Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©25/1/2013 Revive Israel Ministries

Zoufalé vdovy

 Ašer Intrater

Někteří z významných mužů víry, kteří vystupovali v evangeliích, nebyli až tak zmužilí, ale mnohdy jimi byly právě ženy - často ženy v zoufalé situaci.

Můžeme si zmínit kananejskou ženu, jejíž vytrvalá víra vedla k vysvobození pro její dceru (Matouš 15,27), i když musela sebe samotnou pokořit jako psa, který pod stolem olizuje drobky. Pojďme hledat tyto drobečky vysvobození a obnovy pro naše děti tak jako ona.

Dále zde máme ženu s krvácením (Marek 5,30), která se dotkla třásní Ješuova pláště. Zatímco zbytek učedníků nevědouc k čemu došlo, ona obdržela v tu chvíli Boží moc pro fyzické uzdravení. Pojďme usilovat o moc uzdravení tak jako to učinila ona.

Další je hříšná žena, která plakala na Ješuovy nohy, líbajíc je a sušíce svými vlasy (Lukáš 7,38), dotkla se Jeho srdce s hloubkou vášnivé lásky, čemuž se náboženští vůdci ani nepřiblížili. Pojďme se dotknout Ješuy s velikostí naší lásky tak jako ona.

Dále máme vdovu, jejíž přetrvávající a věrná modlitba slouží jako model pro všechny generace (Lukáš 18,1-5). Naučme se modlit neúnavně jako ona.

Následuje chudá vdova, která dala dvě drobné mince do chrámové pokladny s větší vírou, než všichni bohatí (Lukáš 21,2). Dejme vše, co máme s nadpřirozenou štědrostí, jak to udělala ona.

Následuje Marie Magdalská, která hledala Ješuu a po vzkříšení se k němu připojila, zatímco apoštolové se schovávali (Jan 20,17). Mějme stejnou houževnatou víru chopit se Pána ve zdánlivě beznadějných situacích.

Jedním z tajemství k obdržení moci Boží je vidět sebe samotné v postavení, v jakém byly zoufalé vdovy, se zaměřením naší víry 100% na Ješuu samotného.


Davidův trůn

Roni Rejuwan

Bůh dosadil Davida jako krále nad Izraelem a posadil jej na trůn, aby z Jeruzaléma s plnou autoritou vládnul nad svým lidem.  Davidův trůn později připadl jeho synovi Šalamounovi (Šlomovi).

I Královská 2,12 – Šalomoun dosedl na trůn svého otce Davida a jeho království se velmi upevnilo.

Jako Davidův syn, Šalamoun upevnil království ještě lepším způsobem. Ješua je pra, pra…pra syn Davida a Šalamouna. On ustanovil jejich trůny takovým způsobem, jakým si to ani nedokázali představit (2 Samuelova 7,12 - 19). Ješua se narodil jako syn Davidův (Matouš 1,1; 2,2). Jeho osudem bylo sedět na Davidově trůnu navěky (Lukáš 1,32-33) a neomezeně rozšiřovat Své království (Izajáš 9,5-6).  Učedníci toto měli na paměti, když se ptali Ješuy, zda obnoví království Izraele (Skutky 1,6).

Když je popisována podruhé inaugurace krále Šalamouna, popis této události je mírně (!) pozměněn. 

1 Paralipomenon 29,23 – I dosedl Šalomoun na Hospodinův trůn jako král místo svého otce Davida a provázel ho zdar.

Jeruzalémský trůn zmíněn v 1 Královské je nazván „trůnem Davidovým“ a v 1 Paralipomenon je „Hospodinovým trůnem.“ Je to ten samý trůn s dvěma dimenzemi autority a dvěma perspektivami království. Tento trůn byl určen Ješuovi, který je jak Synem Božím, tak synem Davida (Římanům 1,3-4).

Zní to tajemně, ale trůn Izraele je také trůnem Božím. Je to Jeho trůn. On je „Bohem Izraele.“ Všichni starověcí králové Izraele seděli na trůně Božím. Bůh „zapůjčil“ Svůj trůn hříšným lidem, i s myšlenkou toho, že Jej odmítli (1 Samuelova 8,7).  Bůh nám dává vůdce, které si volíme, abychom se mohli z našeho pochybení následně učit.

Vlády současnosti jsou svévolné a hříšné. Nakonec ale budou transformovány do království Božího (Zjevení 11,15). (Náboženští Židé se modlí 5x denně „Nechť je v Jeruzalémě rychle ustanoven trůn Davidův.“) Národ Izrael je předběžnou úrovní, která nás vede do pravdy a věčného království.  


Výsledky izraelských voleb

Velkým překvapením voleb se stala strana Yaira Lapida s 19 mandáty, podporující mainstreamovou sociální a ekonomickou platformu. Pravděpodobně utvoří koalici pod premiérem Netanjahuem, jehož strana zvítězila s 31 křesly (méně, než se očekávalo).

Druhým překvapením byl zisk 12 mandátů pro Neftalí Benneta, a jeho pravicově-sionistickou moderní ortodoxní stranu. Skutečnost, že se seskupí dvě velké ultra-ortodoxní Charedi strany, spolu se skutečností, že číslo 2 je muž v partě Lapida, rabína s více pluralitním světonázorem, může znamenat, že existuje naděje na zkrácení některých z náboženských nátlaků a korupce.

Velkou otázkou nyní je, kdo s nimi vstoupí do koalice. Oba, Lapid a Bennet jsou nováčky v politické oblasti. Modlete se za moudrost a spravedlnost pro Netanyahua, Lapida a Benneta, kteří se snaží vytvořit koalici, a definovat vládní priority pro toto nadcházející období.

Některé překvapivé demografie: ze 120 členů Knessetu, je 49 nováčky, 39 budou ortodoxní Židé, 27 žen, 11 Arabů.


Svátky Ester

Zaznamenejte si ve svých kalendářích čtvrtek, 21. února, kdy proběhne tradiční „Ta'anit Ester“ (Svátky Ester).  V Izraeli se několik sborů a modlitebních domů sjednocuje k postu a přímluvám za Izrael, Církev a národy dle biblického vzoru knihy Ester. Zveme Vás, ať už jste členy jakýkoliv křesťanských církví, nebo mesiánských synagog, k 12ti hodinám modliteb, chval a proroctví. Detaily a podrobnosti budou brzy následovat.


Zpět