Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©12/11/2011 Revive Israel Ministries

Prvorozený a sourozenci

Pastor Jonathan Switzer

Narodil jsem se v naší rodině jako třetí dítě. Nikdy nebudu prvorozený. Prvorozený vždy nese tíhu a zodpovědnost, kterou ostatní děti nikdy nebudou muset nést.

  1. Jestliže jsou rodiče pryč, on je ten, který to má na starost.
  2. Když dostává „lekce“ poslušnosti, nemá žádné sourozence, od kterých by si vzal příklad. Mladší sourozenci se totiž učí poslušnosti částečně i díky pozorování starších sourozenců, jak reagují na příkazy rodičů.
  3. Než se narodí jeho sourozenci, je jedináčkem. A během té doby rodiče tráví čas jen s ním, nerozdělují svou pozornost i mezi ostatní děti.
  4. Učí se poslouchat „dospělé rodiče“ nikdy ne starší sourozence, kteří jsou sice vyspělejší, ale stále limitovaní.

Mladší sourozenci se často musí podřídit staršímu sourozenci, který však toho není tak úplně hoden. Když starší sourozenec, ve své nezralosti vede, „tělesně“ mladší sourozenec se pak může stát obětí utiskovatelského vedení. Mladší sourozenec se musí stále podřizovat a učit se odpouštět, ale činí tak s rostoucím povědomím chyb a omylů.

Někteří prvorození inklinují k nadměrné svědomitosti, což může dát prostor zákonictví. Rodiče jsou v průběhu jejich učení na prvním místě. Prvorozený cítí potřebu položit základ. A to je také v případě zákonictví nebo vměšování židovských prvků do křesťanství, před kterým Pavel varuje. Starší sourozenec, který je zralejší, je více milostivý a méně zákonický, než prvorozený.

Uvědomil jsem si, že jakožto třetí v pořadí v naší rodině, nejsem méně důležitý. Avšak prvorozený dostane dvojitou porci. Mám svobodu kráčet v dědictví mých rodičů. A nesu plné dědictví a povolání naší rodiny. Ale bylo by to úplné plýtvání času a energií, kdybych se zkoušel stát prvorozeným. V naší rodině jsem třetí. A tak to přesně je.

Pavel nám říká, že evangelium je „prvně pro Židy, pak pro pohany“. A tuto větu opakuje víckrát. Židé jsou první z prvotin (po Kristu). Jako ten, který je „naroubovaný“ věřící v Kristu, nikdy nebudu muset mít takovou zodpovědnost, jakou nesou židovští věřící. Jim náleží smlouvy, patriarchové, Tóra atd. Koncil ve Skutcích 15 objasňuje, že věřící z pohanů nejsou zodpovědní nést břemena, která jsou určena Židům. Židé jsou v tomto slova smyslu těmi „prvorozenými“.

Věřící z pohanů očekávají, že váha „židovské“ kultury je něco, co by měli také nést. Naše „adopce“ je velmi podobná vztahu sourozence k prvorozenému. My sami neseme vlastní odpovědnosti, tak jak nás Duch vede do vší spravedlnosti. Naše úkoly nejsou o nic méně významné. Jen prostě nebudeme mít ty samé odpovědnosti, které nese prvorozený. Nakonec Kristus sám je prvorozený mezi mnoha bratry.


IAEA  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii zveřejnila zprávu, že Írán je v opravdu pokročilém stádiu vývoje atomových zbraní, včetně raket, které mohou dosáhnout na Izrael. Tato zpráva potvrzuje varování Izraele, který posledních 10 let poukazoval na tento problém. Největším nebezpečím pro světový mír jsou jaderné zbraně v rukou extrémistických muslimů.

Tento týden došlo v Izraeli ke zklamání na základě nedostatečné reakce mezinárodního společenství. Rusko a Čína uvedly, že není potřeba sankcí a Spojené státy pro změnu vůbec nereagovali. Střízlivě zjišťujeme, že se budeme muset sami postavit proti tomuto ohrožení naší existence. I přesto ale proklamujeme: „Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?“ (Římanům 8, Zacharjáš 14).


Kdo obědval s Abrahámem?

Ašerova dlouho očekávaná kniha, „Kdo obědval s Abrahamem?“ právě vyšla. Tato kniha analyzuje výskyt Ješuy jakožto Hospodinova Anděla už od Starého zákona, přes proroky, až po knihu Zjevení. Kniha vás zaručeně inspiruje, přinese výzvu vašemu porozumění věčné přirozenosti Ješuy Mesiáše a dá postupné zjevení Bible jakožto celku.

Hlavní myšlenka této knihy byla vyvinuta nejen roky studia hebrejských textů, ale také skutečnými životními zkušenostmi se sdílením evangelia s Ortodoxními Židy v Izraeli. (Nemluvě o spoustě modliteb a přímluv, které tomu předcházely.)

Nenechte si to ujít! Objednejte si ji i pro své přátele. Objednávka knihy v angličtině zde. http://reviveisrael.org/store
Konzistence písma (z úvodu ke knize)

Pravda musí být vždy v souladu. Pokud si učení protiřečí, nemůže být pravdivé. Tato zásada platí jak pro filozofii, teologii a všechna logická učení.

Ježíš řekl, že přišel, aby anuloval vše, co bylo v rozporu v zákoně a prorocích, a aby to vše naplnil (Mt 5,17-18). Apoštol Pavel opakoval tento princip často (Skutky 24,14; 26,22; 28,23).
Bible je pravdivá a důvěryhodná a jako taková je vnitřně konzistentní. Genesis začíná vytvořením nebe a země a kniha Zjevení končí vytvořením nových nebes a nové země.

Království Boží probíhá prostřednictvím různých fází od malých semen až k mohutnému stromu, který vyplní celou zemi (Matouš 13,31-32, Marek 4,26-28). Existuje tedy několik různých fází, ale vývoj je v souladu od začátku až do konce. 2000 let sporu mezi Izraelem a církví vytvořilo překážku vidět konzistenci Písma. Jedním z klíčů k odbourání, je vidět spojení mezi Andělem Páně a Ješuou Mesiášem (Ježíšem Kristem).

Písma jako taková jsou v souladu, protože Boží povaha je v souladu, což platí i pro osobu Mesiáše. Ježíš je stejný v minulosti, v přítomnosti a také v budoucnosti (Hebrejům 14,8). Ješua je tím jmenovatelem, který spojuje Písmo dohromady. Věčná povaha Mesiáše se demonstruje tím, že ukazuje hlavní roli Anděla Páně v Zákoně a v Prorocích.


Zpět