စာမူမ်ား ဆီသို႔

logo

Revive Israel Ministries

© 15/06/26

စည္းလံုးၿခင္းကို စူးစမ္းၿခင္း
By Dan Juster

ရွင္ေယာဟန္ ၁၇ ထဲမွာ ေယရူက ခမည္းေတာ္ႏွင့္စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ ယံုႀကည္သူမ်ားအတြက္ စံယူစရာပင္ၿဖစ္သည္။  “ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္တလံုးတ၀တည္း ၿဖစ္လ်က္၊ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၌ရွိေတာ္မူ၍အကၽြႏု္ပ္၌ရွိေတာ္မူ၍ အကၽြႏ္ုပ္သည္လည္းကိုယ္ေတာ္၌ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ငါတို႔၌ တလံုးတ၀တည္းၿဖစ္ေစၿခင္းငွငါဆုေတာင္းပါ၏” (ေယာဟန္ ၁၇း၂၁). ခရစ္ေတာ္ ေနာက္လိုက္ မ်ား၏စည္းလံုးၿခင္းသည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။

ဒီအရာၿဖစ္လာမည္ကိုဆုေတာင္းၿခင္းကယံုႀကည္ေစခ်င္သည္။ စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ ရမည္နည္း? ပထမဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ဆုေတာင္းကာ၊ ဤအရာကို ဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ားၿဖစ္သည့္ ကဲြၿပားၿခင္း၊ အတင္းေၿပာၿခင္း၊ ႏွင့္ အၿခားေသာ အရာမ်ားကို တြန္းလွန္ဖို႔ၿဖစ္သည္။ ထိုမ်ွမက သမၼားတရားႏွင့္ ၿပည့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို နာခံတတ္ရေပမည္။ အဖဲြ႔ငယ္ေလးအတြက္မကပဲ ႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕၊ ေဒသ မ်ား၏ စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ဆုေတာင္းရမည္။ ဤသို႔အားၿဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပူးေပါင္းကာ ဘုရားအလိုေတာ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ၿခင္းကို အားၿဖည့္ဖို႔ၿဖစ္သည္။

အဆင့္ဆင့္ေသာ စည္းလံုးၿခင္း

စည္းလံုးၿခင္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ စည္းလံုးမူရွိေသာ မိသားစုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားအင္ၿဖစ္သည္။ အႀကီးပိုင္းတို႔၏ စည္းလံုးၿခင္းသည္ တန္းခိုးၿဖစ္သည္။ အဖဲြ႔စည္းတစ္ခုလံုး၏စည္းလံုးၿခင္း သည္ ပို၍ႀကီးမားေသာ တန္းခိုးၿဖစ္သည္။ အားလံုးစည္းလံုးလာေသာအခါ အေမွာင္ထု ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ကိုပင္ခ်ည္ေႏွာင္ ႏို္င္ေသာတန္းခိုးကိုၿဖစ္ေစသည္။ ဒီစည္းလံုးၿခင္းသည္ အရာရာတြင္လိုအပ္ေသာ ကယ္တင္ၿခင္းအမူကို ၿဖစ္ေစသည္။

ညီအစ္ကိုမ်ား သေဘာတူလ်ွက္ရွိၿခင္းအေပၚတြင္ ဘုရားရွင္ေကာင္းက်ီးရွိေႀကာင္း က်မ္းစာဆိုထားပါသည္ (ဆာလံ ၁၃၃)။ ေယရူႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႔ၿခင္းသည္ စည္းလံုးမူအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမတၱာကိုၿဖစ္ေစသည္။ တစ္ကမၻာလံုးရွိ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စည္းလံုးၿခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ဆုေတာင္းခ်က္ၿဖစ္သည္။ သူၿပန္ႀကြမလာမွီဤ ဆုေတာင္းခ်က္ၿပည့္စံုလာဖို႔ၿဖစ္သည္။

နီးတထက္နီးၿခင္း

အမူေတာ္ငါးပါး (ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၆)  အထူးသၿဖင့္ သာမန္ေတာ္ ႏွင့္ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ၿခင္း မ်ားသည္ စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ ေတာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမူေတာ္ေအာက္တြင္ ဆက္ကပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္းေသာ ယံုႀကည္ၿခင္းသို႔ေရာက္မည္သာၿဖစ္သည္။
 
ႀကီးမားေသာ ႏိူးထၿခင္းကသာ ဒီစည္းလံုးၿခင္းကို ၿဖစ္ေစႏို္င္မည္ကို အကၽြႏု္ပ္ယံုႀကည္သည္၊ ထိုမွသာ စည္းလံုးမူကိုၿဖစ္ေစေသာ ခံယူခ်က္ၿဖစ္လာေစမည္။ မမွန္ကန္ေသာ အေသြးအေခၚမ်ားကို ပယ္ရွားႏိုင္ကာ ဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေစဖို႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ပို၍ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ ဒီစူးစမ္းၿခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ ကိုစည္းလံုးၿခင္းအတြက္ေၿပာင္းလဲေစမည့္အရာၿဖစ္သည္။


ေလာကတြင္ ဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ၿခင္း - အပိုင္း ၂

ဒီ ဗီဒီယိုတြင္ Asher သည္ ဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္ အေႀကာင္းကို ဆက္လက္သြန္သင္ပါသည္။ ဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိအသက္တာတြင္မည္ကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ထူေထာင္သည္ကို ၿပသခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္လို ႀကည့္ရူရန္ ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ!


လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿခင္းထဲတြင္အသက္ရွင္ၿခင္း
By Joel Helski

ရွင္မသာာဲ ၆ တြင္၊ ေယရူသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿခင္းထဲတြင္အသက္ရွင္ၿခင္း ပံုဥပမာ သံုးမ်ိဳးကို ေဖာ္ၿပထားသည္။ လ်ွိဳ႕၀ွက္စြာ ဆုေတာင္းၿခင္း၊ အစာေရွာင္ၿခင္း ႏွင့္ ေပးကမ္းၿခင္းကိုေဖာ္ၿပထားသည္။ သံုးခုလံုးအတြက္ လ်ွိဳ႕၀ွက္စြာၿပဳေသာအရာကို ၿမင္ေသာသူ ဟူေသာစကားလံုးကိုသံုးထားသည္။ အမ်ားသူေရွ႕မွာ ေပးဆပ္ၿခင္းသည္ မွားသည္ဟု ဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္သေဘာသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားရမည္ အေႀကာင္းကိုသြန္သင္ထားပါသည္။ သူမ်ား၏ အသိမွတ္ၿပဳၿခင္းကိုရရွိရန္ ေပးကမ္းၿခင္းသည္မွားယြင္း ေသာ ယံုႀကည္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္သမွ်အားလံုးတြင္ ဘုရားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကားရွိ စိတ္သေဘာထားသည္အေရးႀကီးသည္။ မည္မ်ပင္ႀကီးမားေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ေနပါေသာ္လည္း စိတ္သေဘာထားသည္ မာန္မာန ေလာဘ မ်ားၿဖစ္ေနပါက ဘုရားေရွ႕တြင္ ဆိုးေသာအက်င့္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထိုအက်င့္သည္တို႔သည္ ဘုရားဘုန္းကို မထင္ရွားေစပဲ လူေတြရဲ့အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းအတြက္သက္သက္သာၿဖစ္သည္။

အခုေလာကမွာ လူတိုင္း သည္ ေယရူ၏ သြန္သင္ၿခင္းထက္ မိမိ၏ခံယူခ်က္ကိုဦးစားေပးလာႀကသည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ ႀကည့္ေကာင္းေအာင္အသက္ရွင္ရင္းက၊ မိမိကိုယ္ကိုဘာေႀကာင့္ထိုကဲ့သို႔ၿပဳမူေႀကာင္းကိုပင္ နားမလည္ပဲၿဖစ္ေနႀကသည္။ အထူးသၿဖင့္လူငယ္မ်ားႀကားတြင္ၿဖစ္တတ္ပါသည္။

အတြင္းလူကို တန္းဖိုးထားၿခင္း

လူေတြကငါတို႔ကို ဘယ္လိုၿမင္ ဘယ္လိုထင္သလဲ ဆိုတာကိုဦးစားေပးၿပီးအသက္ရွင္ၿခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ အရာၿဖစ္သည္။ မဂၤလာေဆာင္ရန္သြားႀကေသာ ပံုၿပင္ထဲက၊ အတြင္း၌ဆီမပါပဲ မေပၚယံ အ၀တ္အစားအားၿဖင့္ ျပင္ဆင္ေသာ မိန္းမမိုက္ငါးေယာက္အေႀကာင္းကို ပံုဥပမာယူႏိုင္သည္။ တစ္ကယ္ေရာက္လာေသာအခါ အတြင္းဆီၿဖည့္ထားေသာ မိန္းမမ်ား၀င္ေရာက္ႀကေသာအခါ၊ ထိုမိန္းမမိုက္မ်ားမွာ က်န္ခဲ့ႀကသည္။ အတြင္းဆီသည္ အဒီ့ကၿဖစ္ကာ၊ အၿပင္သဏၭာန္ထက္ မၿမင္ရေသာ အတြင္းသည္ပို၍ အေရးပါေႀကာင္းကိုေဖာ္ၿပပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ အရာရာသည္ ေႀကာ္ၿငာၿခင္း၊ သတင္းမီဒီယာ မ်ားအားၿဖင့္ အမ်ားအၿမင္မွာ ငါတို႔သည္မည္သူၿဖစ္ေႀကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ကာ အတြင္းအရင္းအမွန္မွာမူ မေပၚလြင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ လူေတြ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ ဟန္ေဆာင္ၿခင္းေတြႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ကာ အတြင္းႏွလံုးသားသည္ ဟာေနႀကသည္။ လူေတြ၏ အားေပးႀသဘာေႀကာင့္သာ စိတ္ေက်နပ္ၿခင္းသည္ မွားယြင္းေသာခံယူခ်က္ပင္ၿဖစ္သည္၊ အဆံုးအစမရွိေသာ အရာတြင္ ေမြ႔ေလွ်ာ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အကႊ်မ္း၀င္ၿခင္းေႀကာင္းၿဖစ္လာေသာ စိတ္ေက်နပ္မူသည္သာ မွန္ကန္ေပမည္ၿဖစ္သည္။


Islam ကိုဆန္႔က်င္ရန္ေခၚဖိတ္ၿခင္း

Brigitte Gabriel သည္ လက္ရွိတြင္ အယူတည္းေသာ Islam ၏ တိုက္ခိုက္မူေႀကာင့္ၿဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေၿခအေန ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ထိုအရာမ်ား ရင္ဆိုင္ ရမည္ကိုPastors တစ္ခ်ိဳ႕အား ေၿပာႀကားပါသည္။ အဂၤလိပ္လိုနားေထာင္ရန္ ဒီ ေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!


စာမူမ်ား ဆီသ

ေက်းဇူးၿပဳ၍ အစၥေရး၏ လက္ရွိ သာသနာမ်ား ၿဖစ္ေသာ ကနဦးဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း ၊ ေမရွိယ အဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿခင္း ၊ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ သင္တန္း ၊ ဂ်ဴးတိုင္းၿပည္ရွိ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းၿခင္း ကင္းေမွ်ာ္စင္ ႏွင့္ အကူညီ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