Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©1/9/2012 Revive Israel Ministries

Spasení celého Izraele – Pozadí

Celá mesiánská část Těla v Izraeli jednotně věří, že „A tak bude spasen celý Izrael, jak je napsáno: "Ze Sionu přijde Vysvoboditel a odvrátí bezbožnosti od Jákoba.“ – Římanům 11,26. Myšlenka toho, že jeden národ, Izrael je zaslíbený a předurčený pro národní spasení, je radikální koncepcí. Je příliš radikální na to, aby byla založena pouze na jednom verši, dokonce i když pochází od apoštola Pavla (Saula). Musí to být princip rozvinutý v celém Písmu.

Proroci starověkého Izraele začali mít zjevení o spáse Izraele. Právě z jejich proroctví Pavel obdržel biblicky podloženou autoritu k učinění takového smělého prohlášení v Římanům11.

Izajáš 45,17 - Izrael je spasen Hospodinem (JHVH) spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.
Izajáš 45,25 -  V Hospodinu ospravedlněni budou, a chlubiti se všecko símě Izraelovo. (Kr)
Izajáš 46,13 - …Obdařím Sijón spásou, oslavím se v Izraeli.
Izajáš 60,21 - Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě.

Tento poslední verš se stal základem rabínského učení, že všichni náboženští Židé mají věčnou spásu. Celý Izrael má účast v nadcházejícím světě, jak je psáno „Tvůj lid, všichni budou spravedliví“ – Masekhet Avot 1,1. Tato interpretace Izajášových proroctví týkajících se věčné, národní spásy, je paralelou v Nové smlouvě a v Talmudu/Mišně – zjevně s trochu jiným uplatněním.

Ostatní proroci, zejména Jeremjáš, pokračují v pohledu Izajáše, což otevírá cestu Pavlovu zjevení v Římanům.

Jeremjáš 23,6 – V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí.
Jeremjáš 30,7 – Čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn.
Jeremjáš 31,7 – Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.
Jeremjáš 33,16 – V oněch dnech dojde Judsko spásy.

Kontext těchto pasáží jsou proroctví popisující mesiášského krále, obnovu Izraele a Novou Smlouvu. První kapitoly Jeremjáše se zaměřují na Boží soud Izraele. Pozdější kapitoly se týkají Božího soudu nad národy. Střed knihy je poeticko-prorockou sekcí, týkající se obnovy Izraele. Jeremjáš 30-33 je paralelou k Římanům 9-11, kde se rovněž objevují Pavlovy téze o obnově Izraele.

Jeremjáš 31,7 říká, že doba národního probuzení Izraele nastane během velkého pronásledování. Probuzení Izraele a doba pronásledování jsou souběžné. Jiní proroci pokračují se stejným vhledem: rovněž popisují probuzení Izraele v kontextu pronásledování v posledních časech:

Daniel 12,1 - "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
Joel 3,4-5 - Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání…
Zacharjáš 12,7 - Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova.

Vize národního probuzení v Izraeli v posledních časech je založena na celé škále proroctví pozdějších proroků Izraele. Původ biblické autority pro tuto myšlenku zachází až k Mojžíšovým proroctvím v Tóře.

Deuteronomium 33,29 - Blaze tobě, Izraeli! Kdo je ti roven, lide vysvobozený Hospodinem?

Nevyzdvihovali bychom spasení Izraele, kdyby to bylo založeno pouze na jednom verši v Římanům. Nicméně obnova Izraele, pozůstatek a probuzení během pronásledování v posledních časech jsou hlavním tématem Písma, od Tóry k Nové Smlouvě.


Oči upřené na Ježíše

Don Finto

Musel jsem znovu činit pokání – protože jsem se stal příliš zaměřený na sebe.

Tehdy to vypadalo tak duchovně. Mluvil jsem s Pánem o mých vlastních nedostatečnostech pro úkol, do kterého mě/nás povolal. Dokonce to vypadalo jako pokora. Přesto to bylo zaměření na mě samotného a zaměřenost na sebe je vždy léčkou.

Neexistuje žádný verš v Písmu, který by nás vyzýval „Mějte upřené oči na svou nedostatečnost nebo chyby a mluvte o nich s Pánem.“ Ani verš podporující nás ve vychutnávání si vlastního obdarování nebo schopností.

Spíše jsme stále vyzýváni, abychom šli „s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. (Židům 12,1-3).“ On je Ten, který práci v nás započal a On je také ten, který ji dokončí. Mějte tedy oči upřené na Ježíše a udělejte další krok.


Íránský Summit

Tento týden proběhl v Teheránu summit nezúčastněných zemí, který navštívil i nový egyptský prezident Morsey a palestinský president Abbás. Vzhledem k tomu, že mluvčí na této konferenci znovu vyzývali k totálnímu zničení Izraele, Morseyho a Abbásova účast byla zesměšněním mírových smluv, které již existují mezi Izraelem, Egyptem a Palestinou.

Velkým zklamáním byla účast generálního tajemníka OSN Ban Ki Muna. Ačkoli později íránské prohlášení o zničení Izraele odsoudil, pouhá jeho účast tomu dala věrohodnost a legitimitu. Spolupráce mezi OSN a islámským džihádem je extrémně nebezpečná.

Ve stejném týdnu oznámila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, že navzdory úsilí západu Írán pokračuje ve vývoji nukleárních zbraní. Ve skutečnosti MAAE oznámila, že počet centrifug v jaderné elektrárně Fordo se za méně než tři měsíce více než zdvojnásobil – z 1064 v Květnu na 2140 v Srpnu.

Biblická proroctví naznačují, že poslední časy vyvrcholí hrozným útokem všech národů proti Jeruzalému (Zacharjáš 14,2). OSN nabízí prostředek ke spolupráci mezinárodních vlád. Džihád poskytuje fanatickou náboženskou ideologii schopnou vyvolat takovýto útok. Prosím modlete se, aby satanské jednotky, které se shromažďují proti Izraeli, byly rozděleny a aby padly (Lukáš 11,17).


Zářiové vyučování na YouTube (v angličtině)

Téma: Král slávy

Popis: Ješua se nenarodil pouze, aby spasil svět od hříchů, ale aby mu i vládl. V tomto vyučování Ašer vysvětluje dvojí přirozenost Ješuovy identity spasitele a krále. Otevřete si své Bible a připravte svou mysl a srdce pro toto poselství, které změní váš způsob porozumění Ješuova království.

Klikněte na: www.youtube.com/user/ReviveIsraelTV  a sjeďte kurzorem dolů na King of Glory.


Zpět