Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/8/2012 Revive Israel Ministries

Hlava Církve – Král Izraele

Ješua (Ježíš) je ústřední osobou v Božím plánu a v celém Písmu. On je první a poslední (Zjevení 1,8; 17); stejný včera, dnes a navěky (Židům 13,8). Plní spoustu úloh. Je Kristem- Mesiášem a je jak Hlavou Církve, tak Králem Izraele.

Když triumfálně vstoupí do Jeruzaléma, je nazýván Králem Izraele:
Jan 12,12-13 - Nazítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele."
Jejich prohlášení je druhem inaugurace; pokoušeli se Ho provolat za krále, ale nebyl to ještě pravý čas.

Ješua je rovněž nazýván Hlavou Církve skrze Pavlovo (Saulovo) duchovní zjevení v modlitbě:

Efezským 1,20-22 - Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.
Církev – (řecky ecclesia) je zde vnímána jako nástroj Boží vlády. Je skupinou lidí, kteří vládnou a panují společně s Ješuou. Bůh vykonává svou autoritu nad světem skrze své tělo, v jehož čele je Ješua; ecclesia je Jeho vládnoucím tělem.

Jak Ješua získal tuto pozici? – Nanebevstoupením. On nejen že vstal z mrtvých, ale také vystoupil nad všechny duchovní mocnosti, až dovršil nejvyššího místa v nebi. Skrze ukřižování jsme získali smíření; skrze Ješuovo sestoupení do pekel jsme získali vykoupení z pekla; skrze Jeho vzkříšení jsme získali věčný život; a skrze Jeho nanebevstoupení jsme získali duchovní autoritu panovat a vládnout.

Ecclesia byla vytvořena tím, že Ješua vystoupil na nebe jako vládnoucí tělo. Proto mezinárodní církev nezbytně myslí na nanebevstoupení.

Jak Ješua získal Svou pozici Krále Izraele? – Vtělením (a obřízkou).
Matouš 1,1 - Kniha původu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova…
Písma Nové Smlouvy začínají Ješuovým narozením z linie Abrahamovy a Davidovy. Autorita vládnout nad Božím královstvím na zemi byla dána skrze smlouvu Ješuovi, skrze Davida z pokolení Judy a z Abrahama. Ješua se na tuto planetu pouze nenarodil, byl zde i obřezán (Lukáš 2,21). Narodil se z ženy, aby byl hlavou nové lidské rase (Genesis 3,15; 1.Korintským 15,45). Narodil se jako sémě Davida, aby usedl na Davidově trůnu, a aby vládl nad Božím královstvím na zemi (Lukáš 1,32). Vtělení přeneslo na Ješuu autoritu Adama nad stvořením; a obřízka přenesla skrze smlouvu autoritu Abrahama.

Izraelské království má více postoj „vlastnění země“, zatímco církev přemýšlí více o nanebevstoupení. Jedno je vzestupné, pohybující se ze země k nebi; a druhé je sestupné, pohybující se z nebe na zem. Ješua je hlavou Církve skrze nanebevstoupení a je králem Izraele skrze vtělení. Oba jdou ruku v ruce. Ješua není schizofrenik. Je zároveň hlavou Církve a králem Izraele. Tyto dva tituly se jednou spojí (Zacharjáš 14,9; Efezským 1,10).

Obě role vyžadují podřízenost skupiny lidí. Jeho pozice hlavy Církve vyžaduje smluvní podřízenost všech lidí v mezinárodní ecclesii. Tak jako pozice otce v rodině vyžaduje podřízenost dětí v rodině. Tak jako otec nemůže být otcem sobě, tak Ješua nemůže být hlavou církve Sobě. Je nezbytně spojen se skupinou lidí. On se jimi vymezil.

Podobně, jako král Izraele, Ješua se podřídil tomuto národu. Vymezil se skrze tuto skupinu lidí. Ješua by nebyl bez Církve a bez Izraele.

Ješuova duální role hlavy Církve a krále Izraele vyžaduje smluvní podřízenost mezi oběma skupinami. Smíření a spolupráce mezi Izraelem a Církví reprezentuje hlavní prorockou obnovu Božího království v dnešní době. Skrze Ješuu jsou Izrael a církev „nuceni“, nebo raději „předurčeni“ k partnerství.

Církev je naroubována do Izraele (Římanům 11,17), a Izrael se pohybuje směrem k národnímu spasení (Římanům 11,26). Mesiánsko-židovský pozůstatek je součástí obojího, a proto hraje nezbytnou roli mostu mezi těmi dvěma skupinami. Tyto dvě se stanou jedním tělem (Ezechiel 37,17-22; Efezským 2,12-16).


Křesťanští Sionisté

Noviny Israel Hayom vytiskly rozsáhlý popis konference Christians United for Israel. Článek se pojednával o křesťanské podpoře Izraele jako o revoluci v historii náboženství a vztahů mezi Církví a Židy. Dokonce popisoval některá komplexní biblická a teologická témata správně. Prosím modlete se za pokračující spolupráci mezi křesťanskými Sionisty a Izraelem; a také za svědectví Ješuovy lásky těchto křesťanů k našim lidem. Anglický článek najdete zde.
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=5448


Mesiánští vojáci

Noviny Jediot Jerušalajim zveřejnili svědectví Davida R, drahého přítele našich synů. Davidovi kvůli jeho víře zamítli občanství a vstup do armády. Po létech právních sporů mu izraelský Nejvyšší soud udělil trvalý pobyt a schválil narukování do armády. Dnes slouží v ozbrojených jednotkách IDF (Izraelské obranné síly).

Tento pozitivní článek, včetně barevné fotky pod nadpisem „Mesián v uniformě“, s respektem mluvil o jeho víře a o něm jako o mesiánském Židovi. Článek obsahoval Davidův citát: „Nový zákon zdůrazňuje, aby osoba sloužila tam, kde žije.“  Prosím modlete se za Davidovu pohodu a svědectví, a za mnoho, mnoho dalších mesiánských vojáků, kteří věrně a obětavě slouží v IDF.


Zpět