Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©17/5/2013 Revive Israel Ministries

Petrovo zjevení týkající se pohanů

Ašer Intrater

Petr byl člověkem, který obdržel od Boha veliké zjevení.

  1. Jeho první zjevení bylo o tom, že on sám je hříšník (Lukáš 5,8).
  2. Pak měl zjevení tvořící historii, že Ješua je Mesiáš, Boží Syn (Matouš 16,16-18).
  3. Ráno o Letnicích měl zjevení, že vylití Ducha Svatého na učedníky, kteří pak mluvili jazyky, je pokračováním a naplněním starozákonního proroctví (Skutky 2,16-17).
  4. Ve svých epištolách se Petr sdílí se zjevením, že utrpení pro Ješuu znamená mít podíl na Jeho utrpení, a je také procesem oslavení v Něm (1 Petrova 4,1; 12-14).

Dalším Petrovým historii tvořícím zjevením bylo, že Bůh miluje všechny lidi stejně, a že všichni máme před Ním stejné postavení.

Skutky 10,28; 34-35
"Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

Bůh nesoudí lidi podle rasy, ale podle morálky. Nikdo není odmítnut kvůli svému rasovému pozadí. Bůh soudí všechny stejně, na základě duchovní a morální spravedlnosti.

Až do tohoto bodu v historii, byl téměř každý výraz omezen a definován rasovými a etnickými hranicemi. Petrovo zjevení otevřelo víru na bázi celosvětového spasení pro všechny lidi. V tomto okamžiku se změnil celý běh historie.


Welby, Gumbel a Schonborn

Ann C.

Justin Welby  je arcibiskupem z Canterbury a oficiální hlavou anglikánské církve. Nicky Gumbel je vikářem církve Holy Trinity Brompton v Londýně a vedoucím velmi úspěšného „alfa“ programu.  Christoph Schonborn je arcibiskupem ve Vídni a jedním z nejvlivnějších kardinálů ve Vatikánu.

Gumbel nedávno vedl rozhovor s Schonbornem v přímém přenosu na internetu, který viděli lidé ze 77 národů. Zde je upravený výňatek tohoto rozhovoru: „ Nicky, byl jsem ohromen tím, co jste vy a Justin Welby řekli o svých otcích -  oba byli němečtí Židé. Já mám rovněž židovské kořeny. Všichni tři máme židovskou krev.“

„Nejhlubší ranou v těle Kristově je zranění mezi Izraelem a pohany. My jsme povoláni prosit Pána o uzdravení této rány a intenzivně se modlit za dovršení času pohanů, aby si Izrael mohl užít plné spasení. Toto může být dosaženo pouze skrze kříž.“
Ohledně jednoty: „ Není žádný jiný způsob jak dosáhnout jednoty než skrze Ježíšovu lásku. Co mě prvně přivedlo k evangelikálům bylo, že jsem cítil jejich hlubokou lásku k Ježíši, kterou někdy vidím jasněji v jiných křesťanských společenstvích než v mém vlastním. Musíme se jeden od druhého učit.“

Schonborn mluvil o své rodině – kde před ním bylo osm biskupů a tři kardinálové, o otci, který vzdoroval nacistickému režimu tak moc, že se přidal k britské armádě.

O současném papeži: „ Papež František je radostí. Není mi dovoleno sdělovat tajemství konkláve, ale byla to ohromná zkušenost s Duchem Svatým. Byli jsme vedeni Duchem Svatým k tomuto muži, který seděl v rohu Sixtínské kaple. Obdržel jsem dva opravdové znaky od Hospodina – které mi naznačovaly, že je to on.“

Fakt že Welby, Gumbel a Schonborn jsou vedoucími západo-evropského křesťanstva, že jsou zbožnými věřícími v Ješuu, a že mají židovské pozadí, je znakem pro naši dobu. Prosím modlete se za plné zjevení Božího tajemství ohledně vztahu mezi Izraelem a národy, Židy a pohany, skrze Ješuu, který je jak Hlavou Církve (Efezským 1,20-22), tak Králem Izraele (Jan 12,12-13).


Makor HaTikvah

Před měsícem jsme vás žádali o modlitby za složitou situaci ohledně mesiánské školy v Jeruzalémě, Makor HaTikvah. Po druhém slyšení to vypadá, že je zde ještě malé světélko na konci tunelu. Ředitel píše: „Soudce nařídil, že škola může zůstat otevřená do konce školního roku 2012/2013…ale za dvou podmínek -  vyřízení dokumentů z ministerstva zdravotnictví a od bezpečnostního inspektora do deseti dnů, kde nám schvalují prostory školy.“ Naštěstí byli s to tyto dokumenty obstarat v požadované lhůtě. Prosím modlete se za spravedlnost a za přízeň u vládních autorit.


Šavuot

Celonoční modlitby a post byli nádherným úspěchem. Zúčastnilo se 7 místních sborů z oblasti Jeruzaléma a Tel Avivu, a také spousta lidí se připojila v živém vysílání. Podívejte se na toto mini-video od Ašera (v angličtině) jak mluví o tom, co se stalo a popisuje naši strategii pro růst a celosvětové vylití Ducha Svatého.  Klikněte zde.


USA a Hong Kong

-Ašer a Betty budou sloužit v USA na konferenci Tikkun America v pátek 31.května. Paul Wilbur bude vést chvály. JE POŽADOVÁNA REGISTRACE – podívejte se na
www.tikkunamerica.org

-Ašer a Paul budou také sloužit v Immanuel Church v Silver Spring v neděli 2.července na bohoslužbách v 8:30 a 11:00. Pro instrukce a další info klikněte zde.

-Ašer, Ariel Blumenthal, a Ari Sorkoram budou sloužit na konferenci v Hongkongu od 24. do 28. června. Pro více info napište na: [email protected]


Zpět