Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/7/2013 Revive Israel Ministries

Dokonal á rovnováha

Ašer Intrater

Když se ponoříme do studia Bible, můžeme všechny knihy od Genesis po Zjevení shledat v dokonalé rovnováze. Slovo Boží je „dvousečný meč“, který seká ve dvou směrech – Židům 4,12. Když tedy z Bible vyučujeme o Boží lásce a milosrdenství, musíme ale také vyučovat i o bázni před Bohem a svatosti. Když budeme vést druhé k pokání, musíme také sami pokání činit. To je stejně i s Božím zaslíbením o zaopatření, kde si zase musíme dát naopak pozor na to, kdy nás Pán varuje před chamtivostí.

Nezralí učitelé Bible obvykle s nadšením vyučují tak, jakoby meč slova měl jen jedno ostří. Vše může začínat dobře, ale o pár let později jsou tato shromáždění kacířská a heretická, protože jejich vyučování byla jednostranná. 

V hebrejské myšlence je koncept „stejná míra proti stejné míře“. Ješua o tom mluvil: Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Matouš 7, 2; Marek 4,24. A taktéž je to i v biblické spravedlnosti „ … dáš život za život. Oko za oko, zub za zub,…“ – Exodus 21,23-24.

A rovněž i mezi lidskostí Ješuy a Jeho božskostí je dokonalá rovnováha. On je „potomek Davida“ a zároveň „Boží syn“ – Římanům 1,3-4. Je „Králem Izraele“ – Jan 12,13 a zároveň „Hlavou Církve“ – Efezským 1,21. Rovnováha mezi těmito dvěma rolemi tvoří zároveň rovnováhu mezi Božím plánem pro Izrael a pro Církev. Celý Izrael bude spasen a celá Církev bude naroubována na Izrael (Římanům 11,17; 26).

Církev má tendenci vidět nebeský aspekt Božího království, zatímco Izrael vidí tu pozemskou stránku věci. Obojí je pravda. Skrze Ješuu budou všechny věci sjednoceny, jak ty nebeské, tak i pozemské (Efezským 1,10).

Písma Staré smlouvy byla napsána Hebrejsky z pravé strany do leva. Nová smlouva byla napsaná Řecky z levé strany do pravé. Klasické hebrejské a řecké myšlení jsou sobě navzájem opakem. Máme dvě strany mozku: pravá pro kreativní myšlení a levá pro analytické. Máme dvě oči na dívání. Jen s jedním je naše vidění limitované. Ale když spolupracují, vnímáme hloubku pohledu a rovnováhu.

Kříž je geometrický symbol rovnováhy: horní a dolní, levá a pravá strana. Nabízí odpuštění skrze Spasitelovu milost a vyžaduje poddání se autoritě Krále. Smiřuje nebe a zemi a zasahuje východ a západ. Jak ve fyzice, tak v chemii je ke každé akci rovnocenná a opačná reakce.

Na jednom našem modlitebním setkání jsem viděl obraz ve svém srdci: orel vznášející se ve vzduchu s roztaženými křídly. Kdyby byla rovnováha jen malinko nakloněná, začal by padat.  Ale protože zůstal dokonale vyvážený, mohl se vznášet ve větru téměř bez jakékoli námahy. Proto buďme dokonale vyvážení ve Slově a Duchu.


Rovnost v odvodech

První hlasování v izraelském Knessetu potvrdilo nový zákon zajišťující rovnost při narukování, která se nově týká i ultra-ortodoxních Židů. 

Náboženští Židé v Izraeli jsou názorově rozděleni, zda sloužit, nebo nesloužit v armádě. Skupina, která je nejvíce proti, je složená z charedim (ultraortodoxní Židé) aškenázů. Dva z jejich členů parlamentu, Meir Porush a Moshe Gafni proti návrhu zákona protestovali. Porush se připoutal v parlamentu k řečnickému pultu a Gafni na znamení znechucení roztrhl svou košili.

Mnoho Izraelců cítilo, že tato forma demonstrace byla nevhodná a pokrytecká. Modlete se prosím za pomazání, aby náš lid začal hledat skutečnou pravdu a víru.


Křesťansko-arabští vojáci

Použito z deníku Maariv, 23. Července.

Tento týden se představený řecké pravoslavné církve v Jeruzalémě formálně distancoval od otce Nadafa z Nazareta a podlehl tak tlaku ze strany palestinských frakcí. Nadaf již obdržel řadu výhružek smrtí, jelikož podporuje mladé křesťanské Araby, aby vstoupili do izraelské armády. Nadaf říká: „Je to pokus, jak vystrašit naši mládež a jak jim zabránit asimilovat se do izraelské společnosti.“

Tato skupina izraelských křesťanských Arabů je v procesu předefinování své identity. Navzdory zastrašování, počet křesťanských Arabů rozhodných pro vstup do armády je na vzestupu.


Radost pro smutek

Alon a Hannah se narodili v Kolumbii. Přistěhovali se do Izraele a stali se součástí naší komunity. Před několika lety byl Alonův starší bratr na ulici chladnokrevně zastřelen maskovanými muži.

Asi před šesti měsíci byla jeho neteř na ulici zastřelena opět masovanými muži. Nejbližší rodina byla tímto velice zasažena.

Minulý měsíc přišel ještě další telefonát. Alonův mladší bratr byl chladnokrevně zastřelen, když na konci dne odcházel ze své práce.

Alon, statný muž, se potom v pláči zhroutil. Jako komunita jsme se rozhodli pomoci Alonovi a Hannah tím, že mohli navštívit letecky v Kolumbii svou rodinu. 

 Hannah se poté sdílela: „Jak jsme navštívili rodinné příslušníky, Alon vyhlásil Boží království a vyzýval je k pokání. Vysvětlil, že pouze Ježíš může zastavit tyto tragédie.“

Alon si individuálně zval členy rodiny a mluvil s nimi a jejich srdce byla změkčena. Na konci tohoto výletu se rozhodlo všech 60 lidí z širší rodiny dát svůj život Pánu!

Dojemná chvíle byla při návštěvě rodiny bratra, který byl nedávno zavražděn. Žena a dcera byly rozrušené a syn zahořklý a pomstychtivý. Nicméně, když slyšel zvěst, všichni tři se s Alonem modlili a syn v jeho pažích roztál. Ježíš nahradil vztek léčivou lásku.“

Alon a Hannah se vrátil do Izraele s radostí v srdci. I když uzdravování bude nějakou dobu trvat, Pán obrátil zničující tragédii ve vítězství.


Zpět