Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©4/10/2013 Revive Israel Ministries

Ovoce pok ání

Ašer Intrater

Poselství izraelských proroků lze shrnout do jednoho slova – Pokání (Izajáš 55,7; Jeremjáš 25,5; Ezechiel 18,21; Hosea 14,2; Joel 2,13). Pravé pokání produkuje opravdové výsledky; tyto výsledky můžeme také nazvat „ovoce“.

Matouš 3,8; Lukáš 3,8
Vydejte tedy ovoce svědčící o pokání.

Opravdové pokání je vzácnost a nalézt je je těžké. Můžeme se setkat s mnoha druhy falešného pokání. Humanistická forma pokání říká „Omlouvám se“, ale není s ní spjata morální obnova. Judaismus má zase tendenci plést si pokání s tradicí. Křesťanství si mnohdy plete pokání s teologií.

Existuje rozdíl mezi „dary Ducha“ (1 Korintským 12) a s „ovocem Ducha“ (Galatským 5). Dary Ducha jsou prorockým zjevením a zmocněním. Ovoce Ducha je Kristův charakter a láska. „Ovoce pokání“ je třetí úrovní, nebo kapitolou samo o sobě.

2 Korintským 7,10-12
Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně …
Hle, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha: jaké zaujetí, jakou obranu, jaké rozhořčení, jaký strach, jakou touhu, jakou horlivost, jaké potrestání. Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistí. I když jsem vám napsal, nebylo to kvůli tomu, kdo ublížil, ani kvůli tomu, komu bylo ublíženo, ale proto, aby se u vás projevilo vaše zaujetí pro nás před Bohem.

Tyto plody pokání jsou reakcí duše člověka, když si uvědomí, že zhřešil před svatým a všemocným Bohem. Lidská duše je naplněná energií, když se snaží být „tou pravou“ před Bohem. To vytváří intenzivní morální změnu, a to jak v postojích, tak ve skutcích.

Ovoce pokání poskytuje základ pro přijímání milosti a spásy od Ješuy (Marek 1,15; Skutky 17,30) a naplnění Duchem svatým (Přísloví 1,23;  Skutky 2,38). Bez skutečného pokání je náš duchovní život jen dutý a pokrytecký (Matouš 3,7-11).


Israel-Chinese Destiny Conference

Ariel Blumenthal

Lukáš 21,24 uvádí, že „po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas.“ V roce 1967 se po 2000 letech dostal Jeruzalém plně pod židovskou kontrolu.
 
Dnes již minula celá generace a zaznamenali jsme dvě nové reality  - a obě z nich byly vyjádřeny na naší nedávné konferenci „Israeli – China Kingdom Destiny Sukkot Conference“. Zaprvé mesiánský pozůstatek v Izraeli dosáhl určitého počtu a stability, a proto jsme teď způsobilí „oslovovat“ nebo „být přistávacím bodem“ pro mezinárodní křesťanské návštěvníky.

Zadruhé, za posledních 40 let, pracoval Duch Svatý s Asií zvláštním způsobem. V jediné generaci jsme byli svědky největšího probuzení v historii církve. Dnes je v Číně mezi 80-110 milióny věřícími, a většina z nich je velice dychtivá po pochopení Izraele a posledních časů.

Tyto dvě věci reprezentují vyjádření „plnosti“ jak Izraele (Řimanům 11,12), tak Církve (Římanům 11,25). Toto jsme prožili na této Sukkot konferenci: 130 Číňanů spolu s 50 místními mesiánskými (a arabskými) vedoucími. Byl to úžasný čas uctívání, modliteb, vyučování a společenství – jako dva těla, která se poznávají.


Premiérův proslov před OSN

V reakci na projev izraelského premiéra v OSN se výpovědi izraelských komentátorů různí, nakolik byl tento projev politicky účinný. Na duchovní úrovni, je třeba poznamenat, že citoval (přímo či nepřímo) 5 krát z Bible. To je pravděpodobně jediný případ, kdy byla Bible vůbec z hlavního pódia OSN za celý rok citována.

  1. „Abrahám, Izák a Jákob“ – Netanjahu prohlásil, že právo Židů vlastit zemi Izrael sahá 4000 let dozadu, až do času patriarchů a ne pouze do 20. století, kdy vznikl sionismus. Proto použil Bibli jakožto oprávněný a směrodatný dokument relevantní k dnešnímu konfliktu.
  2. „Kýros" – Íránský (perský) lid měl dlouhodobý a pozitivní vztah s Židy a jedním z významných příkladů byl král Kýros (500 př.n.l. – II Paralipomenon 36,22), což předcházelo první islámské invazi do Persie (700 n.l.), a samozřejmě před tím, než stávající režim převzal v roce 1979 vládu nad Íránem.
  3. "Vlk v rouše beránčím" – Ať už to Netanjahu zamýšlel, či nikoliv, citoval z Nového zákona (Matouš 7,15), když Ješua kázal o falešných prorocích. Tímto označil Ruhániho za falešného proroka a popsal současnou politickou krizi jako střet mezi pravdivým a falešným proroctvím.
  4. "Sám" – Numeri 23,9 a Deuteronomium 32,8 a 33,28 stanovisko, že Izrael bude přebývat v samotě. Je ohromující, že se v Písmu píše o přítomné situaci, kdy Izrael stojí před OSN „sám“ proti opozici celosvětového islámského džihádu a teroru.
  5. "Nikdy nebudou vypuzeni" - Ámos 9,14-15 mluví o izraelském znovu-osídlování země v posledních časech, a rovněž obsahuje i Boží zaslíbení, že Boží lid již nebude znovu vypuzen. Netanjahu toto citoval, aby zdůraznil, že i kdyby Írán měl jaderné zbraně a zaútočil by na náš celý svět, Bůh nás ochrání.

Zatímco by se mohlo diskutovat nad tím, jestli Netanjahuova řeč byla moudrá z diplomatického hlediska, nemůžeme popřít, že použití Písma premiérem moderního státu Izrael, aby pokáral OSN za morální zbabělost a mámení, představuje posun historických rozměrů.


Zpět