Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©9/8/2013 Revive Israel Ministries

Spolu účastníci Jeho utrpení

Ašer Intrater

Pokud by všichni lidé byli dokonalí, na Zemi by nebylo žádné utrpení. To je Boží konečný cíl (Zjevení 21,4). Do té doby, než k tomu dojde, je zem plná zla. Čím více roste spravedlnost, tím více se rozmáhá zlo, které proti spravedlnosti zakročuje a způsobuje tak utrpení. Naším osudem je být podobnými Ješuovi. Jako trpěl On, tak budeme i my.

2 Korintským 1,4, 7
On nás potěšuje v každém soužení.
Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.

Lidé mají tendenci si navzájem ubližovat. Když kupříkladu dáváme sami sebe včas v lásce, vystavujeme se tak i bolesti. Jednou z mnoha kvalit lásky je její „vytrvalost v utrpení“ (1 Korintským 13,4). V určitém slova smyslu sdílíme a podílíme se na podobných utrpeních, která prožíval i Ješua. Trpěl tím, že vnímal hřích, bolest a utrpení druhých lidí.

Izajáš 53,4
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.

Když sloužíme lidem, milujeme, modlíme se za ně, pozvedáme je, povzbuzujeme je, cítíme jejich bolest a trpíme, když se setkáváme s odmítnutím pravdy evangelia. Rozšiřujeme tak Ješuovu nadpřirozenou lásku, která směřuje z kříže.

Koloským 1,24
Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.

Je to tak nádherné privilegium, že můžeme sdílet intimitu s Ješuou v místě utrpení. Je to převelice vzácná zkušenost, když můžeme vnímat spolu s Pánem bolest v jeho srdci.

Filipským 3,10
…a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních.

Nabízí se nám tak unikátní možnost vztahu a intimity s Ješuou, která vzniká jedině přes společné utrpení. Stejně jako je možné v Něj věřit, je také možné pro Něj trpět. (Filipským 1,29).

1 Petrův 4,13
Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy.

Ješua musel nejprve trpět, aby pak mohl vstoupit do slávy. Jakou měrou tedy projdeme utrpením, takovou nám dá zakusit i Svou slávu (Římanům 8,17-18). Utrpení jako takové není v našem zájmu. Spíše se snažíme žít jako Ješua, pozvedat svůj kříž každý den s očekáváním neuvěřitelné, věčné radosti, která je před námi (Lukáš 9,23, Židům 12,02).


Činit pokání – více, nebo méně?

Gil Afriat

Duchovní zralost by měla být vyjádřena větší svatostí, absencí hříchu, ale ne malou lítostí. Jak rosteme ve svatosti, naše vědomí a citlivost ke hříchu se zvyšuje. Duch svatý vrhá více světla do našich duší, a tak vidíme hříchy, které jsme neviděli předtím, nebo které jsme ignorovali. Uvědomujeme si tak závažnost hříchů, které se nám dříve zdály malé nebo nevýznamné.

Paradoxně, čím méně hřešíme, tím více činíme pokání.

Jednou jsem slyšel jednoho kazatele kázat, že když hřeší méně, méně i činí pokání. Později vyšlo najevo, že byl hluboce zapojený do sexuálních nemorálností. Duchovní pýcha nás může přivést do klamu. Pravda, duchovní růst ve svatosti vyžaduje pokoru, kterou vidíme více a více jen díky Boží svatosti, a naše vlastní hříchy tak vidíme ve světle Jeho svatosti.


Usvědčení rabiho Alona

Tento týden byl populární a charismatický rabín Moti Alon odsouzen na základě obvinění ze sexuálního obtěžování. Tato informace přichází týden poté, co dva kandidáti na post předsedy Izraelské banky (Frankel a Liderman) stáhli svou kandidaturu pro možné obvinění z korupce. Můžeme tak vidět hodnoty světských a náboženských vůdců, jejichž svědky je momentálně náš národ.


Egyptské demonstrace

Ramez Atallah, Bible Society of Egypt

V reakci na prosbu ministra obrany, vyšly 26. července do ulic odhadem na 40 milionů lidí ukázat svou solidaritu proti agresivnímu a nepřijatelnému chování Muslimského bratrstva (MB). Bylo hlášeno pozoruhodně málo případu násilí (vyjma pár drobných krádeží a případů obtěžování žen).

CNN, Al Džazíra a většina západních kanálů namísto toho, aby zobrazila miliony pokojným a šťastných demonstrantů, zaměřila svou pozornost na desítky tisíc rozzlobených demonstrantů, a na šokující obrazy raněných a mrtvých obětí sympatizantů ex-prezidenta Mursího.

Jen nám předkládána jen částečná pravda. Tvrzení, že MB jsou "pokojnými demonstranty", je opakem toho, s čím jsme se setkali v našich ulicích, a to s brutalitou a násilím ze strany bratrstva. Každý, kdo má tu smůlu, že prochází, nebo jede v blízkosti některé z demonstrací, dává svůj život všanc hordám.

Většina Egypťanů, navzdory tomu, že pohrdá MB, je proti stávajícímu policejnímu a vojenskému státu a bojuje tak proti brutálním restrikcím armády proti MB agitátorům. Hodně z nás touží po demokratickém státě.


Zpět