Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©28/6/2013 Revive Israel Ministries

Z v ýchodu

 Ašer Intrater

Ariel Blumenthal, Ari Sorkoram a já jsme se právě vrátili ze 4 denní konference v Hongkongu. Přijelo okolo 500 účastníků, kteří reprezentovali 100 sborů, modlitebních domů. Hlavní účast byla z čínské podzemní církve. Pro Čínu a východní Asii je to čas prorockého probuzení – duchovního, politického a ekonomického.

V knize Zjevení se dvakrát píše o mocnostech „které povstanou z Východu“ – poprvé při 6. pečeti a po druhé při 6. nádobě. 

Zjevení 7,2
A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živoucího Boha.

Tento verš reprezentuje přechod do období posledních časů a utrpení v podobě „polnic“, a začíná právě v naší době. Aby anděl vystoupil s velikou autoritou, musí být podepřen tělem svatých v daném národě, kteří se modlí v moci. Největší národní církví v dnešním světě je ta v Číně a pravděpodobně nejaktivnější je ta v Jižní Koreji.

Duch probuzení a zjevení vystupuje z dnešní východní Asie a ekonomická a politická moc východní Asie roste také. Čína je na cestě předejít v blízké budoucnosti USA jako nejvlivnější národ na zemi. To bude mít jak pozitivní, tak negativní důsledky.

Zjevení 16,12
Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.

Spolu s těmito „králi“ (politickými vůdci) z východu přijdou i démonické síly šelmy a draka. Budou činit zázračná znamení a shromažďovat národy k útoku na Izrael v bitvě Armageddon, krátce před Druhým příchodem Ješuy (Ježíše). Buďme proto bdělí a poznávejme znaky posledních časů, modleme se za církev v Číně a východní Asii.


Místní sbor

Eddie Santoro

Založení a posílení místního sboru bylo primárním cílem Pavlových apoštolských cest a většina epištol byla napsána místním novozákonním dialektem. Místní sbor je Boží nádobou pro vyjádření jeho života na zemi a je „školou“, kde jsou noví věřící vedení k učednictví a starší věřící zde mohou růst do dospělosti. Je to pec, kde jsme přepalováni, a odkud tryská jakékoli probuzení.

Bůh zachraňuje lidi, ale nekončí zde. Každý z nás je pak volán k účasti na tomto nádherném Těle Kristově a je to závazek lásky a oběti, který spojuje „žijící kamení“ v místo, kde přebývá Boží duch.

Protože má místní sbor v Božím plánu ústřední roli, není překvapením, že jej nepřítel napadá. Útočí na pastýře, aby ovečky byly rozptýleny. Seje klam a svár do domu, který by měl být naplněn láskou a pokojem. Jeho jednota je pak zničena. Od doby, co jsme se přestěhovali do Jeruzaléma, jsme viděli nejméně tři úspěšné církve, které přestaly existovat.

Zdravé Tělo není jen dobrým místem pro setkávání, ale projevuje se v životech lidí spojených láskyplným vztahem přes celý týden. Prohlubování pouta vztahu mezi členy sboru je životně důležitým krokem k přiblížení se Božímu plánu a prostředkem proti strategii nepřítele, který chce vše rozdělit.

Samotná podstata izraelské společnosti, v níž lidé pracují dlouhé hodiny a děti navštěvují školu šest dní v týdnu, stojí proti dosažení tohoto cíle. Mnoho lidí nemá auta a jsou závislí na hromadné dopravě. A to vše zanechává jen málo volného času. Organizování setkání pro místní věřící v tomto národě je tedy velkou výzvou. Prosím modlete se za vytvoření Božího těla v Jeho plnosti zde v Jeruzalémě a napříč celým Izraelem.


Zpět