Dit afdrukken | Terug naar de artikelen

logo


©2.oktober 2011 Revive Israel Ministries

Feest van de Trompetten

door Asher Intrater

Afgelopen vrijdag hebben we ons Feest van de Trompetten gevierd (Yom Teruah) in de Ahavat Yeshua Gemeente in Jeruzalem. Chaim leidde ons in de aanbidding en bij traditioneel Joodse elementen. Dan Juster leidde de processie met de Thora boekrol. Eddie Santoro leidde het klinken van de sjofars. Mati and Alex droegen hun nieuwe dochter Yasmin aan de Heer op. Asher had de leiding tijdens een tijd van heling en het verbreken van vloeken. Youval gaf onderwijs, dat op de kinderen gericht was. Aan het einde hielden we een gemeenschappelijke maaltijd met alle genodigden.

De visie van onze gemeente heeft als voorbeeld de Gemeente van Messiaanse Joden in het Israël van 2000 jaar geleden.

Zij verkondigden vrijmoedig hun geloof in Yeshua (Jezus), weerstonden vervolging, bedienden zich van alle Gaven en de Kracht van de Heilige Geest, spraken Hebreeuws, en vierden de bijbelse feesten. Het herstel van het Messiaans overblijfsel uit de eerste eeuw, zoals afgebeeld in het boek Handelingen, heeft geestelijke betekenis voor het Lichaam van de Messias in het algemeen en maakt deel uit van de vervulling van de profetie voor de eindtijd.

Wilt u zich, a.u.b. met ons verenigen in het gebed, wanneer wij deze week de Grote Verzoendag vieren, de volgende week het Loofhuttenfeest, en de week daarna Simchat Torah, de Vreugde der Wet?

We zullen voor de Grote Verzoendag bidden en vasten (geen voedsel of water), vanaf vrijdag - zonsondergang tot zaterdag - zonsondergang. Vier gemeenten zullen dit weekend in verband met deze plechtige samenkomst voor de Heer in Jeruzalem bijeenkomen. U bent uitgenodigd zich met ons hierin te verbinden.


Grote Verzoendag

Aan het einde van Grote Verzoendag is er een speciale trompetstoot – een lang geluid van de sjofar. Deze trompetstoot is gebaseerd op de verzen in Leviticus 25:9-10, en ze verschilt van de trompetten op Het Feest van de Trompetten. (Leviticus 23:24).  De sjofars op het Feest van de Trompetten staan in verband met de 7 trompetten uit Openbaring, inclusief de 7e Trompet van Openbaring 11:15. De 7e Trompet is niet de laatste Trompet. De laatste Trompet klinkt op Grote Verzoendag en vindt zijn vervulling in de Tweede Komst van Yeshua in Openbaring 19:11, I Corinthiërs 15:52, I Thessalonicenzen 4:16, Mattheüs 24:31.

Die laatste Trompet op de Grote Verzoendag is de "grote en geduchte dag” van de Heer. (Joël 2:1, 11, 31)." De 7 sjofars uit Openbaring verwijzen naar de verklaring van het Koninkrijk van Yeshua tijdens de periode van de "verdrukking". Dit wordt herdacht op het “Feest van de Trompetten”. De laatste bazuin verwijst naar het moment van de wederkomst van Yeshua, en wordt herdacht op de Grote Verzoendag. (Openbaring 11 komt voor Openbaring 19, zoals “het Feest van  de Trompetten” vóór “de Grote Verzoendag” komt).

De stoot op de sjofar vertegenwoordigt de stem van God

(Openbaring 1: 10) of een profetische openbaring door engelen (Openbaring 10: 7).

We geloven daar niet slechts theologisch in, maar we doen het ook. Tijdens deze dagen proclameren Geest-vervulde Messiaanse Joden het evangelie van het Koninkrijk van Yeshua in Israël (Mathew 24:14), en blazen ze de sjofar op de bijbelse heilige dagen. Profetische openbaring wordt vrijgezet; de verwachte tijd van de vervulling is aangebroken


Abbas' Heilige Stad

Tijdens de V.N.vergadering van afgelopen week sprak de Palestijnse president Abbas over Jeruzalem als de Heilige Stad, de stad van Mohammed en Jezus. Zijn verklaring  hield een zekere  "reconstructie" van de feiten in. Het is een modern moslim/Palestijns verhaal dat de Schriften ondermijnt.

Mohammed bezocht Jeruzalem nooit, en Jeruzalem wordt nooit in de Koran genoemd. Er is een vermelding van hem, dat hij naar de "verste plaats" gaat en van daar op een wit paard opstijgt naar de hemel. Die "verste plaats" werd later geïnterpreteerd als de plaats van de "Al-Aksa" moskee.

De verwijzing naar Jezus in deze context is een poging om hem te scheiden van de historische en bijbelse werkelijkheid, Hem te scheiden van het Jood-zijn, en om de Christenen, samen met de Islam, te leiden naar een oorlog tegen de Joden.

Daarnaast negeren de opmerkingen van Abbas de bijbelse geschiedenis van Abraham, Jozef, David, Jesaja, etc. – kortom, alle bijbelse aartsvaders, koningen en profeten. De achtergrond van de politieke strijd in het Midden-Oosten is een strijd om de waarheid van de Schriften.


Moslim Vervolging in Iran en Nigerië

Bidt alstublieft voor Yousef Nadarkhani, die tot de dood veroordeeld is in de stad van Rashjt, ongeveer 150 km van Teheran. Hij is veroordeeld wegens "ketterij" omdat hij zich van de Islam tot het christendom bekeerd heeft. Tot het moment dat hij in 2009 gearresteerd werd, was hij  voorganger van een kerk met 400 leden. Hij is getrouwd en hij heeft twee kleine kinderen.

Yousef weigert zijn geloof  te herroepen. Van zijn proces is een uitvoerig verslag ontvangen, zowel in Iran en als over de hele wereld. De toename van nieuwe christenen in de ondergrondse kerk in Iran wordt geraamd op maar liefst 500.000.

Compass Direct News rapporteert ook van een uitbraak van aanvallen door gewapende moslim-extremisten op dorpen in Nigeria’s Plateau in de afgelopen maand, die aan meer dan 100 christenen het leven heeft gekost, inclusief de eliminatie van hele gezinnen, zoals deze bronnen vermeldden. Zonder bescherming van de regering lopen lokale christenen het gevaar om op grote schaal vermoord te worden. Bid voor hun bescherming en hun getuigenis.


Moge Zijn Aangezicht over u Lichten

De Aäronitische Zegen van het Levitische priesterschap bevat de woorden " Moge Zijn Aangezicht over u Lichten – Numeri 6:25." Deze schijnbaar eenvoudige woorden bevatten twee van de grote geheimen van de Bijbel. Gods "Aangezicht" verwijst naar intimiteit; "Lichten" verwijst naar de stralende spirituele kracht. Dit omvat de twee grootste zegeningen van heel de Schrift:

�1. een persoonlijke relatie met God, en

�2. de verheerlijking van de heiligen door de kracht van de Heilige Geest. �

Deze dubbele zegen is wat Mozes in Exodus 33:12-23 vroeg en ze werd gedeeltelijk vervuld in Exodus 34-35. Zij zal volledig aan ons worden vervuld bij de opstanding. "Wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, aanschouwen als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer, terwijl wij veranderd worden naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.

�- II Corinthi�rs 3:18." �Laten we door het geloof deze grote dubbele zegen vasthouden: onze persoonlijke relatie met God, en de verandering in heerlijkheid.


Terug naar de artikelen uit 2011