Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©11/2/2012 Revive Israel Ministries

Palestinsko-izraelský svědek

Ari Ben

Když se izraelský Žid a palestinský Arab stojící na letišti drží kolem ramen a vysvětlují procházejícímu Libanonci, že jsou bratry v Ježíši Kristu, výsledkem je hrůza a úžas z libanonské strany. Tohle se konkrétně stalo jednomu členu našeho týmu, který se nedávno vracel z konference zaměřené na evangelizaci islámské části Blízkého východu.  Této konference se účastnilo 400 arabských věřících v Ježíše (někteří jsou formálně muslimy), 200 západních misionářů a 1 izraelský mesiánský Žid. Palestinsko-křesťanská delegace, která pořádala tuto konferenci, byla sponzorována naším týmem.
Celý svět ví o konfliktu mezi izraelskými Židy a palestinskými Araby.  Takže když lidé vidí takový pár, který je sjednocený ve víře, přirozeným přátelstvím a přijetím a také s obětí času a peněz, výsledkem je neobvyklé svědectví moci a smíření skrze lásku Ježíše Krista.


Zostuzení mesiánem Messerem

Ašer Intrater

Tento týden oběhlo Izrael trapné video, které znázorňovalo „mesiánského“ rabína, Ralfa Messera, který obaloval černého biskupa Eddieho Longa do svitku Tóry. Toto video způsobilo velmi negativní odezvu ze strany židovské komunity ohledně znesvěcování svitků Tóry a vrhlo na mesiánskou komunitu špatný pohled. Video bylo mesiánskou komunitou odsouzeno.
Modlíme se, aby Pán změnil to špatné v dobré. K našemu zděšení se tento příběh objevil YNet, anglické, internetové verzi hebrejských nejpopulárnějších novin. Vedle článku se objevil obrázek z našeho sboru v Jeruzalémě, se mnou a jedním z mých synů, kteří mají v rukou svitky Tóry.

Na druhou stranu, YNet připojil i vysvětlující článek, který uvedl, že Messer nepředstavuje standard mesiánských Židů a dotiskl rozhovor se mnou (i přes to, že mě nesprávně citovali) a několika dalšími izraelskými věřícími. Tento článek byl docela pozitivně laděný.


Írán a Ester

Tento týden se Evropa více posunula ke zvýšení ekonomických sankcí vůči Íránu a prezident Obama oznámil zmrazení ekonomických aktiv ve Spojených státech. Izraelské noviny zveřejnily rozhovor s íránskou herečkou, která řekla, že ačkoli je současný íránský režim proti Izraeli, mnozí Íránci se k tomuto názoru nepřiklánějí.
Závod o získání jaderných zbraní islámskými extrémisty poskytuje letošnímu Esteřinu půstu děsivé pozadí. Kniha Ester popisuje potenciální genocidu Židů v Persii (současný Írán); ale byla zázračně přeměněna v celosvětové probuzení, které je předzvěstí konce časů. Prosíme Vás, připravte své modlitební skupinky, aby se k nám, dalším mesiánským sborům a modlitebním domům připojili na 12 hodin modliteb a postu dne 7. března.


Boží Facebook

Nejzákladnější disciplínou učedníka Ješuy (Ježíše), je denní studium, čtení a rozjímání nad Božím slovem. Studujeme Slovo Boží každé ráno a večer a řídíme se podle toho, co je v něm napsáno.

Žalm 1,2-3 – nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci… Vše, co podnikne, se zdaří.
Jozue 1,8 – Rozjímej nad ním ve dne v noci… Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar…

Bůh Tě touží vidět úspěšným. V Písmech dlí Jeho pravda, Jeho nástroj komunikace. Je knihou zjevující Boží tvář, Jeho „facebook“. Život založený na principech Písma garantuje úspěch a plodnost dle Božích očí.


Udržuj oheň!

Ariel Blumenthal

Náš tým Revive Israel klade velký důraz na každodenní „PPP“(Praise, Prayer, and Prophecy, neboli uctívání, modlitba a proroctví), setkání nedělních modliteb členů týmu, setkání od pondělka do čtvrtka otevřená široké veřejnosti a sborové páteční přímluvy.  Zde je povzbuzení pro ty, kteří se snaží vybudovat nějaký druh pravidelných modlitebních, nebo uctívacích skupinek (na základě Leviticus 6,12-13).

  1. Oltář: je určené místo pro nabídku obětí a vytvoření společenství s Bohem. Již podle Nové smlouvy nejsou zvířecí oběti nutné. Pán ale buduje naše srdce jako oltář. Z našich srdcí a přes naše ústa „kouří“ kadidlo k Bohu a to skrze naše chvály a modlitby, čímž zachováváme oheň Ducha svatého v našich životech stále čerstvý.
  2. Dřevo: kněz „pálil“ na oltáři každé ráno dřevo. Kdo naseká dříví, uskladní je a ochrání před hmyzem a přinese je do chrámu? Toužíme často po zábavné části uctívání, tančení, proklamacích a intimitě s Bohem atd... Někdo se ale musí starat o aparaturu, vyměňování strun na kytarách, uklízet modlitební místnost, ujistit se, že záchody fungují atd… Vést modlitební místnost sebou nese spoustu další práce. Musíme se postarat o dřevo, aby se na oltáři proměnilo v kvalitní oheň.
  3. Ráno (den): hebrejská fráze „ráno (den)“ se objevuje dvakrát za sebou (hebrejský překlad). Písmo zdůrazňuje důležitost zakládat ohně chval a přímluv jako první věc po ránu. Samozřejmě se můžeme modlit a uctívat po celý den, ale čas po ránu je před Bohem jedním z nejdůležitějších, obzvlášť před dnem plným ruchu.
  4. Zápalné oběti: jsou základem pro veškeré uctívání; mají být obětovány neustále, dokonce i v noci (což je podle rabínů „tamid“, neboli neustálá oběť). Zápalné oběti cele náleží Bohu: jsou Jím plně stravovány, jako líbezná vůně. Dokonce i popel musí být přenesen na posvátné místo za táborem. Přicházíme jako královští kněží, abychom obětovali naši chválu, kterou si On zaslouží, aniž bychom se zaměřili na vlastní prospěch.
  5. Oběť za vinu (v hebrejštině se jedná doslova o oběť společenství): v tomto „kousku“ oběti se nachází chutné maso, které je určeno nám! Bůh je dobrý a miluje společenství s námi, Jeho dětmi, a dává nám dobré věci (Lukáš 11,13); avšak zakoušení Jeho dobroty by nemělo být dáváno za jedinou motivaci k uctívání Boha. Opakované poselství pohledů na nebeské uctívání v knize Zjevení je: On je hoden!!

Zpět