Zpět k článkům

Služba Revive Israel

Rušný týden
©04/09/2011 Revive Israel Ministries

V neděli jsme se sdíleli na konferenci věřících z Číny a Taiwanu, kterou pořádala organizace Melody of My Heart ministries. Sdíleli jsme se o vizi světové evangelizace prostřednictvím smluvní partnerské spolupráce zejména ve východní Asii.

Ve středu jsme vyučovali o Duchu Svatém na konferenci pro Korejské pracovníky, kteří slouží ve 14 různých zemích. Konference se konala v jednom hotelu v centru Jeruzaléma. Když Ašer kázal, ortodoxní Židé v hale slyšeli toto poselství v hebrejštině přes hlasité reproduktory. Místní rabín si stěžoval a chtěl, aby přestal mluvit. Ašer odmítl přestat, a proto vznikl spor.

Ve čtvrtek proběhla svatba Codyho a Liat. Obřad se konal na pláži v Netanji. Liat měla na sobě klasicky bílé šaty, ale byla bosá. Ašer mluvil o obětující se lásce Ješuy. Pro mnoho Izraelců, kteří byli okolo, jak ortodoxních tak sekulárních, to bylo na svědectví o Boží lásce.

V pátek zaplnily „anti-mesiánské“ skupiny v Mevaseretu celé město letáky (jak jsme již minule psali, bylo na nich 9 fotek a adres mesiánů, z toho 4 z našeho týmu). Navzdory jejich podněcování, byla odezva většiny obyvatel docela pozitivní a vyústila v článek v Jerusalem Post pod názvem: Mesiánští Židé vyšli z Ilegality.

V našem sboru v Jeruzalémě, Ahavat Ješua, jsme se těšili z uctívání a společenství Ducha Svatého. Čas, kdy se naši mladí dospělí sdíleli o jejich misii v Itálii, vyústil ve vzkládání rukou a modlitby za uzdravení. Ašer mluvil o probuzení v Izraeli a v ostatních národech.

Navzdory útokům, tlakům, vyčerpání a zklamáním přichází skrze Boží království průlom. Věříme, že to prorocké probuzení v posledních časech se k nám blíží.


Glick o Beckovi

Caroline Glick, náměstkyně šéfredaktora Jerusalem Post, vyňatek

Obecně izraelská media nereagovala na Beckovu návštěvu jako na nějakou událost anebo překroutili to kým je a o co se snaží. Vykreslili ho jako nestabilního, nebo ho kritizovali za marginální síly USA a za to, že je extrémista.

Beck řekl: „ V jediném izraelském vojáku je více odvahy, než když spojíte všechny chladné byrokraty zastupující Spojené národy. V Izraeli najdete lidi, kteří se postaví proti neuvěřitelné přesile, proti celé vlně globálního názoru, postaví se za to, co je správné, dobré a pravdivé. Velké rady světa odsuzují Izrael. Jen kousek přes hranici Sýrie vraždí své vlastní obyvatele a velké rady světa mlčí…“

Diplomaté se bojí a tak se podřizují. Vzdávají se lžím. Beck je výjimkou, protože se odmítá podřizovat zastrašování a obecnému myšlení, které zamořuje diskuzemi o Izraeli svět a i samotný Izrael.

Levicové útoky na Becka jsou poháněny faktem, že je křesťanský sionista. Závazek levice je obviňovat křesťanské sionisty ze skryté agendy konvertovat k Židům a z tajných přání vidět ostatní, jak jsou zabití v Armagedonu. Beck se odmítl podřídit všeobecnému přesvědčení, že nepřátele Izraele by měli být oslavováni a jeho přátele zatracováni.

Křesťanští sionisté, stejně jako židovští náboženští sionisté, nejsou v médiích zastrašováni, kvůli své víře v Boha a kvůli spoléhání se na Písmo. Jejich víra jim poskytuje prostředek k posuzování reality, které je nezávislé na post-náboženské intelektuální službě, která běží v médiích v západním světě.

Pokud si chcete přečíst celý článek (v angličtině), klikněte zde.


Smluvní vztahy

Troy B. Wallace a SI, (vyňatek)

Svědek Boží lásky

Ve vztazích s nevěřícími my, jakožto Ješuovi velvyslanci, demonstrujeme Jeho charakter lidem okolo nás. Naší ochotou být věrný, i když nás to něco stojí, vyhlašujeme permanentně Boží smluvní lásku. (Lásku doloženou smlouvou.) Součástí naší zodpovědnosti je žít život loajality a integrity, který pak napravuje svět, ve kterém žijeme.

Život sboru

Vztahy mezi věřícími jsou přirozeně smluvní, díky společnému vyznání Ješuy jako spasitele a díky Jeho prolité krvi. Na sdílení památky večeře je také pohlíženo jako na jídlo smlouvy. Smluvní vztahy mezi vedoucími a sborovníky se mohou formovat ve specifický účel jako např. zasahovat místní lidi evangeliem a hodnotami Božího království.

Týmová služba

Smluvní vztahy jsou nezbytné pro úspěšnou týmovou službu. Ješua investoval úsilí a čas do skupiny jednotlivců. Viděl ve Svých učednících potenciál a oni se zavázali Ho následovat. Krátce před tím než Ješuu zajali, řekl Svým učedníkům, že už nejsou „služebníky“ ale „přáteli“ (Jan 15,15).

Následujíce Ješuův příklad, naše týmová služba zahrnuje vyškolení jednotlivců, kteří se stávají našimi přáteli, partnery a nástupci. Smluvní učednictví vyžaduje morální konfrontaci s láskou a milostí, učení se vzájemné zodpovědnosti, atmosféře bez závisti a pomluv, obětavé pomoci a dlouhodobým závazkům.

Královský životní styl

Hodnoty smluvního vztahu se stávají „královským chováním“, které se aplikuje do různých sfér našeho života. Tyto sféry zahrnují: 1) prioritu a oddanost pro rodinu, 2) respektovat a modlit se za vedoucí ve vládě, 3) dodržovat zákon, 4) čestnost v jednání s penězi, včetně placení dluhů a daní, 5) sloužit druhým a účastnit se sborového života, a 6) vysokou pracovní morálku v práci, včetně ctění šéfů a spolupracovníků.

Zpět