Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©5/11/2011 Revive Israel Ministries

Jan 17, Jednota a mesiánská menšina z Izraele

Asher Intrater

Nedávno mi při modlitbě Pán dal následující porozumění:

Nadešel čas, aby mesiánský zbytek v Izraeli převzal vedení v Těle Kristově na celém světě. V předešlých „vlnách“ působení Ducha Svatého přebíraly vedení různé církve v různých místech. Pokaždé bylo hlavním tématem nějaké zjevení, které Tělo Kristovo po nějakou dobu vedlo.

Jaké zjevení, které nás povede a bude požehnáním pro Církev, přijde teď od mesiánské menšiny v Izraeli? Odpovědí je volání po jednotě v Janu 17. Možná to je překvapení pro mnoho mesiánů zde v Izraeli, protože jsme vůbec nečekali, že jednota v mezinárodní Církvi bude pro nás ústředním poselstvím.

Chronologicky bude jako poslední část Těla Kristova obnoven mesiánský zbytek v Izraeli. A stejně tak konečnou obnovou Církve obecně je naše jednota, jak je popsána v modlitbě v Janovi 17. Tato jednota zahrnuje jednotu s Bohem, oslavení Duchem Svatým a poslední evangelizaci světa.

Jednota z Jana 17 je propojená s podobenstvím o olivovníku z knihy Římanům 11. Různé části mezinárodní Církve jsou vykresleny jako větve z různých stromů, které jsou naroubovány na jeden olivovník. Roubování působí jednotu, protože všechny větve jsou naroubovány na stejný strom. (O tomto propojení mezi Jan 17 a Římanům 11 jsem psal již před 20 lety v knize The Five Streams.)

[Poznámka: Podobenství o Vinném kmeni z Jana 15 mluví o osobním duchovním spojení, zatímco podobenství o Olivovníku z Římanům 11 mluví o historicko-národním spojení. Tato dvě podobenství dohromady mluví o jednotě mezi Ježíšem, Izraelem a Církví.]

K tomu, aby tuto jednotu bylo možné „uskutečnit“, musíme my jakožto mesiánský zbytek v Izraeli „adoptovat“ mezinárodní Církev, celosvětové Tělo Kristovo. Bůh řekl Abrahamovi, že bude „otcem mnoha národů“ (Genesis 17). A jak se říká tomu, když si rodina vezme dítě, které není biologicky jejich? Adopce.

Boží smlouva s Abrahamem byla, že adoptuje duchovní děti ze všech národů, které uvěří stejnou vírou jako on, a že bude pro ně požehnáním. My jakožto mesiánská menšina jsme povolání kráčet ve stopách Abrahama, „adoptovat“ mezinárodní církev a být požehnáním pro všechny duchovní bratry a sestry, kteří věří v našeho Mesiáše, Ješuu-Ježíše.

Abychom mohli „adoptovat“ ostatní národy, potřebujeme rozšířit naše srdce (2. Korintským 6,12; 7,2), přijmout kříž, umřít rasové pýše, být uzdraveni z odmítnutí a podpořit mezinárodní Ecclesii, pravdivé Tělo Kristovo.

Na mezinárodní Ecclesii se můžeme dívat jako na rodinu, nebo rodiny. Mesiánský zbytek v Izraeli je něco jako nejstarší bratr v rodině. A právě rolí nejstaršího bratra neboli prvorozeného syna je sjednocovat celou (i širší) rodinu. Když my mesiáni přijímáme volání z Jana 17, tak přijímáme i naše povolání z Římanům 11.


Mosab v Izraeli

Zde můžete v angličtině shlédnout mocné 14 minutové video s Mosabem Hassanem Jusefem (synem jednoho ze zakladatelů teroristického Hamásu). Mluví o Izraeli, Islámu a Blízkém východě a o tom jak Ježíšova láska změnila jeho srdce. Úžasné! Prosím modlete se za tohoto drahého mladého muže, který vystavil svůj život nebezpečí kvůli evangeliu.
http://www.youtube.com/watch?v=LN0Zb7ody_U


Kdo obědval s Abrahamem?

Ašerova dlouho očekávaná kniha, „Kdo obědval s Abrahamem?“ právě vyšla. Tato kniha analyzuje výskyt Ješuy jakožto Hospodinova Anděla už od Starého zákona, přes proroky, až po knihu Zjevení. Kniha vás zaručeně inspiruje, přinese výzvu vašemu porozumění věčné přirozenosti Ješuy Mesiáše a dá postupné zjevení Bible jakožto celku.

Hlavní myšlenka této knihy byla vyvinuta nejen roky studia hebrejských textů, ale také skutečnými životními zkušenostmi se sdílením evangelia s Ortodoxními Židy v Izraeli. (Nemluvě o spoustě modliteb a přímluv, které tomu předcházely.)

Nenechte si to ujít! Objednejte si ji i pro své přátele. Objednávka knihy v angličtině zde. http://reviveisrael.org/store

 

Výňatek z úvodu knihy Kdo obědval s Abrahamem?

Proto, že většina Židů přijímá autoritu Tanachu (Starý zákon), ale ne autoritu Nového zákona, je často potřebné vysvětlit Boží plán spasení v Ješuovi na samotném Tanachu. (I první apoštolové se sdíleli o Ješuovi právě z Tanachu, protože Nový zákon byl v procesu psaní.)

V Tanachu je spousta nádherných proroctví o Mesiáši. A apoštolové často začínali své dopisy těmito proroctvími – například ve Skutcích 8 se Filip sdílí s etiopským eunuchem proroctvím z Izajáše 53. Když jsem se sdílel s dobrou zprávou o spasení zde v Izraeli, většinou s Ortodoxními Židy, přišel jsem na to, že často samotná proroctví nestačí. I přesto, že jsou to proroctví zcela jasná, člověk, který není otevřený, může prostě říci, že nesouhlasí s naší interpretací.

Skrze spoustu studia a modliteb (společně se spoustou hádek, konfliktů a osobních zkušeností), jsem uviděl i jinou cestu: ne jen proroctví o Mesiáši, ale i to, že zde Mesiáš opravdu vystupuje jako Anděl od Hospodina. Spojení mezi Hospodinovým Andělem a Mesiášem Ješuou-Ježíšem je opravdu osvícenecké. Je to dynamické zjevení, o kterém bych se chtěl v této knize sdílet.


Zpět