Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©25/8/2012 Revive Israel Ministries

Boží myšlenky

Protože nás Pán stvořil dle svého obrazu, máme myšlenky tak jak je má i On. Jeho myšlenky jsou podobné našim, jsou ale mnohem výš než naše.

Izajáš 55,9 – Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Kvalita Božích myšlenek je vyšší než kvalita našich; jsou více duchovní, více svaté a mnohem moudřejší. Ví o mnoho více než my. Když někdy nemůžeme pochopit Boží myšlení, je to v Bibli popsáno jako tajemství. Pro Boha nejsou žádná tajemství už jen proto, že je vševědoucí.

Když porozumíme tajemství, kterému jsme dříve nerozuměli, je to v Bibli nazváno zjevením. Zjevení je jednoduše něco, čemu jsme dříve nerozuměli a teď ano. Bůh sám nemůže mít zjevení z jednoho prostého důvodu, protože ve svých myšlenkách je mu známo vše.

Boží myšlenky jsou pro nás tajemstvím tehdy, když je neznáme. Jsou zjevením, když je pochopíme. Poté jsme s Ním v myšlení zajedno a v našich srdcích se začíná rodit moudrost.

Efezským 1,9 – …když nám oznámil tajemství své vůle…
Efezským 1,17 – Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého.

Bůh samozřejmě touží, abychom Jeho myšlení znali, protože jej popsal v Bibli (což je definitivní autoritou pro test lidských zjevení – 2 Timoteovi 3,16; 2 Petrova 1,20). Studium písma a rozjímání jsou primárními zdroji k pochopení Jeho myšlenek. Chvála a modlitby jsou zdroji sekundárními. Všechna Boží tajemství, moudrost a znalosti můžeme nalézt v Ješuovi (Ježíši) samotném (Koloským 2,3).

Boží myšlenky do našeho nitra přicházejí ve formě slovní, nebo obrazové. Když slyšíme ve svém nitru Boží myšlenky jako slova, obdrželi jsme proroctví. Když jsme obdrželi Boží myšlení jako obraz, jedná se o vizi. V pokoře tehdy můžeme říci, „vidím obraz ve svém srdci“. Když tato slova nebo obrazy popisujeme dalším lidem, de facto prorokujeme.

Když mluvíme v jazycích, pronášíme slova, kterým naše mysl zatím nerozumí. Vyjadřujeme Boží myšlenky s absencí porozumění jim. Proto vlastně mluvíme v tajemstvích.

1 Korintským 14,2 – Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.

Když má někdo interpretaci těchto jazyků, obdržel porozumění Božího myšlení. Pak jazyky přestávají být tajemstvím a stávají se zjevením. Když se vysvětlení reprodukuje dalším lidem, jedná se v podstatě také o proroctví.

1 Korintským 14,5 – Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev.

Pavel (Saul) zde uvádí, že jeho přáním je vidět mluvit v jazycích všechny. Ješua říká, že všechny Jeho ovce slyší Jeho hlas (Jan 10,3; 4; 16). Pavel říká, že všichni můžeme prorokovat (1 Korintským 14,31). Všeho toho můžeme docílit tím, že do svého myšlení přijmeme Boží myšlenky. Tyto objevné zkušenosti by měli být normativní pro znovuzrozené věřící v běžných, každodenních podmínkách.


Zatékání vody

Scéna: 18:00 Jeruzalém - Betty a Ašer sedí v obývacím pokoji při svém večerním studiu Písma.

Betty: Oh, né!
Ašer: Co se děje miláčku?
Betty: S mojí Biblí se něco stalo! Zdá se, že se zasekla. Čtu právě knihu Přísloví, ale nemohu se pohnout z místa.
Ašer: Co tím myslíš?
Betty: Pokaždé, když otočím stránku, je zde psána ta samá věc. Cožpak nemají Přísloví co jiného říci?

Přísloví 19,13- Svárlivá žena jak neustálé zatékání vody.
Přísloví 21,9 –  Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
Přísloví 21,19 – Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.
Přísloví 25,24 – Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
Přísloví 27,15 – Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž.

Ašer: Víš, Šalamoun měl tisíce žen. Možná v tom něco viděl?
Betty: (Strčí Ašera do ramene) Propašoval jsi do mé Bible všechny tyto verše?
Ašer: Myslíš, že ti Bůh chce něco říci?
Betty: (Strčí Ašera znovu, - tvrději.)
Ašer: Miláčku, jsi ta nejsladší, nejpokornější, nejvěrnější služebnice, jakou jsem kdy potkal. Co by to ale mohlo znamenat pro zbytek žen?
Betty: Ó můj Bože!

Poznámka: Přísloví mluví o třech typech žen. Největší počet varování je proti nemorálním ženám. Pak následují spurné a stěžující si ženy. Nakonec jsou zde cnostné ženy, naše manželky, dcery, sestry a přítelkyně (Přísloví 31), kterým každý večer Šabatu pravidelně dle Židovské tradice žehnáme.


Srpnové vyučování již dostupné na YouTube!

Ašerovo vyučování o rozdílech mezi přítomností a silou Ducha Svatého, povzbuzuje věřící hledat „zkušenost pouště“ oproti pohodlné „gaučové kultuře“. Čím více jsme separováni od pohodlnosti světa, tím víc můžeme aktivovat sílu Ducha Svatého, a nezůstat jen u Jeho přítomnosti.

Nezapomeňte si nás přidat na Youtube, abyste mohli dostávat upozornění o dalších Revive Israel videích v angličtině. Stačí kliknout na tlačítko „Subscribe” v liště nad úvodním videem na hlavní stránce. Youtube používá Gmail, takže pokud tento účet nemáte, budete vyzváni si jej založit. Jakmile budete přihlášeni, můžete měnit nastavení vašeho účtu, aby vám zasílali upozornění na jiný email.


Zpět