Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©4/8/2012 Revive Israel Ministries

Duch a moc

V Nové smlouvě, zejména ve spisech Lukáše můžeme opakovaně nalézt dva výrazy: „duch a síla“.

  1. Jan Křtitel měl dojít „ducha a moci Eliáše“ (Lukáš 1,17).
  2. Když Miriam (Marie), matka Ješuy otěhotněla: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní“ (Lukáš 1,35).
  3. Učedníci obdrželi „sílu Ducha svatého, který na ně sestoupil“ (Skutky 1,8).

Duch a moc jsou navzájem propojeny, ale nejsou totéž. Duch je osoba, zatímco moc je věcí. Duch Svatý je Bůh, zatímco moc, nebo síla je energií. Můžeme použít moci Ducha Svatého, Jeho samotného ale ne. Duch Boží nás směruje, vede a vyučuje. Moc samotná je aktivována jen naší vírou. Když se podrobíme Duchu Svatému, jsme schopni si podrobit moc.

Jaký je tedy rozdíl mezi osobou a věcí? Kupříkladu elektrikář je osobou, zatímco elektřina věcí. Když přijde elektrikář k vám domů, slušně ho pozvete dovnitř a necháte jej vše pospojovat tak, aby mohla elektřina proudit správně. Když pak s proudem budete zacházet dle pokynů, můžete její energii využívat.

Když byl Ješua (Ježíš) ponořen do vody, sestoupil na něj Duch svatý v podobě holubice (Lukáš 3,21). Není zde žádná zmínka o Boží moci. Poté Duch Svatý zavedl Ješuu do pouště k podstoupení testu svatosti, kdy jej pokoušel ďábel (Lukáš 4,1). Opět zde není zmínka o Boží moci, nicméně poté, co Ješua absolvoval pokoušení, vrací se „ v moci Ducha do Galileje“ (Lukáš 4,14).

Ješua přijal Ducha Svatého tím, že prošel vodou pokání, odpuštění a pokory. Nejednalo se o nějaký požadavek nebo test, který musel podstoupit. Učinil to pro nás jako příklad a vzor hodný následování. Každý, kdo činí pokání a je ponořen na odpuštění hříchů ve jménu Ježíše, může přijmout Ducha Svatého jako dar milosti (Skutky 2,38). Jediné co máme učinit je Jej o to požádat (Lukáš 11,13).

Dříve, než Ješua obdržel moc, modlil se a postil po 40 dní a odolal ďáblovým svodům. V našich životech by mělo být rovněž modliteb, postu, boje proti satanu, a absolvování zkoušek poslušnosti před Bohem, které přinesou sílu v Duchu a pomazání v našich životech.

Všimněte si, že tři zkoušky v poušti měly co dočinění se zneužitím Boží moci a jejím použitím na základě nesprávných pohnutek (Lukáš 4,3-13). Jestliže Bůh ví, že budeme Jeho moc používat s dobrým záměrem, může zvýšit naše pomazání.

Mnohým dnešním věřícím, kteří milují Boha, chybí dnes síla a přítomnost Ducha Svatého. Může to být tím, že jsou zaplaveni vlivem médií, světskými starostmi a sociálními tlaky. Pokud chceme více pomazání, musíme hledat zkušenosti typu pouště namísto komfortu a bezpečí.


Nové vyučování na You Tube

Podívejte se na úplné Ašerovo vyučování (v angličtině) o „Duchu a moci“, které je volně dostupné na Youtube. Ašer vyučuje o schopnosti oddělení se od světských vlivů a přístupu k síle Ducha Svatého a o prožívání Jeho přítomnosti. Klikněte zde www.youtube.com/user/reviveisraeltv pro zobrazení videa! Nezapomeňte se přihlásit na naše osobní Youtube stránky pro odběr informací a novinek, které můžete dostávat na svůj email!


Až na sám konec země

Opět Vás žádáme o modlitby za naplnění Velkého poslání, do kterého nás povolává Ješua, abychom byli svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samaří a až na sám konec země (Skutky 1,8). Náš tým a členi našeho sboru budou tento týden sloužit v těchto zemích:

John a Tikvah – Polsko
Sarah V – Thajsko
Ariel a Vered – návrat z Číny
Ašer, Betty, Hezi, Odelia, Youval, Valerie a Anja – služba na prorocké konferenci ve francouzské Valencii.
David a Sara M, Yoel J – Argentina
Evan a Elisa – USA
Or, Vered a Avi - Afrika
Herut – Ukrajina


Plot na Sinaji

V roce 1979 dal Izrael Egyptu velké území na Sinaji výměnou za záruku míru. Minulý rok ale došlo k obratu v egyptské politice a k eskalaci teroristické činnosti na Sinaji. Demilitarizace Sinajského poloostrova bývala nárazníkovou zónou, která posílila mírovou dohodu. Tato nárazníková zóna je v současné době v ohrožení a proto izraelské ministerstvo obrany zainvestovalo do obrovského projektu na vybudování bezpečnostního plotu podél této hranice.

Nachází se zde ale 242 kilometrů drsného terénu a na tomto projektu bylo zaměstnáno více než 1000 pracovníků, kteří pracují v extrémních, skoro až nesnesitelných podmínkách. Práce by měly být dokončeny v říjnu. Plukovník Eran Ophir, ředitel projektu, tvrdí, že masivní plot postavený z betonu, oceli a ostnatého drátu bude prakticky neproniknutelný. Modlete se prosím, aby byly izraelské hranice chráněny před terorem, který hrozí na severu od Hizballáhu, západně od Hamásu a jižně od Muslimského bratrstva.  


Pouštní farmářství

Izrael byl považován za lídra v oblasti zemědělských inovací a významně přispěl ke zlepšení produkce potravin a snižování hladu ve světě.  

Zemědělské podniky, které vlastní mesiánští Židé v jižním Izraeli, specializující se na agro-technologii zeleniny, mají vizi zasáhnout izraelský trh. To by přispělo místnímu hospodářství, tvorbě nových pracovních míst a průkopnictví nových metod pro využívání přírodních zdrojů.

Informace o dobrovolnictví, zemědělské odborné přípravě, nebo o přímluvných modlitbách a podpoře, kontaktujte prosím: [email protected]


Zpět