Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©8/3/2013 Revive Israel Ministries

Šalamounovy ženy

Roni Rejwan

Míval jsem vůči králi Šalomounovi a jeho 1000 ženám kritický postoj. Byl to přece tak zřejmý hřích a jasné porušení Písma! Když jsem ale jednou byl na modlitebním setkání a podíval jsem se s chtíčem, který vycházel z mého srdce, na jednu z mladých dívek, Duch svatý mě pokáral: „Nejsi o nic lepší než Šalomoun. Udělal to, k čemu měl jako král moc. Ty uvažuješ stejně, jen s tím rozdílem, že na rozdíl od něj nemáš moc to zrealizovat.“ Pohled na ženu s touhou je ekvivalentem k cizoložství (Matouš 5,28). Nevědomky jsem sám 1000 krát zranil srdce své manželky. Výtka Ducha Svatého mě pomohla osvobodit.

A co ty?


Síla kříže

Ašer Intrater

Poselství evangelií obsahuje sílu. Jestliže bylo spasení jen legalizací vstupu do nebe namísto pekla, nemá pak síla žádný smysl, a není k ničemu potřebná. Síla je ale potřebná k naší proměně – změně zevnitř, k tomu, aby byl změněn náš charakter.

Římanům 1,16 –  Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého.

Slovo pro spasení (sozo nebo soteria) zahrnuje ochranu a vysvobození. Moc nás činí úplnými, uzdravuje nás, přináší morální čistotu a ovoce lásky.

Boží moc lze přirovnat k jakési duchovní elektřině. Elektřina má kladný a záporný náboj. Proto, aby elektřina pracovala, musí existovat dokonalá rovnováha mezi kladným a záporným elektrickým nábojem. Všechna moc pochází od Boha skrze Ješuu (Ježíše).

Pozitivním nábojem je křest Duchem Svatým.

Skutky 1,8 – Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde.

Tato síla, nebo pomazání, uzdravuje nemocné (Skutky 10,38), vyhání démony (Marek 16,19) a dává odvahu kázat (Izajáš 61,1; Skutky 4,29). Skrze tuto sílu můžeme pohybovat horami (Marek 11,23), prorokovat (1 Korintským 14,31), přinést království Boží na zemi (Lukáš 11,20), a dokonce být oslaveni (Matouš 17,2, Skutky 6,15).

Záporným nábojem je kříž. Prostřednictvím křtu Ducha svatého zažíváme vzkříšení Ješuova života. Skrze kříž prožíváme smírnou smrt a obětní lásku Ješuy.

1 Korintským 1,18 – Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží.

Kříž má co do činění s každým hříchem lidské rasy, které vedou až k samému počáku u stromu poznání (Skutky 5,30; 10,39; 13,29, Deuteronomium 21,22). Na kříži je naše stará sobecká povaha nucena zemřít (Galatským 2,20). Kříž mění každé prokletí v požehnání (Galatským 3,13); potlačuje náš chtíč (Galatským 5,24) a zlý vliv společnosti, která nás obklopuje (Galatským 6,14).

Kříž je dvousměrná ulice. Na jednu stranu Ješua pro nás učinil maximum. Zato my vůbec nic. My jsme vše obdrželi vírou. Je to totální milost, bez toho aniž bychom museli z naší strany dokazovat něco nějakými spravedlivými skutky. Bere všechno naše špatné a dává nám výměnou celé Své dobré já.

Zároveň nás ale vybízí, abychom se chopili svého vlastního kříže. Vzal na sebe Svůj kříž pro nás. Své kříže bereme na sebe jako demonstraci pro další. Ukázal nám obětní lásku, kterou v Jeho jménu můžeme také ukázat dalším. Kříž znamená denní životní styl sebezapření.

Lukáš 9,23 – Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne.

Máme tendenci více směřovat k nevázanosti než k sebezapření. Přesto je odepírání nevázanosti a převzetí svého vlastního kříže součástí našeho života víry. Ješua byl poslušný až k smrti na kříži, kde zažíval bolest a ponížení (Filipským 2,8). Skrze kříž nás volá k následování jeho příkladu (Filipským 2,5). Měli bychom být rovněž poslušní až na smrt.

Musíme mít jak moc kříže, tak  moc Ducha svatého. Jedno bez druhého je nevyvážené. Kříž bez Ducha by způsobil mrtvou, sebepodceňující, náboženskou dřinu a nevolnictví. Duch bez kříže by způsobit povrchní, sebestředné hledání nadpřirozených zážitků. S oběma, Boží moc produkuje skutečné výsledky a skutečné změny (2 Timoteovi 3,5).


Syrské hranice

Hranice mezi Izraelem a Sýrií prochází 80 kilometrů na sever k jihu podél východní Galileje a Golan. V roce 1974 založila OSN úzké demilitarizované pásmo podél této hranice, které je nejširší 10 km a nejužší 500 m. V posledních měsících, ve světle občanské války v Sýrii, OSN místo aby posílila tuto oblast, stáhla své vojáky a zůstalo jich tam méně než 1000.

Ve středu skupina rebelských jednotek nazvaná Mučedníci od řeky Jarmúku, zdánlivě napojená na Al-kaidu, unesla 21 filipínských vojáků z mírových jednotek OSN. Stalo se to blízko města Jamla, jen 5 km od izraelských hranic. Únosci se snaží zneužít média, aby se tato událost otočila proti Izraeli.

Tímto únosem vzrůstá obava, že OSN jednoduše opustí demilitarizovanou oblast a že teroristé sjednocení pod Al-kaidou převezmou tuto citlivou oblast podél izraelských hranic.

Současně zástupce OSN pro uprchlíky oznámil, že již více než 1 000 000 syrských uprchlíků opustilo zemi, mezi nimi více jak polovina dětí mladších 15 let a že počet se může zvýšit. [ převzato z novinového článku Jediot Aharonot - Yossi Yehoshua, Smadar Perry and Itamar Eichner].


Krátká modlitební aktualizace
  1. Modlete se za koaliční jednání v Izraeli, které jsou téměř dokončeny. Ministerstvo vnitra připadne straně Jaira Lapida a ministerstvo financí zase straně Benneta.
  2. >
  3. Modlete se za další život, lásku a růst v našich sesterských sborech Ahavat Ješua v Jeruzalémě a Tiferet Ješua v Tel Avivu.
  4. Modlete se prosím za ovoce Ducha z naší společné konference Revive Israel - Gateways Beyond , která je plná prorockých bohoslužeb, vyučování, praktické služby a také zábavy.
Zpět