စာမူမ်ား ဆီသို႔

logo

Revive Israel Ministries

© 15/07/3

ဆုေတာင္းၿခင္းအထဲ၌ ေယရူ ၊ မ်က္ရည္၊ ေအာ္ဟစ္ၿခင္း ႏွင့္ ဘုရားကိုေႀကာက္ရံြ႕ၿခင္း

By Asher Intrater

သတင္းေကာင္းထဲတြင္ ေယရူ နံနက္ေစာေစာထကာ ဆုေတာင္းၿခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာ ေၿမာက္ၿမားစြာ ဥပမာေတြ႔ရသည္ (မာကု ၁း ၃၅)၊  ညလံုးေပါက္ဆုေတာင္းၿခင္း (လုကာ ၆း ၁၂) ႏွင့္ ရက္ေလးဆယ္ အစာေရွာင္ၿခင္း (မာသာာဲ ၄း၂)။ သူ႔တပည့္ေတာ္ေတြက ေယရူအတြက္ အေရးႀကီးေသာအရာသည္ ဆုေတာင္းၿခင္း ၿဖစ္ေႀကာင္းကို သိလာေတာ့၊ မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကိုသြန္သင္ေပးပါ ေတာင္းေလွ်ာက္ ခဲ့ႀကသည္ (လုကာ ၁၁း ၁)။

ေယရူ၏ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ သာမန္အလုပ္မဟုတ္ပဲ၊ အင္မတန္အေရးပါေသာအရာ၊

ေဟၿဗဲ ၅း ၇ - ထိုခရစ္ေတာ္သည္ လူဇာတိအၿဖစ္၌ ေနစဥ္ ကာလ၊ ေသၿခင္းမွကယ္လႊတ္ႏိုင္ေတာ္ မူေသာသူကို၊ ႀကီးစြာေသာ ေႀကြးေႀကာ္ၿခင္း၊ မ်က္ရည္က်ၿခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းပဌနာၿပဳသၿဖင့္၊ ေႀကာက္ရံြံ႕ရာအမႈ၌ခ်မ္းသာရသည္၊ 

ဘာေႀကာင့္မ်က္ရည္က်ရတာလဲ? မ်က္ရည္က်ၿခင္းသည္နာက်င္ၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။ ကိုယ္စားၿပဳ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ ေယရူသည္ ဂရုဏာခံစားကာ လူေတြ၏ ဖ်ားနာၿခင္း၊ ဒုကၡ ႏွင့္ လူေတြ၏ေသၿခင္းအေႀကာင္းအားၿဖင့္ ၀န္ေလးခဲ့သည္။ လူတို႔၏ဆံုးရံႈးၿခင္းေႀကာင့္သူသည္ နာႀကင္ ခဲ့ရသည္။ လူေတြအတြက္ ငိုေႀကြးခဲ့ႀကသည္။

ဘာေႀကာင့္ေအာ္ဟစ္သနည္း? ေအာ္ဟစ္ၿခင္းသည္ ခုခံၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္တိုက္ပဲြတြင္ ေယရူသည္ အၿပစ္ႏွင့္ ဆာတန္၏ တန္းခိုးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေလာက၏ အေမွာင္ထုတန္းခိုးကို တိုက္ခိုက္ အနိုင္ယူခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းၿခင္းအားၿဖင့္ လူေတြကိုယ္စားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 

ဘာေႀကာင့္ေႀကာက္ရြံ႕ရသနည္း? ဒီေႀကာက္ရြံံ႕ၿခင္းသည္ သာမန္ေႀကာက္ရြံ႕ၿခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားကိုေႀကာက္ကာရိုေသၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေယရူသည္ ၿပည့္စံုကာ အၿပစ္၏မလုပ္ေသာ္လည္း၊ လူသားအၿဖစ္မွ အၿပစ္ၿပဳႏုိင္သည္။ လူသားတစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ပင္ ေလာဘ၊ တပ္မက္ၿခင္းႏွင့္ စံုစမ္းၿခင္းကိုခံခဲ့သည္။

