Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©25/2/2012 Revive Israel Ministries

Mezinárodní církev

Ašer Intrater

Myšlenka mezinárodní církve prochází napříč celou Novou smlouvou, a to od Matouše až po knihu Zjevení. Stejně tak probíhal vývoj církve už odprvního století až do současnosti. Ježíš započal církev vMatouši 16,18, když řekl Petrovi: „Na této skále zbuduji svou církev.“ Nebyl to odkaz na nějakou budovu, nebo denominaci, ale na skupinu lidí, kteří jsou definováni společným prvkem víry vJežíše Krista.

Řecké slovo je zde ekklesia, což znamená ty, kteří jsou povoláni. Vkaždém národě světa je většina těch, kteří vJežíše nevěří, přesto ale existují menšiny, které věří. To jsou ti, kteří jsou povolaným a vybraným zbytkem uvnitř národa. Víra všech těchto menšin tvoří mezinárodní ekklesii.

v Janu 17, zrovna před ukřižováním, se Ježíš modlil Svou velkou modlitbu za ekklesii: modlil se za spojení sBohem a jednotu mezi sebou, za autoritu, slávu, lásku, svatost a schopnost zasáhnout svět. Tato modlitba uvedla ekklesii do pohybu, ale byla ve své době pochopena jen částí učedníků.
v Efezským 1,20apoštol Pavel popisuje ekklesii jako Ježíšovo tělo, které vládne nad autoritami tohoto světa,
v Efezským 2,7popisuje ekklesii oplývající milostí a dobrotou,
v Efezským 2,12partnerství mezi Židy a pohany a spojování národů do společenství Izraele,
v Efezským 2,20 jako příbytek Boží,
v Efezským 3,10 jako nástroje pro zjevení Boží moci andělům a démonům,
v Efezským 4,16 jako tělo Mesiáše vjednotě a
v Efezským 5,27 jako Jeho nevěstu vintimitě.


Konečný popis mezinárodní církve, ekklesii, se nachází vknize Zjevení, kdy se vposledních časech zjeví její plnost. Ekklesia má dvě části: meší část, skládající se ze zbytku Izraele a větší část, která je složená ze všech ostatních národů.

Zjevení 7,4 – A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele.
Zjevení 7,9 – Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků, a zkaždého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem…

Je to mistrovské Boží dílo, které On vytváří. Nikoli obraz, nebo objekt, ale zástup lidí. Je to jako orchestr sJežíšem dirigentem včele. Harmonie různých typů lidí tvoří krásu. Každý národ se odlišuje obdarováním, kulturou, schopnostmi, ale všichni jsou sjednoceni vharmonii vjediném duchu. Krása se nachází vrozmanitosti a jednotě. Duha by nebyla krásná, kdyby se skládala jen zjediné barvy, nebo kdyby se jednotlivé barvy míchaly jedna přes druhou.

Každý národ má své silné a slabé stránky. Když ekklésia konkrétního národa používá dary Ducha na oslavu Pána a pro Pána, přichází svatost a síla. Když jsou ale ty samé dary použity se sobeckým záměrem, je výsledkem světáctví a hřích. VmodlitběJan 17Ježíš zdůrazňuje ze všeho nejvíce separaci od „světa.“ (Jan 17,6; 9, 11-13, 14, 15, 16-19).

Kupříkladu brazilská církev disponuje darem lásky, náklonnosti, zábavy, přátelství, hudby atd. Pokud druhá část národa používá tyto dary pro celý svět, je výsledkem „Karneval“ – celosvětová oslava těla. Jihokorejská církev má zase dar disciplíny, úsilí, respektování příkazů, modlitby, misie atd. Je-li těchto darů použito pro špatnou cestu, je výsledkem jeden znejhorších diktátorských a náboženských kultů na světě. Podobné příklady by se mohly týkat každého jednotlivého národa.

Mezinárodní ekklésia je ve Zjevení 7 popsána jako jednotlivé národy se svým vlastním jazykem a národní identitou, kdy ale uctívají Pána společně. Kupříkladu když se izraelští mesiáni a křesťanští Palestinci společně scházejí, ctí mezi sebou kulturní rozdíly, ale přesto vše vjednotě a tentýž duchu oslavují Boha. Vzhledem ktomu, že je svět kulatý a točí se, roste chvála a uctívání před Božím trůnem každou hodinu dne, na každém místě na Zemi, vkaždém jazyce a každou skupinou lidí.

Poslední časy budou pro mesiánskou komunitu vIzraeli hrát významnou roli. Nejen, že toto společenství bude obnoveno, jak tomu bylo vprvním století, vznikne také plné partnerství mezi Izraelci a mezinárodní ekklesií. VeZjevení 12,1je mesiánská komunita a mezinárodní ekklésia popsána jako žena, oděná sluncem, která má na hlavě korunu z12 hvězd. Tento prorocký obraz se již vnaší době začíná naplňovat.


Brazílie

Modlete se prosím za Ašera a Šloma, kteří pokračují ve službě vBrazílii. Modlete se za posilnění a pomazání a čerstvou zprávu pro Tělo Kristovo vBrazílii.


Vojenské svědectví

“O,” členka našeho sboru, která čerstvě ukončila vojenskou službu, se ve sboru sdílela svědectvím o její službě cti. Mnoho vojáků, důstojníků a její velitel byli silně zasaženi její vírou. Jeden voják, který nebyl schopen ani vyslovit Ješuovo jméno, svolil, aby se za něj modlila ve jménu Ješuy. Modlete se prosím za mnoho semínek, které „O“ zasadila během své vojenské služby, aby rostla a prospívala.


Íránský pastor

Modlete se prosím za íránského pastora Jusufa Nadarkhaniho, který byl odsouzen ksmrti íránskou vládou za svou víru vJežíše Krista. Nechť přijde propuštění!


Zpět