စာမူမ်ား ဆီသို႔

logo

Revive Israel Ministries

© 15/07/31

Ekklesia ၏ မူလကို ၿပန္လည္ေတြ႔ရွိၿခင္း

By Cody Archer

ယခုအခ်ိန္သည္ စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ကႊ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ေတြ႔ ၿဖစ္ေစရန္ (Ekklesia - ဂရိတ္) ႏွင့္ (Kehila - ေဟၿဗဲ) ကို ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၿပန္လည္ အထူးၿပဳေသာ ကာလၿဖစ္ေပသည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ကာသံုးႏႈန္းထားေသာ စကားလံုးအေၿမွာက္ အမ်ားေတြ႔ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမေရးခင္မွာ သာမန္ေတာ္၏ မူလဆိုလိုရင္း၊ ဂရိတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သိမ္းပိုက္ လိုေသာ တစ္ၿခားတိုင္းတစ္ပါးသုိ႔ စစ္တပ္ရင္းကိုသေဘၤာၿဖင့္ေစလြတ္ေလ့ရွိပါသည္။ သေဘၤာေမာင္းသူကို သာမန္ေတာ္ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။ ထိုသေဘၤာအသင္းေတာ္သည္ ၿဖစ္ကာ သာမန္ေတာ္သည္ ေမာင္းသူ ၿဖစ္သည္ နယ္ေၿမသစ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းကင္းအမူၿဖင့္ လႊမ္းမိုးရန္ဘုရားေစလြတ္ေသာသူၿဖစ္သည္။

အုပ္စိုးရန္ ေခၚၿခင္းခံေသာသူ

ဤအမူေပၚတြင္အေၿခမခံေသာ အသင္းေတာ္၏ အနက္ဖြင့္ခ်က္ေၿမွာက္မ်ားစြာေပၚလာသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္း မေပၚ မီွကပင္ Ekklesia သည္ အုပ္စိုးရန္ ေခၚထုတ္ၿခင္းခံရေသာသူမ်ားရွိႏွင့္ၿပီးသားၿဖစ္သည္။ ဤအဖဲြ႔ထဲတြင္ ပါ၀င္သူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ေယာကၤ်ားေလမ်ား ၆၀၀ ေလာက္ပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုႀကကာ၊ အသစ္သစ္ေသာ စစ္နည္ဗ်ဴးဟာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တတ္ႀကသည္။

Ekklesia သည္ Greek စကားလံုးၿဖစ္ေသာ္လည္း ဤစကားလံုးကို အသံုးၿပဳကာ ရွင္သန္ေစသူသည္ ေရာမ ၿဖစ္ၿပီး၊ ေရာမ အင္ပါယာတြင္ တြင္က်ယ္ေစခဲ့သည္။ ေရာမ အင္ပါယာတြင္ Ekklesia ကို ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ထိတိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ႀကသည္။

ရွင္ဘုရင္ ေယရူေအာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေခၚၿခင္းခံရေသာ ကႊ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ ေဆာင္ရန္ၿဖစ္သည္။ ကႊ်န္ေတာ္တိ္ု႔သည္ အေမွာင္ထု ထဲမွ ရွင္ဘုရင္ ႏွင့္ မိတ္သာဟာယ ဖဲြ႔ ကႊ်မ္း၀င္ရန္အေခၚ ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္ ( ေကာေလာသဲ ၁း၁၃)။ ကႊ်န္ေတာ္တို႔သည္ သူ႔အသံကိုႀကားကာ သူ၏အလိုေတာ္ အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ၿဖစ္သည္။ သူ၏ အခြင့္အာဏာကိုအသံုးၿပဳကာ၊ သူ၏အသံေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၿဖစ္သည္ ( မသာာဲ ၂၈း ၁၈-၂၀)။