ေယရူကဲ့သို႔ပင္၊ ဆုေတာင္းၿခင္းအားၿဖင့္ ဂရုဏာခံစားၿခင္း၊ အေမွာင္ထုကို တြန္းလွန္ၿခင္း ႏွင့္ ဘုရားကို ေႀကာက္ရံြ႕ၿခင္းၿဖင့္အသက္ရွင္ရန္ ဆက္ကပ္ဖို႔ၿဖစ္သည္။


 လိင္တူလက္ထပ္ၿခင္း၊ ဂရိတ္တို႔၏ ေဒ၀ါလီခံရၿခင္း ႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔၏ Aliyah

By Ariel Blumenthal

အာေမရိက

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က US အထက္တရားရုံးမွ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို အတိုက္အခံအားလံုးကိုမ်ား ႀကားက ခြင့္ၿပဳလိုက္သည္။ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းနိုင္ငံသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ သဘာ၀တရားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ဆံုးၿဖစ္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္ကိုေရာက္မလဲ?  ဆိုတာကို စဥ္းစားမိ ခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာေသာအေတြးမွာ ငါတို႔သည္ အေနာက္တိုင္းေတြရဲ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းမူမ်ားႏွင့္ အာေမရိက၏ သမာတိကို ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားၿဖစ္ႀကၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

ဂရိတ္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဂရိတ္ေတြ၏ ပ်က္စီးၿခင္းႏွင့္ အက်င့္သီလ ၿပက္ၿပားမူသည္ တစ္ၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း ထိပ္ဆံုးပိုင္းသို႔ေရာက္လာပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀၀၀ အတြင္း အေနာက္တိုင္းသည္ Greco-Roman အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ Judea-Christian ဘာသာေရး၏ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အက်င့္တို႔တည္းဟူေသာ တိုင္ႏွစ္ခုေပၚတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီႏွစ္တြင္ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း ေလာကီဆန္လာကာ Greco-Roman သည္မူလၿဖစ္လာကာ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံသည္ post-Christian ကမၻာၿဖစ္လာသည္။ ဒီအပတ္တြင္ Greek ရပ္တုမ်ားေပၚတြင္ အေနာက္တိုင္းကို- “ေဒ၀ါလီခံၿခင္း” ဟုေရးသားၿခင္းကို ေတြ႔ႀကရသည္။   

Aliyah

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥေရးႏိူးထေရးအဖဲြ႔မွ သုံးဦးတို႔သည္ Aliyah-Jewsih တို႔၏ အစၥေရးၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿခင္းသည္ က်မ္းစာ ၿပည့္စံုၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္းေတြးေခၚေရးသားႀကသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ဤသို႔အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အာေမရိက ႏွင့္ ဥေရာပမွ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာရန္ မ်ားစြာေသာ မူမ်ားၿဖစ္လာမည့္အေႀကာင္းကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ဒီအခ်ိန္သည္ ထိုအခ်ိန္ပင္ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Holocaust အၿပီးအခု ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္တြင္ ဂ်ဴးလူဦးေရသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ လူဦးေရေလာက္ မထမဆံုးေရာက္ရွိလာသည္၊ လက္ရွိ အစၥေရး ၏ လူဦးေရသည္ ( ၆ ၅၀၀ ၀၀၀) ၿဖစ္ကာ၊ အာေမရိကတြင္ရွိေသာဂ်ဴး လူဦးေရ ( ၆ ၁၀၀ ၀၀၀ ) ကိုေက်ာ္ကာ၊  France ၏ ဂ်ဴးလူဦးေရ ( ၄၅၀ ၀၀၀ ) သည္ တတိယအမ်ားဆံုးေနရာ ေရာက္လာသည္။


အဖေဖၚၿပၿခင္း

ဒီသတင္းစကားတြင္ Asher မွ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ေယရူအားၿဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဖၚၿပလ်က္ရွိေႀကာင္းကို သြန္သင္ထားပါသည္။ အဂၤလိပ္လို နားေထာင္ရန္ ဒီ မွာႏွိပ္ပါ!


