Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©15/2/2013 Revive Israel Ministries

Úcta a Požehnání

Ašer Intrater

 V desateru jsou dvě zmínky o vztahu rodičů s dětmi. Obě zahrnují duchovní přenesení z rodičů na děti- jedno špatné a jedno dobré.

Exodus 20, 5
… Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
Exodus 20, 12
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Negativní duchovní přenesení z rodičů na děti se nazývá „prokletí.“ Pozitivní duchovní přenesení je „požehnání.“ Pokud se nacházíme v prokletí, potřebujeme litovat našich hříchů, odpustit rodičům a zlomit negativní přenesení.

Klíčem k úspěšnému přenesení z dětství do dospělosti je uvědomit si, který vliv od našich rodičů byl pozitivní, a který negativní. Pak odmítneme ty negativní a tím zlomíme prokletí. Ale jak můžeme získat požehnání?

Jedním slovem: úcta. Úcta znamená obdržet požehnání. Abychom to shrnuli: Respektování Autority = Obdržení Požehnání. Když respekt proudí nahoru, požehnání proudí dolů. „Proudí“ to jak nahoru, tak dolů, a může proudit jak dobré, tak i špatné.

Apoštol Pavel (Saul) se o těchto principech rozepsal v knize Efeským. Požehnání není jenom „dlouhý život“, ale taky každé jiné požehnání. A autorita není jen rodičovská, ale je také v každé jiné sféře.

Efeským 6, 2
`Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

Pavel vysvětluje, že tok autority se dělí na čtyři hlavní sféry života: rodina (Efeským 5, 21-6,4), zaměstnání (6, 56, 9), vláda (Římanům 13, 1-7), církev (1. Timoteova 3,1-13; 5,17; Židům 13,17).

Kéž nám Bůh dá milost a moudrost rozeznat, kdy bychom měli vyjmout sami sebe z nepatřičné autority, abychom se nezranili, kdy bychom měli odmítnout negativní vlivy, abychom zlomili prokletí, a kdybychom měli respektovat autority, abychom získali požehnání!

Veškeré požehnání z ctění autorit na zemi je nedokonalé a částečné. Avšak můžeme také získat požehnání přímo z nebe uctíváním, velebením a chválením Boha.

Zjevení 7, 12
klaněli se Bohu a volali: "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

Když Mu vzdáme čest nahoru, On své požehnání vylije dolů na nás, úžasně, mocně a na věky. Halleluja!


Pán s mečem

Výňatek od Francise Frangipanea

Jméno „Jesus“(„Ježíš“) je řeckou formou „Yeshua“ což je v Hebrejštině totéž jako „Joshua,“(„Jozue“) generál, který vedl Boží lid do války. Potřebujeme větší zjevení Ježíše Krista, abychom ho viděli tak, jak bude zjeven v posledních dnech: Svatý Válečník oblečen do bitvy.

Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: "Patříš k nám nebo k našim protivníkům?" - Jozue 5,13.

Tento nový úhel pohledu na osobu Božího Syna je, ve skutečnosti, vaši přípravou k boji. V době, kdy budeš plně vycvičený, budeš neohroženým bojovníkem v Jeho armádě. Zatím musíme být realističtí, co se našeho nynějšího stavu týče- většina z nás jsou zhýčkanými a nedisciplinovanými.

Tento bázeň budící Válečný Král s taseným mečem a válečným pokřikem na rtech, je tím samým požehnaným Spasitelem, který zemřel za naše hříchy na kříži. Přesto tuto šokující podobu Krista nemůžeme žádným způsobem zjemnit.

Už na poušti ve svatostánku měl Jozue možnost poznat Boha úžasným a intimním způsobem (Ex. 33,11). Ale tady před ním stálo nové zjevení Boha, Sám Boží Syn přišel jako Velitel Hospodinova zástupu, aby vedl svůj lid do války.

Nakonec tito uprchlíci z Egypta a jejich děti zrozené na poušti porazili mnoho národů silnějších i početnějších než oni sami (Deut. 9, 1). Skrze Boží moc činili nadpřirozené skutky. Čas strávený na poušti je připravil na válku.

Podomně naše vlastní „poušť" byla obdobím přípravy a poslušnosti. Než se Ježíš vrátí, ti, kteří prošli zkouškou pouště, obdrží další zjevení Krista jako Knížete vojska. Budou připraveni následovat Beránka kamkoliv půjde.

Odvětil: "Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel." I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: "Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue tak učinil.- Jozue 5, 14-15.

Toto nové zjevení Boha je svaté. Začínáme vnímat Boha jaký ve skutečnosti je a jak bude zjeven v posledních dnech. On je Velitelem Hospodinova zástupu. [Pro celý článek v angličtině klikněte zde]


Prosíme modlete se

- Syrští rebelové ve spojení s Al Kaidou obsadili jednu ze syrských raketových základen. Prosím, modlete se za nadpřirozenou ochranu Izraele a křesťanů pronásledovaných v Sýrii.

- Netanjahu touží po co nejširší vládní koalici, ale ještě ji nebyl schopen vytvořit. Prosím modlete se za správný politický směr a správné členy koalice.

- Prosím, modlete se za zdraví, růst a lásku v naších sesterských společenstvích, Ahavat Yeshua v Jeruzalémě a Tiferet Yeshua v tel Avivu.

-Prosím modlete se za správný výběr nejvhodnějšího kandidáta na Papeže Katolické církve.


Esteřin Půst

Následující čtvrtek, 21. února, je „Ta'anit Ester“ (Esteřin půst).  V Izraeli se několik sborů a modlitebních domů sjednocuje k postu a přímluvám za Izrael, Církev a národy dle biblického vzoru knihy Ester. Zveme Vás, ať už jste členy jakýkoliv křesťanských církví, nebo mesiánských synagog, k 12ti hodinám (od 6:00 do 18:00 Izraelského času) modliteb, chval a proroctví.

Seznam témat pro modlitbu a uctívání naleznete v angličtině zde.

Klikněte zde pro připojení se k živému čtvrtečnímu vysílání z modlitební místnosti.


Zjevení na Konci časů

Shlédněte nové Ašerovo vyučování v angličtině o přicházejícím celosvětovém zjevení na YouTube. Klikněte zde.


Zpět