ဘုရင္၏ အဆိုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ဒီအရာသည္ ေယရူ မသာာဲ ၁၆း ၁၃-၁၉ တြင္သူ႔ ေနာက္လိုက္မ်ားအား၊ ငါ့ကိုအဘယ္သူဟုေျပာႀကသနည္းဟု ေမးၿမန္းခဲ့ေသာအရာၿဖစ္သည္။ ေပတရုက သင္သည္ ခရစ္ေတာ္( ဘိပ္သိပ္ခံေသာသူ) အသက္ရွင္ေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေၿဖရာ၊ ေယရူက ဤဖြင့္ၿပခ်က္အေပၚတြင္ ငါ့အသင္းေတာ္ကို ငါတည္ေထာင္မယ္ဟု ေၿပာခဲ့ပါသည္။ အဒီ့က ဆုိလိုသည္မွာ ေရာမ အုပ္ခ်ဴပ္မူတြင္ Ekklesia ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ယခုအခ်ိန္သည္လည္း ဘုရင္၏နို္င္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရမည့္အခ်ိန္ၿဖစ္ကာ၊ ထိုႏို္င္ငံေတာ္သည္ ဆာတန္ ႏွင့္ ငရဲ တံခါး၀ ကပင္မနို္င္နို္င္ေသာ အုပ္စိုးၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ေတြ႔ရေသာ Ekklesia အုပ္ခ်ဴပ္မူသည္ ကမၻာဦးက်မ္းတြင္ေတြ႔ရေသာ ထာ၀ရဘုရားလူသား မ်ားကို အုပ္စိုးေစရန္ ေပးအပ္ေသာ အာဏာကို ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္ ကမၻာက်မ္း ၁း၂၆၊ ငါတို႔ပံုသဏၭာန္ႏွင့္တညီ တသဏၭာန္တည္း ဖန္ဆင္း၍ အုပ္စိုးေစႀကကုန္အံ့။ လႊမ္းမိုးၿခင္း၊ အုပ္စိုးၿခင္း၊ စီမံၿခင္း၊ ခဲြခန္႔ၿခင္း၊ ကြယ္ကာၿခင္း၊ ထိန္းခ်ဴပ္ၿခင္း စသည္တို႔ကိုဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အားလံုးတို႔၏ ၿပန္လည္ထူေထာင္ၿခင္းသို႔ပို၍ နီးကပ္လာႀကၿပီးၿဖစ္သည္။ ဤၿဖစ္စဥ္အတြက္ အဓိက က်ေသာအရာသည္ Ekklesia အသင္းေတာ္မ်ား၏ မိမိ ေနရာအမွန္ၿဖစ္ေသာ အုပ္စိုးၿခင္းေနရာသို႔ ေရာက္ရိွရန္ အထူးအေရးႀကီးလာပါသည္၊ ထိုသို႔ဆိုလိုသည္မွာ အသင္းေတာ္သည္ ေယရူ၏ အလိုေတာ္ ေအာက္တြင္ နာခံၿခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ၿခင္းအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိရန္ၿဖစ္သည္ ( သာမန္ေတာ္ ၁း၈)။


Kehila သတင္း

Kehila သတင္းသည္ လိုင္းေပၚတြင္ အစၥေရးေမရွိယ သာသနာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမွ ဗီဒီယို ႏွင့္ စာမူမ်ားကို အလြယ္တကူ ႀကည့္ရူနိုင္ေသာ ေနရာၿဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ရွိ ေမရွိယ သာသနာ ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် ေသာအရာေတြကို ရွာေဖြႏို္င္ေသာ လမ္းညြန္လည္းၿဖစ္သည္။ ႀကည့္ရူရန္ ဒီ ေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။ kehilanews.com


ယံုႀကည္စိတ္ခ်မူ ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေသာ ႏွလံုးသား

