စာမူမ်ား ဆီသို႔

logo

Revive Israel Ministries

© 15/02/20

ဘုရားသခင္ ငါ့ကို စကားေၿပာခဲ့တယ္! ….တစ္ကယ္လား?

By Asher Intrater

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဆုေက်းဇူး ကိုယံုႀကည္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားတြင္၊ “ဘုရားသခင္ ငါ့ကို စကား ေၿပာတယ္” လို႔ မႀကာခဏ ၿပင္းၿပစြာ လူေတြေၿပာတာ ႀကားဖူးေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္….! ထိုကဲ့သို႔ေၿပာဆို ၿခင္းသည္ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း? ထိုအရာ မွန္ႏုိင္သေလာ?

ေယရူ ကိုယံုႀကည္ၿခင္း အားၿဖင့္၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိုအထဲ၌ ရရွိ အသက္ရွင္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရာမ ၈း၉ ၊ ၁၁ ၊ ၁၁ - “ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏….” “ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူလ်ွင္…” “သင္တို႔ထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အား ၿဖင့္…”

အထဲ၌ရွိေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အားၿဖင့္၊ ငါတို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပဲ့ၿပင္မူ ကိုခံနုိင္သည္။ ေရာမ ၈း၁၄- “ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ပဲ့ၿပင္ေတာ္ မူသမွ် ေသာသူတို႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ သားၿဖစ္ႀက၏။” ဤကဲ့သို႔ေသာ အတြင္းလူ၏ဦးေဆာင္ၿခင္းသည္ အခ်ိန္တိုင္း မခံစား ႏိုင္သည္႔တိုင္ေအာင္၊ ေန႔တိုင္း ခံစား ႏိုင္သည္။  

ဤကဲ့သို႔ အဆက္မၿပတ္ေသာ “ဦးေဆာင္ၿခင္း”သည္ ဣသေရလ ပေရာဖက္ မ်ား၏ ဦးေဆာင္မူ အေတြ႔အႀကဳံ (ဓမၼရာဇ၀င္ပဌမေစာင္ ၁၀း၁၀-၁၃၊ ေယာလ ၂း၂၈-၂၉) ႏွင့္္ ထာ၀ရဘုရား၏ လူအေပါင္းတို႔သည္ ပေရာဖက္ ၿဖစ္ႀကပါေစေသာ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုသူတို႔ အေပၚမွာ တင္ေတာ္မူပါေစေသာ (ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၁း၂၉) ဟုေမာေရွ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ ၿပည္႔စုံၿခင္းလည္းၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဋိညာဥ္သစ္ ၏ ကိ္်န္း၀ပ္ၿခင္း အသက္တာသည္ ပညတၱိက်မ္း ႏွင့္ပေရာဖက္က်မ္းကာလ၌ ဘုရားကိုေတြ႔ႀကဳံၿခင္း ထက္သာ၍ ထူးကဲၿပီး ၊ အဆက္မၿပတ္ေသာ၊ ပို၍အတြင္းႀကေသာအရာ၊ အၿပဳဆန္ေသာအရာႏွင့္ သြန္သင္ၿခင္း သေဘာ ၿဖစ္သည္။

ခ်င့္ခ်ိန္ေသာ အေတြးမ်ား

လူ႔အတြင္း ႏွလံုးထဲ၌ အေတြးမ်ားသည္ ၿမစ္ေရအလား အၿမဲမၿပတ္  စီးဆင္း ေနပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေတြးသည္ ၀ိညာဥ္သေဘာ ရွိၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ သည္ ဇာတိသေဘာရွိသည္။ ေရာမ ၈း၆ - “ဇာတိပကတိစိတ္ သေဘာ သည္ ေသၿခင္း အေႀကာင္းၿဖစ္၏၊ ၀ိညာဥ္ပကတိစိတ္သေဘာသည္ အသက္ရွင္ၿခင္း အေႀကာင္း ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ၿခင္း အေႀကာင္းၿဖစ္သည္”။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္ထဲမွစိတ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာအေတြးတခုရွိၿပီး၊ ထိုအေတြး သည္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ အေတြးတစ္ခုသည္ ဇာတိစိတ္ မွအာရုံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ အေတြးၿဖစ္ၿပီး၊ ထိုအေတြးသည္ ၀ိညာဥ္ဆိုးထိန္းသိမ္း လြမ္းမိုးထားေသာ ေလာက ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ သည္႔အေတြးၿဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၂)။

