Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©19/11/2011 Revive Israel Ministries

Statistika o izraelských dětech

Asher Intrater

V roce 2010 bylo v Izraeli 2,53 milionů dětí (pod 17 let). Z toho 1,759 milionů byli Židé (-zbytek byli převážně Arabové). Minulým rokem se narodilo 166 000 dětí (-z toho 120 000 byly děti židovské).

Tři nejpopulárnější jména pro chlapce byly Noam, Itai a Uri, a pro děvčata Noa, Šira a Maja. V top 10 jménech pro chlapce se neobjevil ani jeden Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš nebo Jozue (- z biblických postav to byl jenom David a Daniel). U děvčat se v top 10 neobjevila žádná Rebeka, Ráchel, Debora ani Ester (- z významných biblických postav jen Sára).

Okolo ¼ izraelské populace jsou náboženští Židé. Ti svým dětem dávají biblická jména percentuálně nejvíce, což znamená, že sekulární populace je v tomto ohledu vyhýbání se biblickým jménům poněkud extrémní. Může se jednat jen o sociální životní styl, který přesto ale odráží narůstající rozkol mezi sekulární a náboženskou populací a židovskou náboženskou kulturou proti sekularismu.

Šokující statistikou může být to, že 15% izraelských dětí vyrůstá v neúplné rodině. Vzhledem k tomu, že v náboženských a arabských rodinách je existence rozvodů nízká, zato však v sekulárních kruzích dosahuje až 20%.

Další šokující statistikou je to, že 28% dětí nastupuje na ultra-ortodoxní židovské školy. Porodnost náboženských Židů je vyšší než v sekulární společnosti. Co se týká ultra-ortodoxů o tom radši nemluvě. Vzhledem k tomu, že spousta ultra-ortodoxů nepracuje, neplatí daně, neslouží v armádě a nepodporují vládu Izraele, ukazuje na statistiku, jenž hrozí krizí pádu izraelské společnosti, politiky a ekonomiky.


Peníze na mešitu?

Ve víkendovém vydání deníku Maariv, kvitoval Ben Dror Jemini norského ministra zahraničí v otázce žádosti Saudské Arábie postavit mega mešitu v Norsku: „Až přijde den, kdy přijmete příspěvek na stavbu kostela v Saudské Arábii, přijmeme Vaši dotaci na stavbu mešity v Norsku“. Je to tak jednoduché.


Je Ježíš Bůh?

Je Ješua-Ježíš Bůh? Tato otázka byla za posledních pár let diskutována vedením mesiánské církve v Izraeli. Každý zde věří, že Je. Je i přes to tedy správné vyznávat Ješuu jako Boha, když jej větší část Nové smlouvy popisuje jako „Syna Božího“, zatímco výraz „Bůh“ se vztahuje pouze na Nebeského Otce?

Šimon Petrovo velké vyznání víry (Matouš 16,16) popisuje Ježíše jako „Mesiáše, Syna Živého Boha“. Je i přes to těžké najít v synoptických evangeliích a ve Skutcích přímé prohlášení, že Ješua je Bůh (Já jsem si vědom v Nové smlouvě šesti takových prohlášení: Jan 1,1; Jan 20,28; Římanům 9,5; 1Timoteovi 3,16; 1Janovi 5,20; Zjevení 1,8).

Je to vývoj porozumění učedníků Ježíšova božství od evangelií až po Zjevení. Tento vývoj prochází skrze tři úrovně:

1. Synoptická evangelia – Ježíš a Mesiáš, Syn Boží
2. Epištoly církvím – Plnost Božího přebívání v Ježíši Kristu (Koloským 2,9, Hebrejům 1,3)
3. Zjevení a spisy apoštola Jana – Bůh „Já Jsem“ v Zákoně a prorocích

První úroveň poznání byla primárně dána Petrovi (Šimonovi); druhá úroveň Pavlovi (Šavlovi); a třetí Janovi (Jochananovi). Petr obdržel své zjevení v Cesarei Filipově na úpatí hory Hermon v severním Izraeli (Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Matouš 16,17). Pavel byl zase vzat do nebes, kde obdržel svou „mimotělní“ zkušenost (2 Korintským 12,1-4). „Nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus“ Galatským 1,12.

Jan prožil svou úroveň na ostrově Patmos (Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu Zjevení 1,1). První kapitola Zjevení je důležitým bodem k pochopení božství Ježíše. V této kapitole se Ježíš zjevuje ve „formě“ Božího anděla, který se vyskytoval již ve Staré smlouvě (pozn.překl. jako velitel Hospodinova zástupu). Toto zjevení mělo vliv na všechna Janova písma.

[Jan 8,6 naznačuje, že Ježíš byl tím, kdo vryl prstem desatero přikázání (Exodus 31,18; Daniel 5,5; 24) Jan 8,56 mluví o Ježíši jako o tom, který obědval s Abrahámem (Genesis 18); Jan 8,56 (stanovisko „Já Jsem“) také i ten, který se objevil v hořícím keři; Jan 12,41 jako oslavený král, který se objevuje v knize Izajáš 6,1-5. Zjevení 1,13-16 objevuje se jako ohnivý anděl zjevující se Danielovi (10,4-10); Zjevení 19,11-13 velitel Hospodinova zástupu, který se zjevuje Jozuovi (5,13-15).]

Abychom porozuměli plně Jeho identitě, musíme vidět Ješuu jako Božího anděla v Zákoně a prorocích.


Zpět