Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©2/8/2013 Revive Israel Ministries

Čas navštívení

Ašer Intrater

V jednom z minulých článků (Nářek nad Jeruzalémem) jsme mluvili o tom, jak Ješua opakovaně prorokoval zničení Jeruzaléma. Vysvětloval lidem Jeruzaléma: Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení." – Lukáš 19,44.

Tento koncept „navštívení“ se opakovaně vyskytuje v hebrejských prorocích. Ačkoli toto slovo může znamenat jednoduše „ navštívit“, kořen PaKaD se často vztahuje k trestu a soudu: „Stíhám (PaKaD- navštívím) vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,“ – Exodus 20,5. Může to rovněž znamenat navštívení pro požehnání a obnovu (Genesis 21,1; 50,24; Exodus 3,16; 4,31; Rút 1,6; I Samuelova 2,21; Žalm 8,4; 65,9).

Ješuova slova v Lukáši 19,44 naplnila proroctví dané Mojžíšovi po události se zlatým teletem: A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu (mého navštívení), potrestám jejich hřích na nich." Exodus 32,34. Anděl JHVH, který je zachránil při Exodu, je jednou přijde navštívit kvůli jejich nepravosti.

V Lukáši 19,44 se Ješua odkazuje, ba dokonce cituje „ čas navštívení“ Judovi jako opakovaně prorokoval Jeremjáš (5,9; 29; 6,6; 15; 8,12; 9,9; 10,15; 14,10). Navštívení pro Izrael bylo prorokováno „severními“ proroky (Ozeáš 2,13; 8,13; 9,7; 9; Ámos 3,14; Micheáš 7,4).  Navštívení v podobě soudů se mohou rovněž týkat i jiných lidí a jiných národů. Například:

Ž 59,5 – pohanské národy
Izajáš 10,3 – Asýrie
Izajáš 23,17 – Libanón
Izajáš 29,6-7 – národy útočící na Jeruzalém
Jeremjáš 46,21; 50,27, 31; 51,18 – čas navštívení pro Babylon
Jeremjáš 48,44 – rok navštívení pro Moáb
Jeremjáš 49,8 – čas navštívení pro Edóm
Ezechiel 38,8 – Magóg spojenectví národů

Některé z nejtěžších pasáží prorockých knih jsou rozsáhlé popisy soudu nad národy. Tyto soudy jsou často založeny na jejich postoji vůči Izraeli. Dovršení trestu nad národy nastane při Druhém příchodu Mesiáše.

Čas Jeruzaléma byl  33n.l. ve znamení pro navštívení, v roce 70n.l. ve znamení destrukce  a rok 1967 znamením pro znovudobytí. Čas plného trestu pro národy ještě nenastal. Izrael je vzorovým příkladem. Tak jako Izrael měl svůj „čas navštívení“, tak budou mít i ostatní národy své. Bude jím veliký a hrozný den Hospodinův (JHVH).

„Čas navštívení“ (trestu) pro národy bude probíhat ve stejnou dobu jako „čas přízně“ pro Sión.

Ž 102,14 – Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem, je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle!

Čas navštívení pro obnovu, to bylo to, na co se Ho Ješuovi učedníci ptali Skutky 1,6 "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" Mysleli si, že nebude žádné navštívení soudu, ale jen přízně. Pak tedy nemohli správně porozumět tomu, co Ješua řekl "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;“ – Skutky 1,7.

I když nejsme schopni přesně říci, které doby se to týká, můžeme si o tom ale udělat svůj obrázek (1 Paralipomenon 12,32, 1 Tesalonickým 5,1-4). Čekají nás pomazané časy a období, které ale budou zahrnovat i soud nad lidstvem (Skutky 17,31).

Bývaly doby, kdy Bůh uvrhl Izrael v trest. Dnes jsme v době milosti sdílení evangelia pohanům, dokud se nenaplní jejich počet (Lukáš 21,24, Římanům 11,25). Poté bude celý svět svědkem zjevení a my víme, že se tento čas blíží čím dál tím více svému naplnění.


Kanaánští démoni

Uziel Rosemberg

Bůh přikázal Mojžíšovi a Jozuovi vybít Kanaánské kmeny. Dopouštěli se zlých hříchů modlářství, nemorálností a rituálních dětských vražd (Dt 12,31). Byli naplněni démony a klaněli se jim.

Ve starověkém Izraeli neexistoval žádný jiný způsob, jak zastavit démonickou aktivitu než zabíjet lidi, protože tehdy jim ještě Ješua nemohl ukázat, jak vyháněl démony. Nicméně Ješua vyučil své učedníky a zmocnil je k tomu, aby vyháněli démony.

Dnes, v tomto období milosti, můžeme vést duchovní boj proti démonům tak, aniž bychom museli zabíjet lidi. Stejní démoničtí duchové, kteří bojovali proti Izraeli přes Kanaánské, dnes stále proti Božímu lidu bojují.

Máme duchovní zbroj (Ef 6,11), zbraně (2 Kor. 10,04), moc v Duchu svatém a jméno Ješua. Náš dnešní boj s démony je veskrze stejný, jako byl ten mezi Izraelity a Kanaáskými.


Papež v Brazílii

Harold Walker

Papež František minulý týden navštívil Brazílii, kde promlouval před obrovskými nadšenými davy. Zdá se, že je to člověk, který miluje lidi, stará o chudé, preferuje jednoduchý životní styl a má velké osobní charisma. František ví, jak mluvit s každým druhem lidí, ať už to jsou státní hodnostáři nebo nejjednodušší lidé. Pravděpodobně bude vést katolickou církev k tomu, aby byla méně institucionální a více lidumilná.

Papež je také velmi oddaným ctitelem Marie, a ve svých projevech zatím nezazněla ani zmínka o osobním vztahu s Kristem. Nicméně, na podzim loňského roku se v Buenos Aires sešla velká skupina pastorů. Pastor Himitian se zde sdílel, co to znamená pravá proměna srdce. Jedním z návštěvníků zde byl i arcibiskup Bergoglio, který povzbudil ostatní kněží s tím, že si je plně vědom prospěchu této zkušenosti. Následně přišlo mnoho kněží dopředu. O několik měsíců později se stal arcibiskup Bergoglio papežem Františkem.


Zpět