တစံု တစ္ေယာက္က “ငါ့ကိုဘုရား စကားေျပာတယ္” ဆိုရာတြင္၊ သူ၏ ဆိုလိုရင္းသည္ “ငါ့၀ိညာဥ္ထဲကေန ငါ့အတြင္းစိတ္ထဲသို႔ ေရာက္လာေသာ ရွင္းလင္းတဲ့ အေတြး တစ္ခုခံစားရတယ္၊ ဒီအေတြးသည္ဘုရား၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွၿဖစ္ေပၚ ေရာက္ရွိေႀကာင္း ယံုႀကည္သည္ဟုဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။” “ဘုရားငါ့ကိုစကားေၿပာတယ္” ဟုလြယ္လြယ္ ေၿပာၿခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ ေသာ အၿပဳအမူ မ်ားၿဖစ္ႏိုင္သည္။” သို႕ပါ၍ လဲြမွားမူ မရွိေစ ရန္ မိမိကိုကိုယ္ ရွင္းလင္းေစရ ပါမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက သူတစ္ပါး ဆီမွာ ဘုရားငါတို႔ကို ဖြင့္ၿပေႀကာင္း မွားယြင္းစြာ ေၿပာဆိုၿခင္းသာ ၿဖစ္ႏုိင္ေပသည္။  

က်ယ္ေလာင္ေသာအသံအားၿဖစ္ ဘုရားစကားေၿပာၿခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ႏွလံုးသားထဲ၌ၿဖစ္ေပၚလာေသာ“ၿပင္းၿပသည္႔စိတ္ခံစားမူ” အားၿဖင့္ၿဖစ္သည္။ ေရာမ ၈း၁၆ - “... ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ အတူ သက္ေသခံ ေတာ္မူသည္” အာဟုတ္ပါလား! ဤကဲ့သို႔ေၿပာဆိုၿခင္းသည္ “ဘုရားငါ့ကို စကားေၿပာတယ္” ဟုဆိုၿခင္းထက္သာ၍ရွင္းလင္းၿပီး နားလည္ႏိုင္ ဖြယ္ၿဖစ္ ေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ရွင္းလင္းၿခင္းသည္ ႏွိမ့္ခ်ၿခင္းကိုလည္းၿဖစ္ေစသည္။ အသစ္ ေရာက္ လာေသာ သူစိမ္းမ်ားအတြက္လည္းနားလည္ႏုိင္ဖြယ္ၿဖစ္သည္။ ထိုမ်ွသာမက  မွားယြင္းေသာ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ကိုၿမင္ေတြ႔ရလို႔ စိတ္ထဲရႈပ္ေထြးေန သူမ်ား အတြက္ပင္ ၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူး မၿငင္းပယ္မိ ေစရန္ ကူညီေပးပါ လိမ့္မည္။

စီးဆင္းေသာအတြင္းအေတြးမ်ား၏ပံုရိပ္သည္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ၿဖစ္သည္၊
၁. စကားလံုး
၂. ပံု
၃. အတြင္းသိစိတ္

အသိစိတ္ သက္ေသ ခံၿခင္း

ဤ သံုးခုေၿမာက္သတင္း စကားသည္ မီးပိြဳင့္ စိမ္းလွ်င္ - “သြား”, အ၀ါ - “သတိ”, သို႔မဟုတ္ အနီ - “ရပ္” ကဲ့သို႔ေသာအရာ ၿဖစ္သည္။ ေရာမ ၂း၁၅- “ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ႏွလံုးသည္သက္ေသခံသၿဖင့္၎၊ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးဆင္ၿခင္၍အၿပစ္တင္လ်က္၊ လႊက္လ်က္ေနသၿဖင့္၎၊ မိမိတို႔ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သားေသာ တရား၏ အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာၿပႀက၏။” လူအမ်ားသည္ အတြင္း၌ၿဖစ္ေသာ အေတြးမ်ားကိုအသိအမွတ္ ၿပဳႀက ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ဘုရားစကားေၿပာသည္ ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ရန္ ႏွင့္ ေၿပာပါက၊ မည္ကဲ့သို႔ ဘာသာၿပန္မည္နည္း။

“သက္ေသခံၿခင္း” ဆိုသည္မွာ ဘုရားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ အသံုးခံေသာ ၀ိညာဥ္အစိတ္အပိုင္းဆိုင္ရာ အသိစိတ္ကိုဆိုလိုသည္။ထို႔ေႀကာင့္ ဘုရားသတင္းစကား သည္ အၿမဲတမ္းရွင္းလင္းေသာ သေဘာရွိသည္။ ေရာမ ၉း၁ - “ငါ့ကိုယ္တိုင္ သိေသာ စိတ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ တကြငါ့ဘက္၌သက္ေသခံလ်က္”။ သင္ဘုရားဆီက ရေသာသတင္းစကားသည္ ဘုရား၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွတဆင့္ သင့္၀ိညာဥ္ ႏွင့္ အသိစိတ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေႀကာင္းသတိၿပဳပါ။

