Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©31/5/2013 Revive Israel Ministries

Více než sionista

Ašer Intrater

Byl Ješua sionista? Ne, nebyl sionistou, On byl více než sionistou. Následují tři dimenze bytí „více“ než sionista:

  1. Království nebo stát

Když Ješua vstal z mrtvých, učil po 40 dní o příchodu Božího království – Skutky 1,3. Jeho učedníci toto pochopili tak, že „obnoví království pro Izrael“ – Skutky 1,6. Zatímco učedníci změnili svůj pohled na časový rámec, Ješua jim nakonec potvrdil, že království Izraele obnoví (Skutky 1,7).

Vizí Herzla a Ben Guriona bylo mít židovský stát. My s tím souhlasíme. Avšak Ješua nabízí království. Království je něčím víc, než jen státem, právě jako pozice krále je větší, než pozice premiéra. Ješua se vrací jako Král králů, ne jen jako hlava státu.

  1. Sláva šekinah

Ke kterému „království“ se Ješua  se svými učedníky odvolává, že jej „obnoví“? Jediné, které může být obnoveno, je království Davida a Šalamouna. V tomto království oblak Boží slávy naplnil chrám (2 Paralipomenon 5) a oheň sestoupil na oltář (2 Paralipomenon 7). Nicméně v království Ješuy přítomnost Ducha Svatého a sláva ohně přebývají v učednících samotných a ne v chrámu. (Skutky 2,1-4)

Co je větší? Sláva přebývající v chrámu, nebo sláva přebývající v lidech? – Samozřejmě to druhé. Slovo šekinah znamená „přebývat uvnitř“.

  1. Všechny národy

Když se Ješuovi učedníci ptali, kdy obnoví království, Ješua je vyslal, aby byli svědky Jeho a Jeho království „ z Jeruzaléma, Judeje, Samaří až na sám konec světa“. (Skutky 1,8). Ve výsledku posunul hranice Izraele nejen na oba břehy Jordánu (což je v těchto dnech politicky velmi nekorektní), ale až ke Kalifornii, Japonsku – až na sám konec světa. Tímto naplnil proroctví Izajáše pro Izrael, že bude „světlem národů“ (Izajáš 42,6; 49,6).

Ješuovo království je pro všechny lidi (Izajáš 9,6 a 56,7). Není to jen sionistický stát, dokonce ani izraelské království. Je to celosvětové společenství národů, nebo říše pod vládou mesiáše Ješuy (pra-pra-pra –pravnuk Davida a Šalamouna).


Nevěříme v charismatické dary

S Gretou Mavro

12. kapitola 1 Korintským úžasně popisuje to, čemu se říká charismatické, nebo duchovní dary. Ale slovo „dary“ se tam přesně nevyskytuje.

1 Korintským 12,1 - Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.(CEP) Řecké slovo pro“ duchovní dary“ je pneumatikon, což znamená duchovní projevy a ne dary.

1 Korintským 12,4 - Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch. Řecké slovo zde pro obdarování je charisma. Jsou tedy rozdílná charismata.

1 Korintským 12,5 - Rozdílné služby, ale tentýž Pán. Řecké slovo pro služby je diakonia: služba skutků.

1 Korintským 12,6 - A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Řecké slovo zde použité je energima: moc k použití.

1 Korintským 12,7 - Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Řecké slovo zde použité je fanerosis: veřejný, zářný projev.

„Charismata“ se mohou rovněž vztahovat na atributy či talenty nějaké osoby (např. kreativita, hudební nadání, nebo krása). Duch Svatý nám dává Své vlastní atributy zcela zdarma. Takže to může být správně přeloženo jako dar.  Naneštěstí někteří vidí pojem „dary“ jako přidaný okrajový element.

Ne, toto jsou nezbytné duchovní projevy. Pneumatikon, charisma, různé druhy služby, diakonia, energima, skutky, fanerosis a projevy jsou základními úlohami Ducha Svatého a projevem Boha Samotného. A ve všechny tyto jistě věříme.


Sbor Tiferet Jeshua

Ron Cantor, asistující pastor

Pavel napsal, že nakonec bude celý Izrael spasen (Římanům 11,26). Jsme teď velice vzdálení tomu vidět to, když si ale uvědomujeme, že před 65 lety v Izraeli prakticky nebyly žádné mesiánské sbory, jen hrstka židovských věřících, je jasné, že Bůh jedná!

Modlíme se za masové probuzení v Izraeli, ale do té doby než nastane, jsme vzrušeni z každého ovoce, které uvidíme- i když bude jen malé. V posledních několika týdnech se několik Izraelců modlilo za přijetí Ješuy. Nově věřící pak přivedl svou matku a ona během chval vyznala Ješuu.

Jeden z našich starších, Moti Kohen, zašel přes týden za mužem s potřebou uzdravení a pozval ho na naše setkání. Když ho Moti přivedl, celé shromáždění se za něj modlilo. A pak i on uvěřil v Ješuu. Týden před tím na našich bohoslužbách další člověk přijal Pána.

Naše shromáždění je nadšeno z tohoto svěžího, nového života a máme víru pro mnoho dalších spasení. Prosím modlete se za tyto mladé věřící.


Apple of His Eye

Máme novou aktualizovanou edici Ašerovy první knihy „ Apple of His Eye“. Kniha se dotýká témat, jako jsou: pochopení našeho božského potenciálu jakožto lidí stvořených na Boží obraz, rozdíl mezi pokáním a náboženským odsouzením, tajemství utrpení, odhalení Božího slavného povolání pro nás, a mnohá další. Tato krátká kniha je pokladem povzbuzení a garantujeme, že vás povznese. Knihu v angličtině si můžete objednat zde.


Konference v Číně -  "Jeden král"

Ašer, Ari Sorkoram a Ariel Blumenthal budou spolu sloužit v Honkongu od 24. do 28. Června. Pro více info napište na: [email protected]


Zpět