Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©20/9/2013 Revive Israel Ministries

Stánky a triumfální příchod

Biblické svátky jsou pomazaným časem, který má prorocký a symbolický význam. Jsou tím druhem podobenství, které lze chápat v několika rovinách. Kromě praktických a historických významů uvedených v Tóře, zde dochází skrze svátky k naplnění Nové smlouvy.

Hlavní události evangelií a Skutků se konaly během jarních svátků, a zdá se, že hlavní události na Konci časů budou připojeny k těm podzimním. To by se dalo shrnout takto:

Jaro:
Pesach (Velikonoce) - Ukřižování
Omer (První snop) - Vzkříšení
Šavuot (Letnice) - Duch svatý

Podzim:
Teruah (Troubení) - Soužení
Kippur (Pokání) - Druhý příchod
Sukot (Svátek stánků) – Tisíciletí

Tento týden slavíme Svátky stánků (Leviticus 23,33-43). 70 býků Sukotu představuje kněžskou a přímluvnou modlitbu za národy světa (Numeri 29, Dt 32,8). Ovocné větve a ratolesti, které, jak se možná může zdát, mohou mýt jen „praktický“ účel, před Hospodinem jsou projevem díkůvzdání (Nehemjáš 8,9-18). Na Sukot přijdou národy do Jeruzaléma, aby se v tisíciletém království klaněly Pánu (Zacharjáš 14,16).

V Janovi 12,12-15, těsně před ukřižováním, Ješua vjíždí do Jeruzaléma na oslu za mávání palmových ratolestí, vítán s křikem „Baruch Haba“ a „Hošanna“, provolán "králem Izraele." Tato událost je často považována za „Triumfální příchod“. Existuje však několik problémů s tímto názvem. Možná, že to by mělo být nazýváno „Prostý příchod“ nebo „Generálka triumfálního příchodu“. Jsou zde také problémy s načasováním:

  • Kdo zná Tóru, by okamžitě rozpoznal, že s palmovými ratolestmi se mává v Sukotu, ne v Pesachu. (Lev 23,40)
  • Ješua při vstupu do Jeruzaléma poprvé jede na oslu, aby trpěl a tak nám nabízí spasení (Zacharjáš 9,9), ale příště přijede na bílém koni a bude triumfálně vládnout (Zjevení 19,11).
  • Zatímco lidé správně volali „Hošanna“ a „Baruch Haba“, stejná proroctví vyžadují, aby Jej nejprve odmítli náboženští vůdci (Žalm 118,22-26).
  • Zatímco On je opravdu králem Izraele, s příkazem vybudovat království, musí být Ješua nejen králem Izraele, ale také „Hlavou církve“ (Efezským 1,21).

[Pro další tajemství týkající se načasování viz Matouš 16,3, Marek 24,3 a11,13, Lukáš 19,42-44, Jan 6,15, 18,36, Skutky 1,6-7, Římanům 11,25, atd.]

Aby se opravdu to vše naplnilo, musí k tomu dojít někdy jindy. Spojení bude s podzimními svátky, ne s těmi jarními; bude to v posledním století, a ne v tom prvním; bude vztaženo na národy světa, nejen Izrael. Pak uvidíme skutečný „Triumfální příchod“, kdy Mesiáš Ješua vstoupí do Jeruzaléma ve vší své slávě bude vládnout celé zemi ve spravedlnosti, míru a radosti.


Syrská fronta

Generál Yair Golan, vedoucí severního velení izraelských obranných sil, byl tento týden dotazován na svůj názor ohledně libanonsko-syrské fronty (Jediot, musaf, 18-9-13). Řekl, že od té doby co Assad ztratil nad vládou kontrolu, a ani rebelové nemohou zatím ukázat jinou alternativu, je pravděpodobné, že dojde k dlouhodobé nestabilitě. Řekl také, že i přes nedostatek alternativy, není morálně přijatelné, aby současný syrský režim dál pokračoval, protože za 10 letech povraždil na tisíce lidí. Syrská armáda používá více než 40% procent své protiraketové zásoby na své vlastní občany (jinak je zaměřená potenciálně na Izrael).

Odhaduje se, že v Sýrii je na 6.000 bojovníků islámského džihádu (odnož Al-Kajdy). Síla je to stále relativně malá a primitivní ve srovnání se syrskou armádou, a proto v tomto okamžiku nepředstavuje zásadní hrozbu.

Nedávná boje posílili záložníci z Írán-Hizballáh-syrské osy zla. Hizballáh od roku 2006 zdvojnásobil svůj raketový arzenál na více než 100 tisíc (!) kusů. Hizballáh souhlasil, že pošle vojáky na pomoc Asadovi za předpokladu, že zbraně budou nadále proudit přes Libanon. Mnohé z těchto zbraní jsou umístěny záměrně v civilních, hustě zabydlených oblastech, což znamená, že kdyby vypukla válka proti Izraeli, libanonská města by postihly velké škody.


Jom Kippur

Konference Jom Kippur byla vynikající – byl to další významný průlom. Síla Ducha se v průběhu svátků silně projevovala. Docházelo k pokání, uctívání, půstu a přímluvám. Když jsme nahlas četli knihu Židům, vnímali jsme dokonalou jednotu, která zavládla mezi sbory a vedoucími (zázrak pro nás židovské věřící!) Chaim Warshawsky jako hlavní vedoucí chval byl mocně pomazaný. Zaznělo objevné učení o prolomení kořenů prokletí, které trápí církev i židovský národ, mluvilo se o smyslu dne smíření, o krvi vstupující do svatyně svatých, a mnoho dalšího. Děkujeme, že jste se k nám v modlitbě připojili!


Zpět