Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/1/2013 Revive Israel Ministries

Probuď se!

Ašer Intrater

V klíčovém momentu modlitby učedníci byli dvakrát přichyceni, jak spí. Poprvé to bylo na hoře Proměny. Ješua vzal Své tří přední apoštoly na vrchol hory, aby jim ukázal Svoji slávu a dal jim pohlédnout na nadcházející Boží království. Když se začal modlit, proměnila se Jeho tvář i oblečení. Stal se oslaveným. Zjevil se Mojžíš a Eliáš. A právě v klíčovém okamžiku-

Lukáš 9,32 – Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek.

Podruhé se to stalo v Getsemanské zahradě. Ješua brzy bude zatčený, mučený a ukřižován. Zápasí s vlastní duší, aby se rozhodl vzít na Sebe hřích, utrpení, Satana, smrt, peklo a hrob. Je rozrušen. Žádá Své přátelé a učedníky, aby se s Ním modlili jednu hodinu. Věčný osud lidstva visí na vlásku. Potřebuje podporu. A právě v klíčovém okamžiku-

Matouš 26,43 –  A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.

[Během psaní této věty jsem usnul na klávesnici.] Máme tendenci stát se otupělými, zamlženými a unavenými v klíčovém momentu přímluvné modlitby, prorockého zjevení a duchovní války. Může být posvátnější moment než hora Proměny a Getsemanská zahrada? Nepřáli byste si tam být? Kdybyste tam byli, pravděpodobně byste taky usnuli.

Ješua nás vybízí, abychom zůstali bdělí a pokračovali v modlitbě. (Lukáš 18,1). Nechce, abychom byli jako hloupé panny, které zapomněly olej pro své lampy (Matouš 25,5). Písmo nás opakovaně vyzývá k tomu, abychom byli vzhůru a bdělí (Římanům 13,11; 1. Korintským 15,34; Efeským 5,14; 1.Tesalonickým 5,6). Naše tělo bojuje proti nám právě ve chvíli, kdy Duch Svatý nejvíce vyžaduje naší pozornost.


Pomazaný úspěch

Když Duch Svatý „ přijde na“ někoho, přinese to pomazání mocí.

I Samuelova 16,13 – Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.

Kořen hebrejského slova „přijít na“ je TS-L-CH. Tento kořen také můžeme najít i v jiném kontextu ve významu „vyvolat úspěch“. Žalm 1 hovoří o muži, který je požehnaný, protože rozjímá nad Božím slovem každé ráno a každý večer. O tomto muži je napsáno:

Žalm 1,3 - … Vše, co podnikne, se zdaří.

Kořen slova „zdařit se“ je TS-L-CH. Tento TS-L-CH má dvojitý význam-  být pomazaný Duchem Svatým a dojit zdaru ve všem co děláte.


Izraelské volby

Mati Šošani a Ašer Intrater

22. ledna bude Izrael volit svojí další vládu a Ministerského předsedu. V uplynulých měsících se politická mapa Izraele dramaticky změnila se vznikem několika stran: Yesh Atid, Habait Hayehudi a Hatnua. Tyto strany před pár měsíci buď sotva přežívaly, a nebo vůbec neexistovaly, ale teď se odhaduje, že každá získá asi dvanáct nebo více sedadel v nadcházejícím Knessetu. Na rozdíl Kadima, největší strana minulých voleb, drží dvacet osm ze 120 Knessetských sedael, možná neobdrží dostatek hlasů, aby se udrželi v nadcházejícím izraelském Parlamentu.

Zatím co Netanyahu bude pravděpodobně pokračovat jako předseda vlády, vytvoření koalice je stále otázkou. Mnoho mesiánských Židů je stále nerozhodnutých koho budou volit. Zatím co je tady touha podpořit předsedu vlády, je tady taky potřeba vyvážit vliv krajně náboženských stran s umírněným prvkem.

Proč by se měli křesťané z celého světa modlit za izraelské volby? Překvapivě téměř 42% Bible (historické knihy od Jozua až po 2. Královskou a prorocké knihy O Izajáše až po Malachijáše) se zabývá interakcí mezi Božím královstvím a izraelskou vládou. Je tady napětí mezi duchovním ideálem a politickou realitou. Izraelská vláda není Božím královstvím, ale je určitým druhem infrastruktury, která připravuje cestu pro království.

Proroctví ohledně poslední doby se zaměřují na střed mezi Izraelem a národy světa. Centrem středu je Jeruzalém - náboženské a politické hlavní město světa. Vládní volby v Izraeli jsou znamením doby. Ješua se vrátí, aby usednul na „ Davidově trůnu“ jako hlava vlády v Jeruzalémě. Volby izraelského předsedy vlády jsou části procesu, který vede až k Druhému Příchodu.

Bůh může zasáhnout do historie, vlády a záležitosti lidí. Kniha Daniel nás učí, že Bůh může povýšit do úřadu a sesadit z úřadu kohokoliv koho si vybere (Daniel 4,17,25,32 5,21 7,27). Bude reagovat na naše modlitby. Prosím, modlete se a věřte s námi.


Teitel usvědčen

Jack Teitel byl ve středu na Jeruzalémském okresním soudu usvědčen ze dvou případů vraždy a z jednoho pokusu o vraždu. Pokus o vraždu se uskutečnil umístěním bomby v domě rodiny Ortizů v Arieli, a to protože jsou mesiánskými Židy. Jejich syn Amiel byl výbuchem vážně zraněn, zasáhlo ho 100 střepin bomby. Podrobosti z izraelského tisku v angličtině.
Zde se můžete podívat na zprávu z CBN.


Vyučování na YouTube

Doporučujeme se podívat na Ašerovo poselství „ Vítezství v utrpení“ (v angličtině) nahrané v Mezinárodním modlitebním domě v Kansas City. Další vyučování z této série bude brzy k dispozici!

Sledujte v angličtině „Vítězství v utrpění“ zde.


Zpět