Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©25/09/2011 Revive Israel Ministries

Království v knize Daniel

Danielova proroctví o „království“ položila základ pro učení Ješuy a jeho učedníků v Nové smlouvě. Danielovo vyučování bychom mohli shrnout do třech hlavních bodů:

  1. Boží svrchovanost nad národy
  2. Přenesení autority na Mesiáše
  3. Přenesení autority z Mesiáše na „Svaté“

Bůh si opakovaně použil Nebúkadnesara, aby demonstroval Svou vlastní svrchovanost nad národy. Daniel 4,17 – „V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.“. A znovu potvrzuje tento princip v Danielovi 4,25; 4,32 a 5,21.

Toto nabádání může být směřováno ve dvou směrech: zaprvé, jako pokárání vůči vládním autoritám, protože se nepodřídili Boží vůli; zadruhé, toto může být směřováno proti těm, kteří věří v Boha, ale nemají víru na to, aby ovlivnili, nebo přijali vládu nad společností ve světě.

Podle Danielových proroctví Bůh jednou jmenuje Člověka, který se stane hlavou všech autorit na světě. A tímto Člověkem je Mesiáš. Převedení věčné autority na Něj je líčeno v Danielovi 7,13-14 – „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno."

Boží království. Tomuto království bude vládnout Člověk, který je jak lidskou bytostí, tak bytostí božskou. Je to jedno z nejdůležitějších proroctví o Mesiáši, které Ješua naplnil.

Poté co Mesiáš obdržel veškerou autoritu, sdílel ji se Svými učedníky, „svatými“. Daniel 7,18;22;27 - Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků… až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí…Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat." (Samozřejmě vítězství „svatých“ přijde až na konci bolestivého období zkoušek a utrpení – Daniel 7,21.)

Tak tedy: 1) Bůh 2) Mesiáš 3) Svatí. Toto tří-složkové přenesení autority je ústřední částí poselství evangelia („Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy…“ Matouš 28,18-19.) Toto se naplní na konci časů za znění 7. trouby. Zjevení 11,15 – „Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: "Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků."

Nejen, že se Mesiáš stane Králem nad všemi vládami a autoritami v tomto světě, ale zve také i nás k tomu, abychom vládli s Ním. Zjevení 5,10 – „…a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ Evangelium nám říká, že máme přijmout Ješuovu autoritu. Vybízí nás k tomu, abychom byli Jeho učedníky. Prostřednictvím učednictví se učíme s Ním sdílet vládu a autoritu nad touto zemí navěky a navždy.

Skutečnost, že toto poselství se naplní za zvuku sedmé trouby, nás spojuje se Svátkem Troubení, který začíná první den sedmého měsíce. Rabíni učí, že hlavním významem troubení na šófar je „Malchujot“, což je proklamování království. Také nám to připomíná 7 šófarů, na které se troubilo v boji o Jericho. Tento týden si během Svátku troubení připomeneme prorocký význam přenesení královské autority skrze Mesiáše Ješuu.


Netanjahu v OSN

Netanjahu promluvil před valným shromážděním v OSN a velice dobře vysvětlil pozici Izraele. Mezi jinými také směle zpochybnil lži namířené proti Izraeli a nazval OSN „ absurdním divadlem“ (Žalm 2).

Vyzval je, aby se probudili ze zlomyslnosti dnešního světa, kterou rozdmýchává „militantní Islám“. Poznamenal také, že Ahmadínedžád nazývá 11.září americkým spiknutím, což je totéž jako popírání Holokaustu. Řekl, že militantní Islám není proti „politice“ Izraele, ale proti jeho „existenci“.

Pokud se chcete podívat na celou jeho 38 minutovou řeč (v angl.) klikněte zde.

I přesto, že nazval OSN „absurdním“ a militantní Islám „zlým“, Netanjahu mluvil s morální a duchovní autoritou danou svým úřadem Premiéra Izraele, který je určitým způsobem i pozemským úřadem Ješuy, Krále Izraele. Projev ukončil citací Izajáše 9, zde najdete odkaz na anglický přepis jeho řeči, kterou si můžete zadat do Google překladače.

 (http://mwcnews.net/focus/letters-to-editors/13648-netanyahu-un.html) http://translate.google.com.

Určitě to není dokonalý překlad, ale alespoň Vám to pomůže trochu pochopit, o co šlo.

Velice pozitivně se ve svém proslovu zmínil prezident Obama o Izraeli. Během jeho ranní řeči se v Jeruzalémě sešel náš tým a četli jsme společně nahlas knihu Přísloví 21,1: Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. Díky Pane!


Durban

Rád bych take poděkoval Robertu Steamsovi (Eagles' Wings), Calebu Meyersovi (Jerusalem Institute of Justice), a Matimu Šošani (člen našeho týmu) který vedl protest proti konferenci v Durbanu. Tím že stáli proti této anti-semitistické konferenci, zlomili její moc. Durban stratil svou pozici a vliv. Robert, Caleb a Mati naplnili, co je napsáno v knize Ezechiel 22,30 - Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy…Oni tak učinili a uspěli.

Zajímavé bylo, že duchovního tlaku se nedostávalo až tak od antisemitů, ale od židovských náboženských vůdců, kteří byli proti vedoucímu Calebovi jako mesiánovi. To ukázalo, že jejich nenávist je větší, než jejich láska k Izraeli. To vše bylo nám ku prospěchu, protože spousta židovských lidí, kteří pracují pro Izrael, mohla spatřit rozdíl mezi Calebovou upřímností a pokrytectvím jeho oponentů.


Zpět