သင့္ႏွလံုးသားကိုလႊမ္းမိုးေသာအရာသည္သင္အဘယ္အရာကိုဘယ္လိုနားလည္သည္ကိုလည္းလႊမ္းမိုးသည္။ ပေရာဖက္သတင္းစကားမ်ားကို သမၼာတရားအတိုင္း ဆင္ၿခင္ရာ၌၊ မိမိကိုလႊမ္းမိုး ေသာ အရာသည္လည္း အေရးပါလာသည္။ ငါတို႔သည္ ပေရာဖက္ဥာဏ္ ႏွင့္မစံုမလင္ ေဟာတတ္ ႀက၏ (ေကာရိႏၱဳႀသ၀ါဒစာ ပဌမေစာင္ ၁၃း၉)။

မမွန္ကန္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ အမွားယြန္း ႏွင့္ ဘာသာေရးဆန္လြန္းေသာ အၿပဳမူတစ္ခုခု ေႀကာင့္ ဘာ၀မွာ ဒုကၡတြင္းထဲနစ္ ေနသူ မ်ားထံမွ ခြင့္လြတ္ၿခင္း ကိုႏွိမ့္ခ်စြာေတာင္းခံႀကရေအာင္။ ပို၍စစ္မွန္ေသာ၊ တိက်ေသာ ပေရာဖက္ဆိုင္ရာ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ငါတို႔သည္ အလိုရွိႀကပါစို႔။


ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႔ ပဲြေတာ္ ဗီဒီယို ဖိတ္ေခၚၿခင္း

သင့္ရက္စဲြကို အမွတ္အသားလုပ္ၿပီး၊ အစၥေရး ႏူိးထေစေရး ကိုးကြယ္ၿခင္း အခန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အြင္လိုင္းေပၚက ထုတ္လြင့္ေသာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာေန႔ (မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၅ နံနက္ ၉း၀၀ မွ ၂၁း၀၀ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္)၌ ဆုေတာင္းၿခင္း၊ အစာေရွာင္ၿခင္းတြင္ ပါ၀င္ပါ။
http://youtu.be/dJbQuULHg3U?list=UUeOJT0q7PjZHNSXnjZpZkAA


ဘုရား၏ နာမ - Yehovah

ဒီသတင္းစကားထဲ၌ (တရုတ္လို ဘာသာၿပန္ၿခင္းနဲ႔)  Youval ကေဟၿဗဲလို (Yehovah)ဟူေသာ ဘုရား၏နာမေတာ္ အနက္ႏွင့္Yehovahသည္ Yeshua (ေယရူ) ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ ေႀကာင္းကို ရွင္းၿပထားပါသည္။ ၾကည္႔ရန္၊ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ!


အသစ္မြမ္းမံ အတိုခ်ဴပ္

ၿပီးခဲ့သည္႔အပတ္က အႀကမ္းဖက္သမားမ်ား၏တရားဇရပ္ကိုတိုက္ခိုက္ မူ ေႀကာင့္ ဒီမ္းမတ္ႏုိင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ ၿပည္သူမ်ားသည္ ဂ်ဴးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပို၍ ခိုင္မာသည္႔ ေထာက္ခံမူမ်ား ၿပသလာၾကသည္။

အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ စည္းရုံမူသည္ အပတ္စဥ္ ပိုပို၍ “ဆန္႔က်င္မူႏွင့္အႏၱရာယ္”ၿဖစ္လာသည္။ မတ္လမွာက်ေရာက္လာ မဲ့အစိုးရ သစ္သည္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ၿဖစ္ႏိုင္မည္႔အေႀကာင္း ဆုေတာင္း ေပးပါ။

အိဂ်စ္ႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ ၂၁ ဦးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေခါင္းၿဖတ္သတ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အိဂ်စ္သမၼတ AI Sisi က Sinai မွာရွိတဲ့ ISIS အဖဲြ႔ရဲ့ စခန္း ကို ေလတပ္ၿဖင့္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ နားလည္ရမယ့္ အခ်က္က၊ ခရစ္ယာန္ မ်ားကသာ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ၂၁ ကိုသတ္မိပါက သို႔မဟုတ္ ပါလာစတိုင္း ႏိုင္ငံသား ၂၁ ဦးကို အစၥေရး လူမ်ိုဳးမ်ားက သတ္မိပါက တစ္ကမၻာလံုးကမည္ကဲ့သို႔ပင္ လက္စားေခ်း မည္နည္း?


စာမူမ်ား ဆီသို႔

ေက်းဇူးၿပဳ၍ အစၥေရး၏ လက္ရွိ သာသနာမ်ား ၿဖစ္ေသာ ကနဦးဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္း ၊ ေမရွိယ အဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၿခင္း ၊ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ သင္တန္း ၊ ဂ်ဴးတိုင္းၿပည္ရွိ ပေရာဖက္ၿပဳၿခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းၿခင္း ကင္းေမွ်ာ္စင္ ႏွင့္ အကူညီ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