Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©14/12/2012 Revive Israel Ministries

Obnova Apoštolského povolání

Ašer Intrater

Být věřícím v Ješuu (Ježíše) zahrnuje i účast na velké vizi a výzvě změnit svět. Toto „velké povolání“ bylo dáno prvním apoštolům a učedníkům před Ješuovým nanebevstoupením a zahrnuje činění učedníků (Matouš 28,18), kázání evangelia (Marek 16,15) a obnovu království pro Izrael.

Skutky 1,6 – Když se tedy sešli, tázali se ho: "Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?"

Skutky 1,8 - ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země."

Spousta lidí dnes mluví o obnově židovských kořenů víry. Je to dobré a správné – ale naše kořeny jsou mnohem víc než jen jídlo a svátky. Obnovení původního apoštolského povolání je ústředním aspektem obnovy mesiánského pozůstatku v dnešní době. A obnova mesiánského pozůstatku zahrnuje obnovu apoštolské vize.

Izák se vrátil, aby vykopal Abrahamovy studny, a pojmenoval je stejně jako jeho otec (Genesis 26,18). Studny a jejich názvy byly nástrojem pro znovu získání vody, kterou našel jeho otec. Naše „židovská“ obnova „studní“ a „pojmů“ má za cíl se vrátit k vodám spasení a probuzení, které „našli“ naši otcové – apoštolové.

Petr, Jan a Pavel jsou našimi židovskými „otci“ stejně tak jako Abrahám, Izák a Jákob. (Všichni apoštolové měli dva jména – jedno řecké a druhé hebrejské, protože všichni žili v dvojjazyčné kultuře. V mezinárodním dění používali své řecké jméno a v Izraeli pak hebrejské.)

Některé studny, které vykopali, byly: Království Mesiáše na zemi (Skutky 1,3), křest Duchem Svatým (Skutky 1,5), světová evangelizace (Skutky 1,8), Druhý příchod Ješuy (Skutky 1,11), světové probuzení v posledních časech (Skutky 2,17) a dokonce i obnova všech věcí (Skutky 3,20). Znovu vykopání Abrahamových studní je znovu objevováním apoštolské vize. Stejně jako Izák pil vody, které pil Abraham, i my chceme být účastni pomazání, ve kterém chodili apoštolové.

Jednou se mě v izraelské televizi ptali, co je vizí nás mesiánských židů. Odpověděl jsem, že je stejná jako za proroků od Izajáše po Malachjáše: šířit Boží království na zemi skrze pokoj a Mesiášovu vládu z Jeruzaléma.

Máme duchovní dědictví od patriarchů, proroků a apoštolů. Toto duchovní dědictví je k dispozici všem, kteří uvěří – ať už je to Žid nebo pohan, muž nebo žena, bohatý nebo chudý. Vezměme si to tedy do vlastnictví.


Akivův ovocný sad

novela od Yochi Brandeisové

Bohužel, současnou nejprodávanější knihou v Izraeli, která znečišťuje nemorálnostmi mysl tisíců, je anglický pornografický román.

Překvapivě je na tom historický román, tento týden v prodejnosti číslo dvě, který pochází z pera ortodoxní, náboženské autorky Yochi Brandeisové. Přestože je román smyšlený, je založen na rozsáhlém výzkumu Brandeisové z akademických dokumentů, rabínských spisů a Nového zákona.

Román „Akivův ovocný sad“ vypráví životní příběh slavného rabiho Akivy, který prohlásil v roce 132 n. l. při židovském povstání proti Římu Bar Kochbu mesiášem. Větší část románu se točí kolem konfliktu mezi Akivou a rabim Eliezerem ben Hyrkánem, který byl Akivovým rádcem. V některých starověkých židovských zdrojích se uvádí, že se Eliezer hlásil k Ješuovi (Ježíši).

Hlavním dramatem románu je napětí mezi těmito dvěma velkými rabíny v otázce víry v Ješuu. Eliezer říká Akivovi, že se setkal se Saulem (Pavlem), když byl ještě mladý muž a nabyl přesvědčení, že Ješua je opravdu Mesiášem. Brandeisová popisuje vývoj několika proudů uvnitř Judaismu během těchto 100 let po smrti a vzkříšení Ješuy.

Dle jejího popisu líčí mesiánské, nebo „Nazarénské“ Židy jako souběžně vznikající odnož post-farizejského proudu rabínského Judaismu. Jak farizejové, tak Nazaréni stáli v jednotě odmítnutí proti zkorumpovanému kněžství Saduceů. Někteří farizeové byli příznivě nastaveni Nazarénským a jiní byli naopak proti. Kniha také popisuje pronásledování Nazarénů náboženskými Židy a římskými úřady.

Na jednom místě dostává Akiva nadpřirozenou vizi o pronásledování Židů křesťany („Notsrim“) v blízké budoucnosti. Když se ho jeho manželka ptá, jak je to možné, odpoví ji, že Notsrim popřeli víru původních Nazarénů.

Brandeisová není zastánkyní Ješuy, ale její vylíčení událostí z 1. a 2. století Judaismu, které se odehrává na pozadí událostí Nového zákona a vzniku prvního mesiánského hnutí, kdy popisuje, jak byla viděna víra v Ješuu očima náboženských Židů je provokativní a občas i geniální.


Chanuka a James Bond

článek od Arika Bendera, Jediot Aharonot

Prezident Peres, premiér Netanjahu a šéf “Mossadu” Pardo během krátkého obřadu Chanuky rozdali certifikáty za „vynikající výkon“ 12-ti tajným agentům. Netanjahu jim poděkoval za to, že stáli v předních liniích v boji proti mezinárodnímu teroru a řekl, „Viděl jsem teď film „Skyfall“ o Jamesi Bondovi. Věci, které vy děláte ve skutečnosti, přesahují veškeré představy filmařů.“

Mezi těmito 12 oceněnými byla rovněž i jedna žena. Desítky jejích hrdinských činů popisují její velitelé jako události, při kterých vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Pardo poděkoval agentům v duchu Makabejců, za činění „divů a zázraků“ v dnešní době.


Zpět