Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©28/4/2012 Revive Israel Ministries

„Milovaný“

Ašer Intrater

Apoštol Jan měl hluboké zjevení Boží lásky a píše se o něm jako o „milovaném“. Ve skutečnosti tato „přezdívka“ pochází z jeho vlastních spisů. Jeho identita byla Boží láskou tak proměněna, že měl tu troufalost psát o sobě jako o „milovaném“ právě zatímco psal Bibli!

  1. Během poslední večeře, když Ješua (Ježíš) mluvil o zradě.

Jan 13,23 - Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku.

  1. Na kříži když mu Ješua dal na zodpovědnost postarat se o Jeho matku.

Jan 19,26 - Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!

  1. Ráno při vzkříšení, když Jan a Petr běželi k prázdnému hrobu.

Jan 20,2 - Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.

  1. Po vzkříšení, když se Ješua zjevil učedníkům při rybaření v Galileji.

Jan 21,7 - Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.

  1. Během Ješuových posledních slov Janovi a Petrovi.

Jan 21,20 - Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: "Pane, kdo tě zrazuje?"

Jan byl první, který pochopil, že Bůh miluje svět (Jan 3,16), to znamená, že i lidi v něm. Jestliže tedy Bůh miluje lidi na celém světě, pak miluje Jana, mě a tebe. (Jakmile pochopíme Boží lásku, budeme v srdci odděleni od světového systému a stáváme se součástí Božího týmu, abychom mohli dále vyjádřit Jeho lásku zbytku světa.) Jestliže Bůh miluje celý svět, jak moc musí milovat ty, kteří přijali Jeho Syna v tomto světě.

Pojetí Boží lásky se napříč Biblí vyvíjí.  V zákoně je nám přikázáno milovat Boha (Deuteronomium 6,5). V evangeliích pochopíme, jak moc nás Bůh miluje. Pak si uvědomíme, že Boží láska k nám předchází naši lásku k Němu (1. Janova 4,10). Jestliže tedy nás Bůh miluje, měli bychom přestat nenávidět sami sebe. Sebe-destrukční zvyky nejsou od Boha, ale od ďábla (Marek 5,5).

Jestliže Bůh miluje nás, pak my můžeme milovat sami sebe. Když milujeme sami sebe, pak můžeme milovat naše bližní (Leviticus 19,18). Jestliže nepoznáme Boží lásku, nemůžeme milovat ani sebe, ani ostatní. Každý den nahlas si připomeňte a opakujte: „Bůh mě miluje, Bůh mě miluje,…“

Naše změna v porozumění Boží lásky má dopad na lásku k naší vlastní identitě. Mění to obraz nás samotných. To co On dělá, mění to, kým jsme. Jestliže mě Bůh miluje, pak jsem „milovaný“. Jeho skutek mění moje bytí. Stávám se novou osobou s novou sebe-hodnotou. Máme vlastní hodnotu jedině proto, že Bůh nám poskytl Svou milost a Svou hodnotu.

Má víra v Boží lásku ke mně vyžaduje změnu toho, jak já vidím sám sebe. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.“ – 1. Janova 3,1 A toto zahrnuje jak tebe, tak i mě. Stejně jako Jan jsme teď milovanými Božími dětmi. Vírou vyznáváme, „Jsem milovaný/á“.


Vzpomínkový den a Den nezávislosti

Od vzniku našeho státu bylo při obraně zabito 22 993 Izraelců. Většina Izraelců má někoho ať už vzdáleného příbuzného, za kterého během Memorial Day (Den vzpomínky/památky) truchlí.

Tento týden jsme mluvili s izraelským mesiánsko-židovským válečným veteránem, který bojoval v Šestidenní válce, válce Jom Kippur a Libanonské válce. Byl mezi vojáky první linie, kteří osvobodili Chrámovou horu v roce 1967. Když mluvil o bombách, které okolo něho explodovaly, a o svých přátelích, kteří mu umírali v náručí, plakal. Jak jsme se spolu s ním modlili, ptal se „Proč jsem přežil já a ne moji přátelé?“. Je úžasným příkladem nadpřirozené ochrany mesiánských židů v armádě. Kolem spousty mesiánů létaly bomby a kulky, ale nic se jim nestalo (Žalm 91,5-11).

Izrael dnes slaví 64 let. Tento týden jsme slavili Memorial Day a Den nezávislosti.

Moderní izraelští náboženští Židé mluví o Státu Izrael jako o „ začátku vykoupení“. Jinými slovy, současný stát není Božím královstvím, přestože je nezbytnou etapou v procesu dosahování tohoto království. Ačkoli my vidíme tento proces jinak než oni, věříme, že Bůh je v procesu „obnovování království pro Izrael“ (Skutky 1,6) a dělá to v několika úrovních (Marek 4,26-29), od malého k velkému (Marek 4,30-32), od vnitřku k vnějšku (Matouš 13,33), od nevýznamného až po to, co naplní celý svět (Matouš 13,31-32).


Poslání a společenství

Gateways Beyond (pozn.překl. Biblická škola na Kypru)

Ve Skutcích 1,6-8 nám Ješua zanechal světové poslání: být naplnění Duchem Svatým, být svědky evangelia na celém světě a obnovit království pro Izrael. Ve Skutcích 2,42-47 se kolem tohoto poslání zformovalo pevně odhodlané smluvní společenství. Bylo to společenství s určitým posláním. Jeden se neobešel bez druhého. Jedním z nejlepších příkladů kombinace poslání a společenství, který dnes známe je Gateways Beyond. Jejich tým píše:

Být „společenstvím s posláním“ znamená být spolu a dávat si pozor na to, abychom nebyli zaměřeni vnitřně, ale abychom byli velvyslanci mezi národy. Jestliže se věnujete společenství, dostanete jen málo, ale jestliže se spolu věnujete určitému poslání, získáte společenství.

Čím více se blíží poslední časy před příchodem Ješuy, tím více nás On vrací k prvním dnům po Jeho nanebevstoupení. Vracíme se zpět teď k autentičtějšímu Mesiášovu společenství z knihy Skutků. Náš způsob myšlení by měl být: „Já pro společenství a společenství pro Pána“.

Jsme více než jen společenství, jsme společenství s posláním. Naše srdce byla zapálena Ješuovou láskou. Díky Jeho lásce a vykoupení toužíme být svědky v tomto světě.

Pro více informací a článků (v angličtině) navštivte stránky Gatevays Beyond.


Zpět