Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©26/4/2013 Revive Israel Ministries

Jako za dnů

Ašer Intrater

Když Ješua vyučoval o Jeho druhém příchodu, přirovnával jej k potopě za časů Noeho a ke zničení Sodomy. Tyto události měly historický základ a rovněž sloužily jako vzor pro to, co přijde na Zemi v posledních časech.

Lukáš 17,26 a 28
A jak bylo za dnů Noa, tak bude i za dnů Syna člověka. Podobně bylo za dnů Lota…

V obou případech byla Božím trestem úplná destrukce. V obou případech byli lidé úplně zaskočeni. V případě Noeho byla destrukce celosvětového charakteru, kdy byla zatopená celá Země vodou. V případě Lota se jednalo o destrukci ohněm v oblasti Sodomy. Z toho můžeme vyvodit závěr, že při Druhém příchodu bude trest celosvětový, ne jen místní, ohněm a ne vodou (2 Petrova 3).

Jestliže bude trest podobný, můžeme si představit, že i hřích bude podobný. Okolnosti, které převažovaly v těch dnech, budou znovu převažovat v posledních časech. V případě Noeho bylo převažujícím hříchem násilí.

Genesis 6,11
Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.

(Pro zajímavost, slovo, které je zde použito pro „násilí“ je „hamas“, které zní v hebrejštině stejně jako název teroristické organizace Hamas, třebaže zde neexistuje žádné etymologické spojení.) Je možné si představit zemi zamořenou zločinem, finanční korupcí a teroristickým násilím?

Zatímco jsem tento týden psal tento článek, byli občané Sýrie bombardováni chemickými zbraněmi, izraelské jednotky sestřelily bezpilotní letadlo  Hizbaláhu, které směřovalo k přístavu Haifa, a z egyptských hranic dopadly na jižní Izrael střely. Už v naší době se celosvětové násilí podobné jako za dnů Noeho, může stupňovat rozšířením islámského džihádu.

V Sodomě byla hříchem homosexualita. Druh této homosexuality pak byl agresivní a násilný (Genesis 19,4-11). Francie tento týden odsouhlasila sňatky stejného pohlaví. Napříč západním světem se šíří agresivní hnutí, které tlačí homosexuální hodnoty. Každý, kdo mluví proti nim, je napaden. Mesiánský kibuc v Izraeli, Jad Hašmona, byl tento rok žalován za to, že ve své synagoze nepovolil lesbickou svatbu.

Dokonce i věřící, kterých se tento druh hříchu netýká, budou jím ovlivněni. Lot byl spravedlivý muž, ale nebyl schopen učinit žádné spravedlivé skutky. Veškeré duchovní úsilí bylo promarněno na prosté přežití a přemožení trýzně jeho duše (2 Petrova 2,7). Nebuďme tedy paralyzováni duchy sexuální perverznosti v posledních časech, ale přemozme to a pokračujme až do vítězství ve víře.

Jako za dnů Noeho a Lota, dominujícími hříchy naší generace jsou džihád a homosexualita.


Bitva o rozpočet

Nový ministr financí Jair Lapid pronesl svůj první projev v Knessetu, kde silně konfrontoval zástupce ultra-ortodoxních Židů se zneužíváním státních fondů. (Což mi trochu připomnělo, jak Ješua pokáral farizeje před 2 000 lety – Matouš 23.)


Řím a Jeruzalém

Podle rozvrhu by měl president Peres letět tento týden do Říma, kde se má osobně setkat s papežem Františkem. V Bibli se hodně píše o Římu a Jeruzalému. Kniha Skutků začíná v Jeruzalémě a končí v Římě. Židovští kněží Ješuu odsoudili a římský místodržící Jej ukřižoval. Prosím modleme se za zlepšení vztahů a za Boží vůli mezi Izraelem a Katolickou církví.


Tiferet Ješua

Připojili jsme se ke sboru Tiferet Ješua v roce 2000, zatímco byl ještě v plenkách. Scházeli jsme se v malé místnosti s modrým kobercem v přízemí Sorkoramova domu v Ramat Hašaron. Ari a Šira vedli shromáždění jako zakládající pastoři apoštolové, Eddie a Jackie Santori sloužili jako pastoři mládeže.

V roce 2004 jsme odešli, abychom založili sloužící tým Revive Israel. V roce 2006 jsme s týmem „zasadili“ sbor Ahavat Ješua v Jeruzalémě, kde pastorovali Santorovi. Ahavat Ješua a Tiferet Ješua se staly sesterskými sbory v Jeruzalémě a Tel Avivu a minulý měsíc jsme se spolu sešli na pikniku a barbecue na počest izraelského Dne nezávislosti.

Pán dal povstat novému vedení v Revive a v Ahavat, což nám umožnilo se znovu zapojit do práce v Tiferet. Ari a Šira se nás zeptali, zda bychom si nevzali pro další léta celkové vedení sboru a výchovu mladší generace.

Tento měsíc ordinujeme pět párů do staršovstva: Cantorovi, Cohenovi, Afriatovi, Ratzovi a Rosenbergovi, přičemž Ron Cantor bude vést tento tým starších. Našim závazkem je dělat vše skrze Boží milost a vidět sbor růst a prosperovat, a aby Ari a Šira byli ctěni jako zakládající otcové.

Protože tímto začíná nová perioda, Eddie Santoro vnímal prorocké slovo z Agea 2,9: „Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů.“
Věříme, že Tiferet Ješua poroste mnohem dál než v dřívějších letech a naplní slavné povolání v oblasti Tel Avivu.

(Poznámka: Ari příští týden „předá štafetu“ Ašerovi během speciální bohoslužby. Prosím modlete se za Boží milost pro Ašera při dohlížení na tuto „třísložkovou“ službu Revive Israel, Ahavat Ješua a Tiferet Ješua.)


Šavuot

Prosím poznamenejte si v kalendáři celonoční modlitby a post v předvečer Letnic (Šavuot). Sbory a modlitební domy po celém Izraeli se k nám jedním srdcem svorně připojí (Skutky 1,14) na 12 hodin, od 10:00 do 22:00 (izraelského času), a to 14.-15.května. Budeme se přimlouvat za naplnění slibu celosvětové obnovy, která příjde na konci časů (Skutky 2,17). Modlitební skupinky z celého světa se k nám připojí přes internet a živé vysílání. Soubory chval a modlitební témata, tak jako připojení přes internet, bude zasláno v příštích týdnech. Prosím, připojte se k nám u příležitosti této historické události!


Zpět