By Asher Intrater

ႏိုင္ငံတကာ ကို သင္ႀကားေပေနေသာ ဆရာမွ မ်ားမႀကားေသးခင္က ေဖာ္ၿပေသာ သြန္သင္ခ်က္မွာ၊ အေရးၿပားကိုထူေစ၍ ႏွလုံးသားကို ေပ်ာ့ေစပါ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မူေႀကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်သူ အၿဖစ္ရပဲ၊ ဆန္႔က်င္မူ႔ကိုမူသတိထားရန္ၿဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ဤအေလ့အထကိုအထူး လိုအပ္တတ္ႀကသည္။

ထင္ေပၚေသာ Right wing Knesset အဖဲြ႔၀င္ Ayellet Shaked သည္ ရွပ္ၿမင္သံႀကား Interview တြင္ “သင့္ကိုလူေတြ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုကခ်ိန္တြင္ ဘယ္လိုခံစားပါသလဲဟု” ေမးႀကားခဲ့ရာ၊  သူမ၏အေၿဖသည္ အင္မတန္ ရုိးရွင္းလွပါသည္၊ “သင္သည္ ေလာကအတြက္ေကာင္းေသာ အရာကိုလုပ္ၿခင္ပါက သင့္အေႀကာင္းကို မေကာင္းေၿပာေသာလူေတြတိုင္း၏ အေၿပာကို နားေထာင္ဖို႔မဟုတ္ပါ။” (ေဒသနာက်မ္း ၇း၂၁)။

ေက်ာ္ႀကားေသာ ဘုန္းေတာ္တစ္ပါးၿဖစ္သည့္ Lawrence ကသူ၏စာအုပ္တြင္ ဤသို႔ေရးထားပါသည္၊ “ဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို က်င့္သံုးပါ” သင္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရာတိုင္းအတြက္ၿဖစ္သည္။ ဘုရားသင့္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သြန္သင္ေသာအရာ တိုင္းအတြက္ဘုရားကို ကိုးစားကာ လုပ္ေဆာင္ရန္ၿဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းစဥ္းစားၿခင္းက သင့္အတြက္ စိုးရိမ္းၿခင္း၊ စိတ္ဖိစီးၿခင္း ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာအဆာကို ၿဖစ္ေစတတ္သည္။

ေယရူထဲ၌သာလွ်င္ ေလာက၏ ဆိုး၀ါးေသာ အေၿခအေနႀကားတြင္ ၿငိမ္သက္ႏိုင္ေပမည္။ ေလာကသည္ အမွန္စဥ္စစ္ ဆိုး၀ါးလာပါသည္၊ သို႔ေသာ္ဘုရားသည္ကႊ်ႏု္ပ္တို႔အားခ်စ္ပါသည္၊ သူသည္ခပ္းသိမ္းေသာအရာတို႔ အထက္တန္းႀကီးေသာဘုရားၿဖစ္သည္ (ေရာမ ၈း၃၁-၃၉)။ ထို႔ေႀကာင္းငါတို႔သည္ အေၿခေနဆိုး၀ါးၿခင္းႀကား တြင္ ၿငိမ္သက္ၿခင္းကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။


ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ

ဒီသတင္းစကားထဲတြင္ Eddie Santoro သည္ ဘုရား၏ ေပးဆပ္ေသာေမတၱာႏွင့္ မဆံုးေသာေမတၱာ အေႀကာင္းကို ေဖာ္ၿပထားသည္။ ဒီေမတၱာသည္ ကႊ်န္ပ္တို႔အား သူ႔ဆီသို႔ေရာက္သြားႏိုင္ရန္ဆဲြေခၚပါသည္။  နားေထာင္ရန္ ဒီ ေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!


စာမူမ်ား ဆီသ

ေက်းဇူးၿပဳ၍ အစၥေရး၏ လက္ရွိ သာသနာမ်ား ၿဖစ္ေသာ ကနဦးဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း ၊ ေမရွိယ အဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿခင္း ၊ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ သင္တန္း ၊ ဂ်ဴးတိုင္းၿပည္ရွိ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းၿခင္း ကင္းေမွ်ာ္စင္ ႏွင့္ အကူညီ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