Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©16/11/2012 Revive Israel Ministries

Bůh zástupů

Ašer Intrater

Jedním z nejvýznamnějších jmen a popisů Boha v hebrejštině (taktéž v anglickém překladu Bible) je יהוה צבאות – což je doslova "YHVH vojenských zástupů" – Izajáš 6,3. V dnešním moderním světě je velice obtížné si představit Boha v jakékoliv militantí roli. Zde uvádím pár biblických perspektiv:

 1. Bůh má svrchovanost nade všemi armádami nebe i země a je nějvětším válečným stratégem – Žalm 24,8
 2. Existují armády andělů, které se výjimečně zjevují lidstvu – II Královská 6,17
 3. Hlavním velitelem nebeských vojsk je samotný Ješua (Ježíš) – Jozue 5,13-15.
 4. Ježíš jako velitel a stejně tak nevyšší z andělských generálů, má moc jednou rukou potřít jakoukoliv lidskou armádu – Izajáš 37,36
 5. Andělské armády mohou doprovázel armády lidské a to v případě, že vedení té dané armády stojí v pravdě  a bojuje za spravedlnost – II Samuelova 5,24.
 6. Panuje boj mezi armádou nebes a padlými anděly válčícími ve vojsku satana – Zjevení 12,7.
 7. Jak dobří, tak špatní andělé podléhají hierarchii podobné hierarchii založené na vojenských hodnostech – Efezským 6,12.
 8. Jednou z nejdůležitějších strategií je modlitba za rozdělení a rozeštvání démonických armád – Lukáš 11,17.
 9. Na konci časů duchovní boj vyvrcholí velkou bitvou, při které sestoupí z nebes Ješua v čele andělských armád – Zjevení 19,11
 10. Když sestoupí, jeho boj bude veden i proti světským armádám zlé světovlády – Zjevení 16,14; 16,16; 19,19
 11. Tyto armády budou sjednocené k útoku na Izrael. Ješua bude proti nim vést válku a potře je. Jeho nohy vstoupí na Olivetskou horu – Zacharjáš 12,3; 9; 14,2-4; 12.
 12. Někdy je důležité pro pochopení těchto duchovních bitev o Izrael vstoupit do modliteb a postu – Daniel 9,1; 20-22; 10,2; 12-14; 20-21.
 13. Nicméně pokud se začneme modlit, andělské armády začnou od té chvíle reagovat (Samozřejmě, pokud se budeme modlit dle Boží vůle) – Daniel 9,23; 10,12

Vzhledem k nedávným raketovým útokům mezi Izraelem a Gazou, si připomínáme, že duchovní boj je někdy vyjádřen na bojištích tohoto světa. Tato válka je pravděpodobně stále intenzivnější, čím více se blížíme příchodu posledních časů. Kéž nám Bůh dá moudrost pro modlitební strategii, která odpovídá Jeho strategii!


Jeho vzrůstající vláda

Don Finto

„Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce…“ Izajáš 9,6

Toto je slovo Boží a slovo Boží je VŽDY pravdivé. Po celém světě dochází k postupu Božího království. Jeho postup je nezávislý na politických stranách, formě vlády, nebo lidské diktatuře. Právě v despotických zemích zpravidla dochází k největšímu rozmachu vlády Boha.

Neuvízněme ve zprávách špiónů, kteří se vrátili ze zaslíbené země! Oni viděli jen to, co je přirozené. Káleb a Jozue viděli přes přirozené nadpřirozeno. Jejich argumentací bylo: „Ale Bůh“!

Izajášova prorocká slova byla naplněna a ještě dnes dochází k jejich naplňování:

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:
 "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce
spočine na trůně Davidově a na jeho království.

Toto je naše příležitost, náš pravý čas – příležitost otevřít se v lásce, službě, našem životě, čas začít zářit jako briliant v té nejhlubší tmě.


Oblakový sloup

Eddie Santoro

Chceme vám poděkovat za modlitby za Izrael, který prochází dalším obtížným obdobím. Děkujeme především za modlitby za mesiánské vojáky v IDF, kteří jsou v těchto dnech mobilizováni. Ve čtvrtek ráno ve městě Kyriat Malachi zasáhla raketa grad z Gazy činžovní dům, kde zabila tři jeho obyvatele a dalších pět zranila.

Každá střela, která je vypálena teroristy z Gazy, je cílena na civilní obyvatelstvo.  K dnešnímu dni došlo k mnoha zásahům domů, továren, škol, nákupních center. Tato bezohledná palba na civilní obyvatelstvo se zásadně liší od chirurgických úderů Izraele, který je směřuje jen na pečlivě vybrané vojenské cíle.

Jméno této vojenské operace v hebrejštině עמוד ענ"", což znamená „Oblakový sloup“ je v zahraničních médiích nesprávně překládána jako „Obranný sloup“. Tento název má původ v knize Exodus 14,19, kde deklaruje: Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Dokonce i samotný název této vojenské operace je prorockým prohlášením Boží věrnosti Izraeli.

[Poznámka: K 15. listopadu, třetímu dni bojů, je izraelským vojenským vedením vedená statistika:

3 izraelští občané zabiti
110 izraelců zraněno, nebo postiženo šokem
300 dopadlo z Gazy na území Izraele
130 zachyceno obraným izraelským raketovým systémem „Železný dóm“.
340 cílů v Gaze zasaženo izraelskými odvetnými útoky
17 zabitých teroristů v Gaze.]

Nová čínská vláda

výňatek z Compass Direct News

Čína představila své nové politbyro komunistické strany. Dle mnohých informačních zdrojů, jsou noví vládní činitelé známí svými ještě tradičnějšími postoji, než deklaruje jejich stranická základna a absencí reformních tendencí.

Jak se dalo očekávat, vynořil se z tajného politikaření v rámci ústředního výboru Xi Jinping, který získal titulem generální tajemník strany, největší vedoucí moc. Ve svých úvodních poznámkách zdůraznil, že je třeba zlepšit vzdělávání, situaci příjmů, a vykořenit vládní korupci.

Pro 80 milionů křesťanů v Číně je velice důležité období tohoto přechodu, kdy mají příležitost těšit se za posledních 20 let větší otevřenosti a toleranci, ale přesto musí procházet komplikovaným vztahem s vládou.

[Poznámka: Pojďme se i nadále modlit za mír, spravedlnost, a podmínky příznivé k růstu evangelia v Číně.]


Netanel House

Připojte se k nám prosím na modlitbách za službu Ráchel a za setbu evangelia v této misii!


Zpět