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.

Tak jako plnost plodu nadchází až na konci, tak také plnost povolání a cíl Božího království přijde až na konci. Tento proces probíhá napříč historií až do plnosti časů a dob (Efezským 1,10).

A protože je Ješua jak Hlavou Církve (Efezským 1,22), tak Králem Izraele (Jan12,12-13), proces, kdy Boží království dochází plnosti, je rozdělen na dvě poloviny: jedna je prostřednictvím Církve a druhá prostřednictvím Izraele. Slovo „plnost“, které se dvakrát objevuje v Římanům 11 se jednou vztahuje k Izraeli a podruhé k Církvi.

„Plnost“ týkající se Izraele:
Římanům 11,12 - Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost!

„Plnost“ týkající se Církve:
Římanům 11,25 - Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství - abyste nebyli moudří sami u sebe - že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů.

Věříme ve dvojí obnovu Izraele a Církve. Obojí dojde své plnosti. Tajemným způsobem je plnost Izraele závislá na Církvi a plnost Církve na Izraeli. Ačkoli jinými cestičkami, dosáhnou plnosti ve stejný čas.

Cesta plnosti Církve končí zjevení o Izraeli (Římanům 11,25). A cesta plnosti Izraele končí zjevením o Ješuovi (Římanům 11,26). Jakmile obojí dojde plnosti, budou jedním. Pak společně pozvou Ješuu, aby přišel (Matouš 23,39; Zjevení 22,20), mrtví vstanou z mrtvých a Boží království bude na zemi ustanoveno.


Teroristický tunel

Tento týden byl IDF zmařen bezprecedentní pokus o průnik velkého množství teroristů Hamasu do Izraele, kdy izraelští pohraničníci objevili 1,7 km dlouhý tunel vedoucí z Gazy do Izraele naproti izraelskému městu Ein Šloša. Tunel byl složen z 28.000 (!) betonových panelů, měl výšku 1,8 m, a byl vyhlouben 20 metrů pod zemí. Izraelský velitel jižní divize, generál Sammy Turjeman, slíbil tvrdou odvetu. Prosím modlete se, aby se běžní občané Gazy vzbouřili proti teroristům z Hamasu, za stabilitu nové egyptské koalice při obnově země k míru a za spolupráci mezi izraelskými mesiánskými Židy a palestinskými křesťany při sdílení evangelia pro oba naše národy – Židy a Araby.


Americký dluh

Vážná situace amerického národního dluhu ohrožuje světovou hospodářskou stabilitu. V roce 1981, na konci prezidentsví Jimmyho Cartera, sahal dluh těsně pod 1 bilion dolarů (998 mld. Kč). Ronald Reagan - 1 860 000 000 000.

George Bush starší - 1 550 000 000 000.

Bill Clinton - 1,40 bil.

George W. Bush - 5 850 000 000 000

Barack Obama - 5 080 000 000 000

V roce 2013 se zadlužení USA očekává okolo 16 740 000 000 000 dolarů. Je to až nepochopitelné. (Kimberly Amadeo, useconomy.about.com).

Co způsobilo takovou chlípnou a tragickou nezodpovědnost, zpronevěru, chamtivost a klam mezi demokraty a republikány? Možná, že někdo by měl založit novou stranu, „G.O.O.D! party“ - Get Out Of Debt! – česky: zkráceně Výborně! Neboli „Pryč s dluhem!“

Modleme se za opravdové pokání mezi námi mesiánskými a křesťanskými věřícími v každém národě, za naše vlastní finanční hříchy a chamtivost, aby mohl Bůh mít slitování na celosvětovou hospodářskou situaci, která se otřásá na pokraji katastrofy.


Zpět