စာမူမ်ား ဆီသို႔

logo

Revive Israel Ministries

© 15/06/05

ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ႏွင့္မိသားစု

By Ariel Blumenthal

မႀကာေသးခင္က၊ ( Munich ၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၅-၂၈ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ ) အတြက္ Switzerland ၌ၿပဳလုပ္ေသာ အႀကိဳေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ အမ်ိဳးစံုေသာ သတင္း မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ မ်ားႀကားတြင္ သမိုင္းမွာ ေတာင္မၿဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အထီးက်န္ဆန္လူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးကိုယ္စားၿပဳဆုေတာင္း  ေပးခဲ့ႀကသည္။

ဆုေတာင္းစဥ္တြင္ စိတ္ထဲ၌က်မ္းဗုဒ္ ႏွစ္ခုေပၚလာသည္မွာ၊ ၂ တိေမာေသ ၃း၁-၅၊
ေနာင္ကာလတြင္လူတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုခ်စ္တတ္ေသာသူ၊ ေငြကိုတပ္မက္ေသာသူ၊၀ါႀကြားေသာသူ၊ ေထာင္လႊားေသာသူ၊ သူအသေရကိုၿဖတ္ေသာသူ …. စသည္တို႔ၿဖစ္သည္။

ဒီက်မ္းပုဒ္ကိုဖတ္တိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုကို “သင့္ေခတ္အခါတုန္းက လူေတြဟာ ေကာင္းကင္းသာမန္ေတြနဲ႔တူၿပီး၊ မေကာင္းတာေတြကို မလုပ္တတ္ႀကတဲ့လူေတြလား?” လို႔ေမးခ်င္ပါသည္။ ဒီက်မ္းပုဒ္က အနာဂတ္အတြက္ပဲလား? မဟုတ္ပါဘူး၊ သို႔ေသာ္လည္း ရွင္ေပါလုေခတ္လူေတြသည္ ဂ်ဴးၿဖစ္ေစ၊ ဂရိတ္လူၿဖစ္ေစ သူတို႔မွာ အေကာင္းမူေတြ ရွိေနေသာ္ငွားလည္း သူတို႔အတြင္းစိတ္သည္ မွန္ကန္ေလ့ရွိသည္!

ပေရာဖက္ သတိေပး စကားသည္၊ ဒီလို အက်င့္ဆိုးမ်ား ေလာဘ၊ ပံုကန္ၿခင္း၊ ေငြကိုခ်စ္ၿခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္ၿခင္း၊ လိင္တူလက္ထပ္ၿခင္း တို႔ကို ပံုမွန္ပါဟု လူေတြလက္ခံသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ဟုတ္ၿပီး ဒီလိုဆို တာေတြက ဘယ္လိုမွားတာလဲ?

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုကာလာတြင္ အသက္ရွင္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ အားလံုးထဲမွ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္ၿခင္း ႏွင့္ ေငြကိုခ်စ္ၿခင္းတို႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၿဖစ္လာသည္။ လိင္တူ လက္ထပ္ၿခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္ၿခင္း ႏွင့္ ကိုယ္႔ကို အသက္ေမြးေပးသည္႔ မိဘမ်ားကို နာမခံၿခင္းထက္ တစ္ၿခားမရိွေတာ့ေပ။ မိသားစု မ်ားအားၿဖင့္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ အတုိင္းဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ၿဖစ္သည္။

ၿပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ကတိေတာ္

ႀကည့္ရူေလာ့၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ေႀကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ေန႔ရက္ႀကီးမေရာက္မွီ၊ ပေရာဖက္ ဧလိယကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ငါေစလႊတ္မည္။ ငါသည္လာ၍ သင္တို႔႔၏ၿပည္ကို က်ိန္ၿခင္းေဘးႏွင့္ ဒဏ္မခတ္မည္ အေႀကာင္း၊ ထိုပေရာဖက္သည္သားတို႔ႏွင့္ အဘတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အဘတို႔ႏွင့္သားတို႔ကိုလည္းေကာင္း အသင့္အတင့္ ၿဖစ္ေစမည္းဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏ (မာလခိ ၄း ၅-၆)။

ဒီက်မ္းဗုဒ္ႏွစ္ခုကို ၀ိညာဥ္ေတာ္က ႏွလံုးတြင္ ဖြင့္ၿပေပးပါသည္၊ ၂ တိေမာေသ ၏ ကတိေတာ္သည္ နားလည္မူ ႏွင့္ နားလည္ရန္ၿဖစ္သည္၊ မိသားစု၌ သားသမီး ႏွင့္ မိဘႀကား ရိုးသားၿခင္း တို႔အတြက္ ဘုရားေန႔ရက္ မတိုင္မီွ ဧလိယ ေရာက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ေခတ္ကာလ၏ လကဏၡာ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုကိုသာခ်စ္တတ္ေသာ သားသမီး ႏွင့္ မိမိဆႏၵကိုသာ ဦးစားေပးတတ္ေသာ မိဘမ်ားႀကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ၿပသာနာၿဖစ္လာသည္။

ထို႔ေႀကာင့္ ဧလိယ ပေရာဖက္ၿပဳသည့္အတိုင္း ေယရူခရစ္ ၿပန္ႀကြမလာမည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႀကီးမားစြာ သြင္းေလာင္းမည့္အေႀကာင္း ႏွင့္ မိသားစုမ်ားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္လာမည့္အေႀကာင္းတို႔ၿပည့္စံုလာဖို႔ၿဖစ္သည္။ Switzerland ၌ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုေတာင္းခဲ့ေသာအရာသည္ ဒီအေႀကာင္းၿဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းၿခင္းအထဲ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္လာကာ ဒီကစားလံုးမ်ားကို အထပ္ထပ္ရြတ္ဆိုလာသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးေသာ မ်ိဳးဆက္ကို ၿပဳစုေပးေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

