Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©15/4/2012 Revive Israel Ministries

Rabbi "J"

Asher Intrater

Nedávno vyvstala diskuze, jestli by se měli vedoucí mesiánských sborů v diaspoře nazývat rabbi (rabíny). Toto téma má své pro a proti. Kupodivu žádný z vedoucích v Izraeli tento výraz nepoužívá. V Izraeli mají rabíni takovou vlivnou pozici a autoritu, že by bylo nemístné, aby se vedoucí sborů nazývali rabbi.

Už se odehrál podobný případ, kdy zvažovali, jestli apoštol Pavel (Šaul) má být nazýván rabbi. Na jednu stranu nikdy v Novém zákoně se o něm nepíše jako o rabínovi. Ale na druhou stranu je jasně popsán, jako ten, který měl rabínskou pozici a pověřující/doporučující listy přímo od nejvyššího velekněze (Skutky 9,2; 22,5), byl jedním z vedoucích ortodoxního Judaismu (Galatským 1,14), byl členem jedné z nejradikálnějších sekt (Skutky 26,5) a byl vyškolený Gamalielem v jeruzalémské ješivě (Skutky 22,3).

Dalším tématem je jestli je vhodné nazývat Ješuu (Ježíše) rabínem (rabbim). V moderní hebrejské verzi evangelií je o Ješuovi jako o rabbim napsáno 50 (!) krát. Z těchto padesáti 13 je z řeckého slova rabbi (hlavně v Janovi), 36 ze slova didaskalos (často překládáno jako „mistře“ nebo „učiteli“) a 1 z kathegetis.

I přesto, že žádný z těchto odkazů nepřikazuje, aby Ješua byl nazýván rabbi, slova jako Mesiáš (Kristus), Boží Syn (Matouš 16,16) a Pán (Římanům 10,9), schvalují používání pojmenování rabbi jako vhodné pro židovské publikum a při zdůraznění kulturního kontextu Nového zákona i pro publikum mezinárodní.

Matouš 23,8 - Vy však si nedávejte říkat `Mistře´(rabbi): jediný je váš Mistr (didaskalos), (Mesiáš- christos) vy všichni jste bratří.

Zatímco tento verš ukazuje na neplatnost slova rabbi pro mesiánské vedoucí, zároveň schvaluje použití tohoto termínu pro Samotného Ješuu. Není potřeba, aby pohanské národy nazývali Ješuu rabbi, avšak je zde opodstatnění v užití tohoto slova ke zdůraznění kulturního kontextu. Mohli bychom Ho nazývat „Rabbi J“.

Je zde i nový zájem židovského akademického světa a dokonce i rabínské komunity, studovat Ješuu v židovsko-historickém kontextu. Článek v CNN s názvem Židé chtějí zpět Ježíše za svého vlastního, uveřejnil čtyři nedávno vydané knihy od známých židovských autorů:

  1. Židovský Nový zákon s poznámkami, sestaven Amy-Jill Levine
  2. Košer Ježíš, Rabbi Šmuely Boteach
  3. Můj rok s Ježíšem, Binjamin Cohen
  4. Židovská evangelia: Příběh židovského Krista, Daniel Boyarin

Tito autoři nevěří v Ješuu jako spasitele a často jdou proti mesiánské víře. Přesto však zájem o židovské pozadí Nového zákona a jeho výzkum je nicméně pozitivní.
Pro zobrazení celého článku (v angličtině) klikněte zde.


Vzkříšení a Pascha

Tento týden slavily východní arabské církve Ješuovo vzkříšení. Před prázdným hrobem v Garden Tomb ve východním Jeruzalémě se společně palestinští evangelikálové spolu s množstvím mesiánských hostů sešli ke společným chválám. Mesiánští Židé oslavují smrt a vzkříšení Ješuy během týdne Paschy. O ukřižování učíme o šabatu hned před Paschou a o vzkříšení hned následující šabat.

Spojení mezi Paschou a vzkříšením Ješuy je velice hluboké. V obou těchto událostech najdeme výraz lifnot boker což znamená: „těsně před úsvitem“.

Exodus 14,27
Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro lifnot boker, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.

Jan 20,1
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno  lifnot boker, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu.

Izraelci opustili Egypt v noci během Paschy a utábořili se dvě noci během cesty (ze Sukótu do Eitamu a pak do Pi Herut – Exodus 13,20; 14,1). Bůh rozevřel Rudé moře právě během té druhé noci. Ráno třetího dne Izraelci prošli přes Rudé moře na druhou stranu.

Anděl JHVH byl s nimi a vedl je přes celou cestu. Izraelci prošli přes vodu jako celek, což je symbolický skupinový křest (1. Korintským 10,1-2). Vyjití z moře bylo symbolem jejich vzkříšení. My věříme, že Anděl JHVH ve sloupu oblakovém a ohňovém byl Samotný Ješua ve své podstatě před narozením.

Po Ješuovu ukřižování bylo Jeho tělo uloženo v hrobě. Jeho duše a duch sestoupil do pekla. A před úsvitem na třetí den zničil mocnosti pekla a vystoupil zpět do Svého těla. Moment kdy vyšel z hrobu, nastal ve stejnou hodinu a ve stejný den, kdy Izraelci vyšli z Rudého moře o tisíc let dřív.

Tyto dvě události se staly stejným způsobem, ve stejný den a stejnou hodinu, protože jsou v Božích očích neodmyslitelně spojeny. Jsou sjednoceny v jednu. A Ješua byl ústřední osobou v obou událostech. Byla tam Miriam, byl tam Mojžíš, ale vzkříšení a vyjití přinesl Ješua, Boží Syn, Posel JHVH.

Jedním z nejdůležitějších prvků tradiční večeře Seder je, že v každé generaci se ztotožňujeme s tím, jako bychom právě vyšli z Egypta. Podobně i v Novém Zákoně jako bychom všichni byli spolu s Ješuou ukřižováni a pak s ním i vzkříšení. Historický exodus dětí Izraele s Andělem JHVH je základem duchovního exodu všech dětí Božích skrze Mesiáše Ješuu.

Když vidíme prorocký obraz exodu a vzkříšení podle Božího věčného plánu a z Jeho perspektivy pak se minulost, přítomnost i budoucnost překrývají a stávají se jedním.


Co se v Bibli DOOPRAVDY píše o zemi Izrael?

Konečně přichází český překlad studijní brožury od Ašera Intratera, zabývající se rolí země a státu Izrael v průběhu biblické a moderní historie.

Otázka, kdo je vlastníkem Svaté země, je v dnešním světě jedním z hlavních témat na diskuzi, na druhou stranu jak pro křesťanskou, tak pro světskou společnost tématem nejvíce kontroverzním. Je málo těch, kteří mají objektivní a ucelený biblický pohled na celou problematiku. V této brožuře Ašer popisuje vývoj izraelského národa počínaje Boží smlouvou s Abrahámem, roli Svaté země za poslední čtyři tisíce let až do Druhého příchodu Ješuy (Ježíše). Zkoumá, zda je otázka křesťanského sionismu biblická. Tato brožura řeší také složitou politickou situaci dnešní doby a dává doporučení, jak můžeme podpořit lidi a stát Izrael prakticky a v modlitbě.

Nenechte si to ujít! Objednejte si ji i pro své přátele!
Cena: 90,-Kč (při odběru nad deset kusů cena 75,-Kč!)
Objednávka knihy zde: [email protected], nebo na tel: +420 776 086 779

 


Zpět