စစ္သေဘၤာ

အၤဂါေန႔တြင္ Greece ၿပည္ကိုထြက္သြားေသာ အစၥေရး ေရတပ္ ကိုမန္ဒို သၤေဘာၿဖင့္ေရာက္ ရွိႀကသည္။ Tunisian ၏သမၼတေဟာင္း Munsaf Marzuki ႏွင့္ Arab အစၥေရး ပါလီမန္ Basal Getas တို႔ပါ၀င္သည္။ အေႏွာက္အယွက္အရွိပဲ Ashdod ဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္ရွိႀကသည္။ ဒီအရာသည္ အစၥေရးအတြက္ ထင္းရွားေသာ နည္းွဗ်ဴးဟာဆိုင္ရာ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ပါ၀င္သူမ်ားကို Netanyahu မွ လိပ္မူ စားေရး ခဲ့ပါသည္။ ထိ္ုစာကို “ အစၥေရးမွ ႀကိဳဆိုပါသည္ ဆိုေသာ စကားၿဖင့္ အစခီ်ေပးခဲ့ပါသည္! သင္တို႔သည္ ႀကာရွည္ေသာ အမွားကိုၿပဳလုပ္ကာ Syria ကိုဦးတည္ သြားေရာက္တာၿဖစ္ႏိုင္သည္။ Assad ၏ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးသည္ လူသတ္ Iranian တုိ႔၏အကူအညီၿဖင့္ ေန႔တိုင္းခ်ီတက္ႀကစဥ္၊ အစၥေရးမွာ Hamas ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အၿပစ္မရွိေသာ ကေလးမ်ားကို သတ္ၿဖတ္ရန္ႀကံစည္ၿခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။”

Netanyahu က ဒီႏွစ္တြင္ ၁.၆ သန္း ကို Gaza သို႔ကူညီႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္းေဖၚၿပပါသည္။ Gaza မွ အစၥေရးသို႔ အပိတ္အဆို႔မရွိ လူသားေရးစာနာမူ မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားလာႏိုင္ေႀကာင္းေၿပာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ အညီပင္လယ္မွ လုပ္ေဆာင္ကိုေတာ့ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။ လူအခြင့္အေရးက အမွန္စိတ္၀င္စားပါက Gaza ရွိကေလးမ်ားကို  ေသာင္းက်န္းသူမ်ားတို႔၏ လက္ထဲက ကာကြယ္သင့္ေႀကာင္းၿဖစ္ပါသည္။


Kim Phuc

၁၉၇၀ ၏ ေရပန္းအစားဆံုး ဓါတ္ပံုသည္ ဗံုႏွင့္တိုက္ခိုက္ခံၿပီေနာက္ အ၀တ္အစားမပါပဲ ထြက္ေၿပးခဲ့ေသာ Vietnamese အမ်ိဳးသမီး၏ အေႀကာင္းၿဖစ္ပါသည္။ သူမ၏အမည္သည္ Kim Phuc ၿဖစ္ပါသည္း။ ဘာေတြထပ္ၿဖစ္သည္ကို သိႏိုင္ရန္ CNN တြင္ ေအာက္ပါ လိပ္စာ၌ ႀကည္ပါ။ ဒီမွာ ႏိွပ္ပါ!


အေႏွာက္အယွက္၊ ပါလစ္စတိုင္းမွ ဒုုကၡ သည္မ်ားကို ေငြေႀကးပံ့ပိုးၿခင္း

JJJ ေခၚ ( Jerusalem Institute of Justice ) မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိတ္ေဆြမ်ားက ပါလစ္စတိုင္းဒုကၡ သည္ မ်ား၏ အေၿခေနကို ဗီဒီယို အားၿဖင့္တင္ၿပခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္လို နားေထာင္ရန္ ဒီမွာ ႏိွပ္ပါ!


စာမူမ်ား ဆီသ

ေက်းဇူးၿပဳ၍ အစၥေရး၏ လက္ရွိ သာသနာမ်ား ၿဖစ္ေသာ ကနဦးဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း ၊ ေမရွိယ အဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿခင္း ၊ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ သင္တန္း ၊ ဂ်ဴးတိုင္းၿပည္ရွိ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းၿခင္း ကင္းေမွ်ာ္စင္ ႏွင့္ အကူညီ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