အခုလိုေနာက္ဆံုးကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္ရွိ မိသားစု၏ သဘာ၀ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရး၌ ေပးဆပ္တတ္ေသာ ေမတၱာၿဖင့္ ၿပန္လည္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာ ေစရန္ဆုေတာင္းဖို႔ၿဖစ္သည္။


သစၥာရွိၿခင္း

ဒီဗီဒီယိုထဲတြင္ Asher သည္ သစၥာရွိၿခင္းကို စမ္းသပ္ၿခင္းအေႀကာင္းသြန္သင္ထားသည္။ ႀကံဳသမွ်ေသာ အရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုရား၌ သစၥာရွိေႀကာင္း ႏွင့္ အနာဂတ္ ေကာင္းက်ီးအတြက္ အသက္တာကိုၿပင္ ဆင္ရန္ အခြင့္အေရးၿဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လို နားေထာင္ရန္ ဒီ ေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ!


ညီလာခံ ရဲ့ ၿဖည့္စြက္ခ်က္

By Ben Juster

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က၊ Tikkun America Network သည္ ၃၃ ႀကိမ္ေၿမာက္ ႏွစ္စဥ္ ညီလာခံ ကို ဦးေဆာင္က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဒီညီလာခံသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မွ်ေ၀ ေပးၿခင္း၊ မိတ္သာဟာယကို အားၿဖည့္ေပးၿခင္း၊ ႏွင့္ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္းဆိုင္ရာတို႔ပါ၀င္သည္။ အထူးသၿဖင့္ Tikkun အဖဲြ႔အစည္းသည္ အမူေတာ္ငါးပါးကို အထူးၿပဳေပးရန္ၿဖစ္ပါသည္။

၁၂၅ မကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသင္းေတာ္လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ သာသနာၿပဳဆရာမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ သင္ႀကားၿခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံုႀကသည္။ တရားေဟာဆရာမ်ားသည္ Asher Intrater၊ Dan Juster ၊ ႏွင့္ ပါစတာ Che Ahn၊ Rabbi Jason Sobel တို႔ၿဖစ္ႀကသည္။ Asher မွ အဖြင့္ အားေပးစကား အေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသင္းေတာ္မ်ားကို ေမတၱာၿပ အေစခံၿပီး ႏိုင္ငံတကာအတြက္ ေကာင္းက်ီးၿဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ေမရွိယအဖဲြ႔အစည္းအား ေၿပာႀကားခဲ့သည္ (အမၻာဦးက်မ္း ၁၂း ၂-၃)။ ႏွိမ္႔ခ်ၿခင္းသည္ စည္းလံုးၿခင္းအတြက္ လမ္းစၿဖစ္သည္။

ညီလာခံ၌ ၄၀၀ မက ေသာ သူမ်ားႏွင့္ Tikkun ၏ မိတ္ေဆြမ်ား စုရုံႀကသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အံ့ႀသဖြယ္ Paul Willbur ႏွင့္ ကိုးကြယ္ၿခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ႀကသည္။

“၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္တစ္လံုးတစ္၀ ၿဖစ္ၿခင္း” ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ Che Ahn မွအဖြင့္ အမွာစကားကုိ ေကာင္းက်ီးႏွင့္ အသီးသီးၿခင္း အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ Dan Juster မွ Shabbat မနက္ခင္း အစၥေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ တို႔ပူေပါင္းၿခင္းအတြက္ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ အနာဂတ္ပန္းတိုင္ ႏွင့္၊ အစၥေရး ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အသင္းေတာ္၏ သက္ေသကို ေ၀ငွခဲ့ပါသည္။ စေနေန႕တြင္ Asher သည္ သာမန္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္းၿခင္းကို ေ၀ငွခဲ့သည္။ Jason Sobel မွ ညီလာခံကို လာမည့္ တပည့္ေတာ္သစ္မ်ားအား ရိတ္သိမ္းၿခင္း အေႀကာင္းအားၿဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။


တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ အမွန္တစ္ကယ္ ပါလာစတိုင္းမ်ားဟုတ္ပါသလား?       

Ron Cantor မွ ‘ပါလာစတိုင္း’ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို ေဟာေၿပာၿခင္းအား နားေထာင္ရန္ ဒီ ေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ!


တိုင္းၿပည္၏ ပဲြေတာ္

ဇြန္လ ၁၃၊ ၂၀၁၅ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႔ထဲမွ (Youval, Tal, Jeremiah ႏွင့္ Roni) တို႔သည္ ေယရုရွာလင္မွ Arab ႏို္င္ငံသား တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ Switzerland ရွိ Geneva သို႔သြားေရာက္ကာ ညလံုးေပါက္ ကိုးကြယ္ ၿခင္းတြင္ပါ၀င္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ကိုးကြယ္ၿခင္းကို Hebrew ႏွင့္ Arabic ဘာသာၿဖင့္ဦးေဆာင္ကာ အေရွ့အလယ္ ပိုင္းအတြက္ဆုေတာင္းႀကဖို႔ၿဖစ္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.fetedesnations.ch တြင္ႀကည့္ရူပါ။


စာမူမ်ား ဆီသ

ေက်းဇူးၿပဳ၍ အစၥေရး၏ လက္ရွိ သာသနာမ်ား ၿဖစ္ေသာ ကနဦးဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း ၊ ေမရွိယ အဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿခင္း ၊ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ သင္တန္း ၊ ဂ်ဴးတိုင္းၿပည္ရွိ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းၿခင္း ကင္းေမွ်ာ္စင္ ႏွင့္ အကူညီ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